Hlavní obsah

Nachricht

Vyskytuje se v

freudig: eine freudige Nachricht erhaltendostat radostnou zprávu

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

anlaufen: Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.

authentisch: eine authentische Nachrichtautentická zpráva

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

dechiffrieren: eine Nachricht dechiffrierendešifrovat zprávu

herhaben: Wo hast du diese Nachricht her?Odkud máš tuto zprávu?

kommen: Ist eine Nachricht gekommen?Přišla nějaká zpráva?

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

verbreiten: die Nachrichten verbreitenšířit zprávy

autentický: authentische Nachrichtenautentické zprávy

cedule: ein Zettel mit einer Nachrichtcedule se vzkazem

fantastický: eine fantastische Nachrichtfantastická zpráva

kusý: nur dürftige Nachrichten habenmít jen kusé zprávy

namluvit: eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassennamluvit vzkaz na záznamník

následující: folgende Nachrichten erhaltenobdržet následující zprávy

omráčit: Die Nachricht hat uns erschlagen.Zpráva nás omráčila.

osudný: eine schicksalhafte Nachrichtosudná zpráva

pochybnost: die Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichtenpochybnost údajů/zpráv

pomatený: wirre Nachrichten über j-n/etw.pomatené zprávy o kom/čem

poplašit: Die Nachricht schreckte die Öffentlichkeit auf.Zpráva poplašila veřejnost.

pravdivý: eine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussagepravdivá zpráva/výpověď

přijímání: der Empfang und die Versendung der E-mail-Nachrichtenpřijímání a odesílání emailových zpráv

radostný: eine fröhliche Nachrichtradostná zpráva

rozhlásit: die Nachricht im ganzen Lande verkündenrozhlásit zprávu po celé zemi

rozkřiknout se: Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.Zpráva se brzy rozkřikla po městě.

roznést: die Nachricht (in der Stadt) verbreitenroznést novinku (po městě)

vykolejit: Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.Zpráva ho úplně vykolejila.

vzkaz: j-m eine Nachricht hinterlassennechat komu vzkaz

vzrušit se: sich über eine schlechte Nachricht aufregenvzrušit se špatnou zprávou

zacvičit: Die Nachricht hat sie sehr erschüttert.Ta zpráva s ní pěkně zacvičila.

zaručený: verbürgte Nachrichtenzaručené zprávy

zašifrovat: eine Nachricht verschlüsselnzašifrovat zprávu

zobrazit: Nachrichten anzeigenzobrazit zprávy

zpráva: die E-Mail-Nachricht, die E-Maile-mailová zpráva

zprostředkovat: den Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermittelnzprostředkovat divákům zprávy ze světa

zveličit: eine Nachricht aufbauschenzveličit zprávu

blesk: Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.Zpráva se rozšířila jako blesk.

Nachricht: j-m eine Nachricht überbringendoručit komu zprávu