Hlavní obsah

Rat

Vyskytuje se v

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

geraten: außer sich geratenbýt bez sebe

Gerede: ins Gerede kommen/geratenpřijít/dostat se do řečí

Glatteis: aufs Glatteis geratendostat se na tenký led

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Hintertreffen: ins Hintertreffen geraten/kommendostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.

Rat: j-n zu Rate ziehenporadit se s kým

Sackgasse: in eine Sackgasse geratendostat se do slepé uličky

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

unrecht: an den Unrechten/die Unrechte geraten(na)trefit na toho nepravého/tu nepravou

Verruf: in Verruf kommen/geratenzískat špatnou pověst

Zwielicht: ins Zwielicht geratendostat se do pochybného/špatného světla

Abweg: auf Abwege kommen/geratendostat se na scestí

geben: j-m einen Rat gebendát radu komu

halten: kniž. mit j-m Rat haltenporadit se s kým

kaufen: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

stunden: j-m eine Rate stundenpovolit komu odklad splátky

Wut: in Wut kommen/geratenrozzuřit se

Zweifel: in Zweifel geratenzačít pochybovat

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

Brand: in Brand geratenvznítit se, vzplanout, chytit o budově ap.

erbitten: j-s Rat erbittenvyprosit si čí radu

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

Falle: in eine Falle geratenocitnout se v pasti

folgen: j-s Rat folgenuposlechnout čí radu

fragen: j-n um Rat fragenpožádat koho o radu

Gefahr: in Gefahr geraten/kommenocitnout se v nebezpečí

Gesetz: mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geratendostat se do konfliktu se zákonem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

Rate: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

raten: Was rätst du mir?Co mi radíš?

Schwierigkeit: in Schwierigkeiten geratendostat se do potíží/problémů

Sturm: in Sturm geratendostat se do bouřky

Vergessenheit: in Vergessenheit geraten/kommenupadnout v zapomnění

Verzug: mit etw. in Verzug geratendostat se s čím do skluzu

wenden: Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

konflikt: mit j-m in Konflikt geratendostat se do konfliktu s kým

potíž: in Schwierigkeiten geratendostat se do potíží

vědět: sich keinen Rat (mehr) wissennevědět si rady

dostat se: Wie ist er hierher geraten?Jak se sem dostal?

koupit: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

léčka: in eine Falle geratenpadnout do léčky

malér: Ärger bekommen, in Probleme geratendostat se do maléru

moudrý: weiser Ratmoudrá rada

ocitnout se: in Gefahr geratenoctnout se v nebezpečí

podařit se: Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.Dort se ti dnes velmi podařil.

přátelský: ein freundschaftlicher Rat/Dienstpřátelská rada/služba

přibrat: j-n zu Rate ziehenpřibrat koho na poradu

přijmout: j-s Rat annehmenpřijmout čí radu

rada: einen Rat wählenzvolit radu

rozházet: Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.Nesmím si to rozházet u ředitele.

rvačka: in eine Prügelei mit j-m geratendát se do rvačky s kým

splátka: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

spletitý: in eine verwickelte Situation geratendostat se do spletité situace

společnost: in eine schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

špatný: in schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

tentokrát: Ich rate dir dieses Mal nicht.Tentokrát ti neporadím.

tíseň: in Bedrängnis geratenocitnout se v tísni

uposlechnout: einen Rat befolgenuposlechnout rady

vydařit se: Der Kuchen ist gut geraten.Koláč se vydařil.

vymknout se: j-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geratenvymknout se čí kontrole

zabřednout: in Schulden geratenzabřednout do dluhů

zajetí: in Gefangenschaft geratendostat se do zajetí

zaplatit: in bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlenzaplatit hotově/kartou/na splátky

zlost: in Zorn auf/über j-n geratendostat zlost na koho

zoufalství: in Verzweiflung geratenpropadnout zoufalství

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu

ztráta: in Verlust geratendostat se do ztráty

zvrhnout se: Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.Syn se na vojně zvrhl.

bludný: in einen Teufelskreis geratendostat se do bludného kruhu

bod: in eine Sackgasse geratenpřen. uvíznout na mrtvém bodě

déšť: vom Regen in die Traufe geratendostat se z deště pod okap

dobrý: Nun ist guter Rat teuer!Tady je dobrá rada drahá!

husa: Kommt Zeit, kommt Rat.Dočkej času jako husa klasu.

kolej: aus dem Gleis geraten/kommenvybočit z kolejí

led: aufs Glatteis geratendostat se na tenký led

pomoc: Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

ráno: Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.Ráno je moudřejší večera.

šikmý: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se/sklouznout na šikmou plochu

ulička: in eine Sackgasse geratendostat se do slepé uličky

večer: Guter Rat kommt über Nacht.Ráno moudřejší večera.

vjet: sich in die Haare geratenpřen. vjet si do vlasů