Hlavní obsah

Rad

Das, podstatné jméno~(e)s, -ä-er

  1. das fünfte Rad am Wagen sein být páté kolo u vozu

Vyskytuje se v

fünft(er,e,es): das fünfte Rad am Wagen seinbýt páté kolo u vozu

absteigen: vom Rad absteigensesednout z kola

geben: j-m einen Rat gebendát radu komu

Hinweis: j-m einen Hinweis gebendát komu radu, poradit komu

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

ausborgen: Ich habe (mir) das Rad bei/von ihr ausgeborgt.Vypůjčila jsem si od ní kolo.

erbitten: j-s Rat erbittenvyprosit si čí radu

folgen: j-s Rat folgenuposlechnout čí radu

fragen: j-n um Rat fragenpožádat koho o radu

Ratschlag: j-m Ratschläge gebendávat rady komu

rollen: Die Räder rollen.Kola se otáčejí.

Tipp: j-m ein paar Tipps gebendát komu pár rad

wenden: Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

wissen: sich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poradit

Rat: Da ist guter Rat teuer.Tady je dobrá rada drahá.

správní: správní radader Verwaltungsrat

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

dávat: dávat na rady kohoauf j-s Ratschläge hören

hvězda: sport. udělat hvězduein Rad schlagen

jet: jet na koleRad fahren

kolo: jet na koleRad fahren

moudrý: moudrá radaweiser Rat

mravoučný: mravoučné radymoralische Ratschläge

nasadit: nasadit na kolo botičkudie Parkkralle am Rad anbringen/montieren

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

protáčet se: Kola se protáčejí ve sněhu.Die Räder drehen im Schnee durch.

přátelský: přátelská rada/službaein freundschaftlicher Rat/Dienst

přijmout: přijmout čí raduj-s Rat annehmen

rada: hledat u koho radubei j-m einen Ratschlag suchen

rada: zvolit radueinen Rat wählen

rada: shromáždění radydie Ratsversammlung

rada: městská/obecní radader Stadtrat/Gemeinderat

rozdávat: přen. rozdávat cenné rady komuj-m wertvolle Ratschläge geben

uposlechnout: uposlechnout radyeinen Rat befolgen

zamknout: zamknout kolo k plotudas Rad an einem Zaun anschließen

zarážka: zarážka pod koloder Hemmschuh für das Rad

zlámat se: Kolo se zlámalo.Das Rad ist gebrochen.

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

kolo: přen. být páté kolo u vozudas fünfte Rad am Wagen sein

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

rada: Dobrá rada nad zlato.Da ist guter Rat teuer.

vůz: být pátým kolem u vozudas fünfte Rad am Wagen sein