Hlavní obsah

geraten

Slovesogerät, ie, i. a

  1. dostat se, ocitnout se na scestí ap.in eine unbekannte Gegend geratendostat se do neznámé krajiny
  2. hovor.an j-n/etw. narazit, natrefit na koho/co
  3. in etw. Akk dostat se, upadnout do čeho do potíží ap.in Gefahr geratendostat se do nebezpečíin Vergessenheit geratenupadnout v zapomněníin Verlegenheit geratenupadnout do rozpakůin Brand geratenvznítit se, vzplanout
  4. dařit se, prospívat
  5. (po)dařit se, povést se oběd ap.Unter ihren Händen gerät alles.Jí se daří vše.
  6. nach j-m podobat se komu, vyvést se, vydařit se po komSie gerät nach dem Vater.Podobá se otci

Vyskytuje se v

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

Gerede: ins Gerede kommen/geratenpřijít/dostat se do řečí

Glatteis: aufs Glatteis geratendostat se na tenký led

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Hintertreffen: ins Hintertreffen geraten/kommendostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.

Rat: j-n zu Rate ziehenporadit se s kým

Rat: Rat schaffenporadit si z problémů

Rat: sich Dat (keinen) Rat wissennevědět si (už) rady

Sackgasse: in eine Sackgasse geratendostat se do slepé uličky

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

unrecht: an den Unrechten/die Unrechte geraten(na)trefit na toho nepravého/tu nepravou

Verruf: in Verruf kommen/geratenzískat špatnou pověst

Zwielicht: ins Zwielicht geratendostat se do pochybného/špatného světla

Abweg: auf Abwege kommen/geratendostat se na scestí

geben: j-m einen Rat gebendát radu komu

halten: kniž. mit j-m Rat haltenporadit se s kým

kaufen: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

stunden: j-m eine Rate stundenpovolit komu odklad splátky

Wut: in Wut kommen/geratenrozzuřit se

Zweck: ein Gerät für medizinische Zweckepřístroj pro lékařské účely

Zweifel: in Zweifel geratenzačít pochybovat

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

Brand: in Brand geratenvznítit se, vzplanout, chytit o budově ap.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

durchfließen: Der Strom durchfließt das Gerät.Přístroj je pod proudem.

erbitten: j-s Rat erbittenvyprosit si čí radu

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

Falle: in eine Falle geratenocitnout se v pasti

folgen: j-s Rat folgenuposlechnout čí radu

fragen: j-n um Rat fragenpožádat koho o radu

Gebrauch: ein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístroj

Gefahr: in Gefahr geraten/kommenocitnout se v nebezpečí

Gerät: ein Gerät bedienenobsluhovat přístroj

Gesetz: mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geratendostat se do konfliktu se zákonem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

Rate: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

Rate: in Raten abzahlensplácet ve splátkách

raten: Was rätst du mir?Co mi radíš?

schwanken: Er geriet ins Schwanken.Znejistěl., (Za)Váhal.

Schwierigkeit: in Schwierigkeiten geratendostat se do potíží/problémů

Sturm: in Sturm geratendostat se do bouřky

Vergessenheit: in Vergessenheit geraten/kommenupadnout v zapomnění

Verzug: mit etw. in Verzug geratendostat se s čím do skluzu

wenden: Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

Rat: Da ist guter Rat teuer.Tady je dobrá rada drahá.

raten: Dreimal darfst du raten.Můžeš třikrát hádat.

raten: hovor. Rat mal!Hádej!, Tipni si!

konflikt: dostat se do konfliktu s kýmmit j-m in Konflikt geraten

potíž: dostat se do potížíin Schwierigkeiten geraten

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

dostat se: Jak se sem dostal?Wie ist er hierher geraten?

dostat se: dostat se na scestíauf Abwege geraten

koupit: koupit co na splátkyetw. auf Raten kaufen

léčka: padnout do léčkyin eine Falle geraten

ledovka: Auto dostalo na ledovce smyk.Das Auto geriet auf dem Glatteis ins Schleudern.

malér: dostat se do maléruÄrger bekommen, in Probleme geraten

moudrý: moudrá radaweiser Rat

nešikovný: nešikovný nástrojein unhandliches Gerät

ocitnout se: octnout se v nebezpečíin Gefahr geraten

ovládaný: dálkově ovládaný přístrojferngesteuertes Gerät

podařit se: Dort se ti dnes velmi podařil.Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.

přátelský: přátelská rada/službaein freundschaftlicher Rat/Dienst

přesný: přesný přístrojein exaktes Gerät

přibalit: přibalit k přístroji návoddem Gerät eine Anweisung beipacken