Hlavní obsah

hinterlassen

Vyskytuje se v

Nachricht: j-m eine Nachricht hinterlassenzanechat komu zprávu/vzkaz

stopa: Spuren hinterlassenzanechat stopy

mocný: in j-m einen gewaltigen Eindruck hinterlassenzanechat v kom mocný dojem

namluvit: eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassennamluvit vzkaz na záznamník

odkaz: ein Vermächtnis hinterlassenzanechat odkaz

šlápota: Fußspuren hinterlassenzanechávat za sebou šlápoty

vzkaz: j-m eine Nachricht hinterlassennechat komu vzkaz