Hlavní obsah

Gespräch

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. (roz)hovor, rozmluva, řečdas Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový filmSie waren in ein Gespräch vertieft.Byli zabráni do hovoru.mit dem Nachbarn ins Gespräch kommendát se do hovoru/řeči se sousedem
  2. telefonát, hovor
  3. hovor.téma, předmět debaty

Vyskytuje se v

führen: ein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovor

einlassen: sich in ein Gespräch einlassendát se do hovoru

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

rein: Das ist ein rein privates Gespräch.To je čistě soukromý rozhovor.

steuern: ein Gespräch geschickt steuernšikovně usměrňovat rozhovor

rozhovor: mit j-m ins Gespräch kommendát se s kým do rozhovoru

volaný: das R-Gesprächhovor na účet volaného

volat: ein R-Gespräch führenvolat na účet volaného

dát se: mit j-m ins Gespräch kommendát se do řeči s kým

duchaplný: ein sinniges Gesprächduchaplná řeč

načít: das Gespräch anschneidennačít hovor

oficiální: offizielle Gespräche wieder aufnehmenpokračovat v oficiálních rozhovorech

pohovor: mit j-m ein freundliches Gespräch führenvést přátelský pohovor s kým

připlést se: sich ins Gespräch mischenpřiplést se do hovoru

reprodukce: eine Reproduktion des Gesprächsreprodukce rozhovoru

sekundovat: Sie haben sich im Gespräch sekundiert.Sekundovali si v hovoru.

stočit se: Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.Hovor se stočil na minulé události.

úryvek: einen Auschnitt aus dem Gespräch abhörenvyslechnout úryvek rozhovoru

vést: Er führte ein langes Gespräch mit ihr.Vedl s ní dlouhý rozhovor.

vhodný: eine für das Gespräch günstige Zeitvhodná doba pro rozhovor

vyrušit: Du hast unser Gespräch gestört.Vyrušil jsi nás z rozhovoru.

zamíchat se: sich in ein Gespräch einmischenzamíchat se do rozhovoru

zaplést se: sich ins Gespräch einmischenzaplést se do hovoru

zavolat: ein R-Gespräch führenzavolat na účet volaného

zezdola: ein lautes Gespräch von unten hörenslyšet zezdola hlasitý hovor

účet: das R-Gesprächhovor na účet volaného

Gespräch: das Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový film