Hlavní obsah

führen

Sloveso

 1. vést/vodit dítě přes cestu ap.einen Hund an der Leine führenvést psa na vodítku
 2. j-n durch etw. provést koho čím turisty ap.Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem
 3. (za)vést, doprovodit přítelkyni do kina ap.
 4. sich führen chovat se, vést si o osobách pod dozorem ap.
 5. řídit, vést podnik ap.
 6. vést, být ve vedení na body, o skóre ap.
 7. (při)vést policii na stopu ap.
 8. úř.řídit motocykl ap.Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.
 9. nosit (u sebe), mít (u sebe) doklady, zbraň ap.
 10. vést, přivádět elektřinu ap., přinášet
 11. vést, říditčasto se užívá spolu s podstatným jménem k vyjádření slovesa opisemein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovorKrieg gegen j-n/etw. führenvést válku proti komu/čemuden Nachweis führen, dass...dokázat, že...
 12. zu etw. vést k čemu způsob vlády k protestům ap.
 13. zu weit führen zacházet příliš daleko

Vyskytuje se v

Blaue: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

bringen: j-n in Fahrt bringenpřivést do varu, rozjet, rozparádit koho

fahren: sich fahrenřídit se o vozidle ap.

Fahrt: in Fahrt seinbýt v ráži v dobré náladě

führen: sich führenchovat se, vést si o osobách pod dozorem ap.

Gemüt: sich etw. Akk zu Gemüte führenbrát si co k srdci radu, výtku ap.

Glatteis: j-n aufs Glatteis führenpřevézt, oblafnout koho

Karren: j-m an den Karren fahrensjet koho kritizovat

kommen: in Fahrt kommenrozjet se, rozparádit se

Parade: j-m in die Parade fahrenzavřít ústa, zmařit plány komu

Schild: etw. Akk gegen j-n/etw. im Schilde führenmít co za lubem, kout co proti komu

Schlitten: mit j-m Schlitten fahrenvozit se po kom

Wort: das Wort führenmít hlavní slovo

Abweg: j-n auf Abwege führenpřivést koho na scestí

Anhalter: per Anhalter fahrenjezdit stopem, stopovat

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

behaglich: ein behagliches Leben führenvést poklidný život

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

bergauf: bergauf fahrenjet vzhůru do kopce

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

drüben: nach drüben fahrenpřejet na druhou stranu

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

fromm: ein frommes Leben führenžít zbožně

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život

in: in den Urlaub fahrenjet na dovolenou

Klage: bei j-m über j-n/etw. Klage führenstěžovat si komu na koho/co

Kolonne: (in einer) Kolonne fahrenjet v koloně

Kurve: in die Kurve fahrenvjet do zatáčky

mit: mit dem Bus fahrenjet autobusem

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

per: per Anhalter fahrenjet stopem

Rad: Rad fahrenjezdit na kole

sparsam: ein sparsames Leben führenžít skromně

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

Urlaub: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

zu: zum Bahnhof fahrenjet na nádraží

zuschanden: ein Auto zuschanden fahrenzničit auto

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

armselig: ein armseliges Leben führenvést nuzný život

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

ausfahren: Das Schiff fuhr aus dem Hafen aus.Loď vyplula z přístavu.

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

betulich: ein betuliches Leben führenvést poklidný život

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

Buch: Buch führenvést účetní knihu

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

Empfehlung: Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.Na doporučení svého lékaře jede k moři.

Ferien: in die Ferien fahren/gehenjet/jít na dovolenou/prázdniny

Altar: j-n zum Altar führenoženit se s kým

großspurig: großspurige Reden führenvést arogantní řeči

gut: Gute Fahrt!Šťastnou cestu!

hinausführen: Diese Tür führt in den Hof hinaus.Tyto dveře vedou do dvora.

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

losfahren: Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.Nasedla do své Mazdy a odjela.

luxuriös: ein luxuriöses Leben führenvést přepychový život

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

kampaň: eine Kampagne gegen j-n/etw. führenvést kampaň proti komu/čemu

lázně: zur Kur fahrenjet do lázní

nadměrný: mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenjet nadměrnou rychlostí

naplno: voll fahren/arbeitenjet/pracovat naplno

naprázdno: unnütz fahrenjet naprázdno

rodinný: ein Familienleben führenvést rodinný život

rychlost: in voller Fahrtv plné rychlosti

rychlý: schnelle Fahrtrychlá jízda

scestí: j-n auf Abwege führensvést koho na scestí

stan: zelten fahrenjezdit pod stan

volat: ein Ferngespräch führenvolat meziměsto

závod: blitzschnell fahrenjet jako o závod

bezpečně: sicher fahrenjezdit bezpečně

bezstarostný: sorgenfreies Leben führenvést bezstarostný život

běžka: Langlaufski fahren, Langlauf machenjezdit na běžkách

box: mit dem Auto in die Box fahrenzajet s autem do boxu

ďábelský: eine teuflische Fahrtďábelská jízda

divný: seltsame Reden führenvést divné řeči

divoký: wilde Fahrtdivoká jízda

do: ins Ausland fahrenjet do ciziny

domácnost: einen Haushalt führenvést domácnost

dovolená: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

dvůr: in den Hof fahrenvjet do dvora

formule: die Formel 1 fahrenpřen. jezdit formuli jedna

hodina: mit 80 Stundenkilometern fahrenjet rychlostí 80 km za hodinu

hodně: sehr schnell fahrenjet hodně rychle

hora: ins Gebirge fahrenjet na hory

chalupa: ins Wochenendhaus fahrenjezdit na chalupu

i: Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.Jel tam i s rodinou.

jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

jen: Der Zug fährt nur sonntags.Ten vlak jezdí jen v neděli.

jet: mit dem Auto/Zug fahrenjet autem/vlakem

jezdit: (mit dem) Auto fahrenjezdit autem

každý: Der Zug fährt jeden Tag.Vlak jezdí každý den.

kočárek: j-n im Kinderwagen fahrenvozit koho v kočárku

kolo: Rad fahrenjet na kole

koloběžka: Roller fahrenjezdit na koloběžce

krokem: (im) Schritt fahrenjet krokem

loutka: die Marionetten führenvodit loutky

lyže: Ski fahrenjezdit na lyžích

mazat: Fahr ab!, Zieh Leine!Mazej pryč!

měnit: die Richtung der Fahrt ändernměnit směr jízdy

mihnout se: Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.

míjet: Der Schnellzug fährt an kleinen Stationen vorbei.Rychlík míjí malé stanice.

moře: in den Ferien ans Meer fahrenjet o prázdninách k moři

na: ins Gebirge fahrenjet na hory

nadlouho: Fahren Sie auf lange Zeit weg?Odjíždíte nadlouho?

najet: mit dem Auto in die Garage fahrennajet autem do garáže

nástupiště: Der Zug fährt auf Bahnsteig 5 ein.Vlak přijede k 5. nástupišti.

nebezpečný: eine gefährliche Fahrtnebezpečná jízda

někam: irgendwohin ins Ausland fahrenjet někam do zahraničí

nevidomý: den Blinden über die Straße führenpřevést nevidomého přes ulici

normální: ein normales Leben führenvést normální život

odvézt: die Kinder in die Schule fahrenodvézt děti do školy

ohlávka: ein Pferd am Halfter führenvést koně za ohlávku

ohnivý: eine flammende Diskussion führenvést ohnivou diskuzi s kým

opatrný: vorsichtige Fahrtopatrná jízda

osolit: Er ist bergab mit Volldampf gefahren.Z kopce to pořádně osolil.

pes: ein Hundeleben führenmít se pod psa

pohodlný: ein bequemes Leben führenvést pohodlný život

pohovor: mit j-m ein freundliches Gespräch führenvést přátelský pohovor s kým

popojet: Kannst du ein Stück weiter fahren?Můžeš kousek popojet?

poschodí: Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.Výtah jede jen do sedmého poschodí.

povozit se: Sie ist mit dem Karussell gefahren.Povozila se na kolotoči.

prázdný: ein hohles Leben führenvést prázdný život

proletět se: Ballon fahrenproletět se balonem

provést: den Ausländer durch die Stadt führenprovést cizince po městě

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!Jen si představ, kam zítra jedu!

převést: einen Blinden über die Straße führenpřevést slepce přes silnici

příkladný: ein vorbildliches Leben führenvést příkladný život