Hlavní obsah

bringen

Slovesobrachte, h. gebracht

 1. přinést, donéstj-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu
 2. přivést, dovést, doprovoditj-n zum Bahnhof bringendoprovodit koho na nádražíEr hat das Mädchen nach Hause gebracht.Doprovodil dívku domů.
 3. dotáhnout to daleko ap.užívá se ve spojení s es
 4. hovor.udělat (to), vytáhnout (to) o výkonu ap.
 5. přivést, dostat rodinu do neštěstí ap.j-n in Gefahr bringendostat koho do nebezpečíj-n zum Lachen bringenrozesmát koho
 6. j-n um etw. připravit koho o co o úspory, zaměstnání ap.j-n um das Geld bringenpřipravit o peníze koho
 7. vynést, přinést zisk, úroky ap.
 8. neform.podat, předvést, odvést dobrý výkon ap., zvládnout, zmáknout úkol ap.etw. gut bringendobře zvládnout coDas bringts (voll)!To je super!

Slovesobrachte, h. gebracht

 1. etw. Akk an sich bringen hovor.přivlastnit si co
 2. etw. Akk hinter sich bringen hovor.zvládnout co, poradit si s čím
 3. etw. Akk mit sich bringen nést s sebou, mít za následek riziko ap.
 4. j-n/etw. zur Anzeige bringen oznámit, ohlásit koho/co
 5. etw. Akk zum Ausdruck bringen vyjádřit, projevit co
 6. j-n auf Draht bringen hovor.koho popohnat
 7. etw. Akk in Erfahrung bringen vypátrat, vyzkoumat co
 8. etw. Akk zum Erliegen bringen zastavit, přerušit co provoz ap.
 9. j-n in Fahrt bringen hovor.přivést do varu, rozjet, rozparádit koho
 10. etw. Akk in Fluss bringen rozproudit co rozhovor ap.
 11. etw. Akk in Gang bringen co uvést do chodu
 12. Geduld bringt Rosen. Trpělivost růže přináší.
 13. j-n ins Gerede bringen koho dostat do řečí
 14. j-n hinter Gitter bringen hovor.koho dostat za mříže
 15. j-n ins Grab bringen koho přivést do hrobu
 16. etw. Akk auf Hochglanz bringen co dát do pucu
 17. etw. Akk zur Kenntnis bringen oznámit, sdělit co novinu ap.
 18. j-n aus dem Konzept bringen koho vyvést z konceptu

Vyskytuje se v

Dach: etw. Akk unter Dach und Fach bringendostat co pod střechu úspěšně dokončit

Entfaltung: zur Entfaltung bringenrozvíjet

Erde: j-n unter die Erde bringenpřivést koho do hrobu

Fahrt: j-n in Fahrt bringendostat koho do nálady

Gang: etw. Akk in Gang bringenuvést co do chodu

Gleis: etw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringenvrátit co do starých kolejí dát do pořádku

Glück: Scherben bringen Glück.Střepy přinášejí štěstí.

Grab: j-n ins Grab bringenpřivést koho do hrobu

Hochglanz: etw. Akk auf Hochglanz bringendát do pucu, pořádně uklidit co

Kandare: j-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehenpřitáhnout komu uzdu

Licht: Licht in etw. Akk bringenvnést do čeho světlo

Misskredit: in Misskredit bringenzdiskreditovat, připravit o dobrou pověst

Ordnung: etw. Akk in Ordnung bringendát co do pořádku

Palme: j-n auf die Palme bringenvytočit, naštvat koho

Papier: etw. Akk zu Papier bringendát co na papír napsat

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

Reihe: etw. Akk (wieder) in die Reihe bringendát co (zase) do cajku opravit

rein: etw. Akk ins Reine bringendát co do pucu

Rose: Geduld bringt Rosen.Trpělivost růže přináší.

Ruhe: sich nicht aus der Ruhe bringen lassennenechat se vyvést z míry

Scherbe: Scherben bringen Glück.Střepy přinášejí štěstí.

Tapet: etw. Akk aufs Tapet bringenzavést řeč na co

Text: j-n aus dem Text bringenvyvést koho z konceptu

Trab: j-n auf Trab bringenpopohánět koho

Vordermann: j-n auf Vordermann bringenpostavit koho do latě

Vorschein: etw. Akk zum Vorschein bringenodhalit, vynést na světlo co

Weg: etw. Akk auf den Weg bringenuvést co do chodu

zuwege: etw. Akk zuwege, zu Wege bringendosáhnout čeho, uskutečnit, vykonat co

Idee: j-n auf die Idee bringenpřivést koho na myšlenku

Post: etw. auf die/zur Post bringen(za)nést co na poštu

sinnfällig: etw. sinnfällig zum Ausdruck bringenjasně dát najevo co

Umlauf: etw. Akk in Umlauf bringendát co do oběhu

Unglück: j-n ins Unglück bringendostat koho do neštěstí

Verstand: j-n um den Verstand bringenpřipravit koho o rozum

Ablage: Kleider in die Ablage bringendát šaty do poličky

Abschluss: etw. zum Abschluss bringendovést ke konci, skončit, uzavřít co

Abstimmung: etw. Akk zur Abstimmung bringenhlasovat o čem

anlaufen: Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.

Anwendung: zur Anwendung bringenpoužít, upotřebit

aufbringen: Bring mich nicht auf!Nerozčiluj mě!

Besinnung: j-n zur Besinnung bringenpřivést koho k rozumu

Elend: Er hat seine Familie ins Elend gebracht.Přivedl svou rodinu na mizinu.

es: Du wirst es noch weit bringen.Ty to dotáhneš daleko.

Gedanke: Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.

Gefahr: j-n in Gefahr bringendostat koho do nebezpečí

Gefängnis: einen Feind ins Gefängnis bringendostat nepřítele do vězení

Gespräch: das Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový film

Gleichgewicht: Sie lässt sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen.Nenechá se vyvést z rovnováhy.

Nenner: Brüche auf einen Nenner bringenpřevést zlomky na společného jmenovatele

Rede: die Rede auf j-n/etw. bringenzavést řeč na koho/co

Sicherheit: j-n/etw. in Sicherheit bringendostat koho/co do bezpečí

Takt: přen. j-n aus dem Takt bringenvyvést koho z konceptu

umbringen: přen. Diese Schufterei bringt mich noch um!Tahle dřina mě snad zabije!

nést: Was bringst du uns?Co nám neseš?

ostuda: Schande über j-n bringen, j-m Schande bereiten(u)dělat komu ostudu

rozpaky: j-n in Verlegenheit bringenuvést koho do rozpaků

soud: j-n vor Gericht bringenhnát koho před soud

dotáhnout: es weit bringendotáhnout to daleko

dražba: etw. zur Versteigerung bringendát co do dražby

klad: j-m viel Positives bringenpřinášet komu mnoho kladů

odnést: ein Paket zur Post bringenodnést balík na poštu

odvést: das Mädchen nach Hause bringenodvést dívku domů

odvézt: j-n zum Flughafen bringenodvézt koho na letiště

přinášet: Die Spinne bringt Glück.Pavouk přináší štěstí.

přinést: j-m ein Geschenk bringenpřinést komu dárek

původní: etw. in den ursprünglichen Zustand/Urzustand bringenuvést co do původního stavu

rozechvět: die Saiten ins Schwingen bringenrozechvět struny

rozesmát: das Publikum zum Lachen bringenrozesmát obecenstvo

rozházet: Ihn bringt nichts aus der Ruhe.Nic ho nerozhází.

rozhodit: Jeder Misserfolg bringt ihn durcheinander.Každý neúspěch ho rozhodí.

rozhoupat: ein Boot ins Schaukeln bringenrozhoupat loďku

rozproudit: die Unterhaltung in Fluss bringenrozproudit zábavu

rozvést: die Schüler in die Klassen bringenrozvést žáky po třídách

servis: das Auto zur Reparatur bringendát auto do servisu

stav: etw. in den Urzustand bringendát co do původního stavu

ulevit: Erleichterung für die Augen bringenulevit unaveným očím

umlčet: ein Kind zum Schweigen bringenumlčet dítě

uspávat: Wer bringt heute die Kinder ins Bett?Kdo dnes uspává děti?

uvést: Wasser zum Sieden bringenuvést vodu do varu

vykolejit: Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.Zpráva ho úplně vykolejila.

vyšvihnout se: Er hat es ziemlich weit gebracht.Vyšvihl se docela vysoko.

zanést: ein Paket zur Post bringenzanést balík na poštu

zavést: das Kind in die Schule bringenzavést dítě do školy

zpřeházet: Er brachte alle Papiere auf dem Tisch durcheinander.Zpřeházel všechny papíry na stole.

zviklat: j-s Vertrauen/Glauben ins Wanken bringenzviklat důvěru/víru koho

dostat: j-n unter die Erde bringendostat koho do hrobu

duch: frischen Wind in etw. bringenvnést kam nového ducha

hanba: j-n in Schande bringenpřivést koho do hanby

klid: j-n aus der Ruhe bringen, j-m die Ruhe raubenvyvést koho z klidu

koncept: j-n aus dem Konzept bringenvyvést koho z konceptu

míra: etw. ins rechte Gleis bringenuvést co na pravou míru

oběť: für j-n/etw. Opfer bringenpřinášet oběti komu/čemu

ovoce: bittere Früchte bringenpřinést trpké ovoce

papír: etw. zu Papier bringenhodit co na papír

pohyb: etw. in Gang bringenuvést do pohybu co

pořádek: die Sachen in Ordnung bringendát věci do pořádku

bringen: etw. Akk an sich bringenpřivlastnit si co

rozum: j-n zur Vernunft bringenpřivést koho k rozumu

růže: Geduld bringt Rosen.Trpělivost růže přináší.

světlo: in etw. Licht bringenpřen. vnést světlo do čeho

trpělivost: Geduld bringt Rosen.Trpělivost přináší růže.

zámek: j-n hinter Schloss und Riegel bringendát koho pod zámek