Hlavní obsah

Gerät

Vyskytuje se v

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

geraten: außer sich geratenbýt bez sebe

Gerede: ins Gerede kommen/geratenpřijít/dostat se do řečí

Glatteis: aufs Glatteis geratendostat se na tenký led

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Hintertreffen: ins Hintertreffen geraten/kommendostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.

Sackgasse: in eine Sackgasse geratendostat se do slepé uličky

unrecht: an den Unrechten/die Unrechte geraten(na)trefit na toho nepravého/tu nepravou

Verruf: in Verruf kommen/geratenzískat špatnou pověst

Zwielicht: ins Zwielicht geratendostat se do pochybného/špatného světla

Abweg: auf Abwege kommen/geratendostat se na scestí

Wut: in Wut kommen/geratenrozzuřit se

Zweck: ein Gerät für medizinische Zweckepřístroj pro lékařské účely

Zweifel: in Zweifel geratenzačít pochybovat

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

Brand: in Brand geratenvznítit se, vzplanout, chytit o budově ap.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

durchfließen: Der Strom durchfließt das Gerät.Přístroj je pod proudem.

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

Falle: in eine Falle geratenocitnout se v pasti

Gebrauch: ein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístroj

Gefahr: in Gefahr geraten/kommenocitnout se v nebezpečí

Gerät: ein Gerät bedienenobsluhovat přístroj

Gesetz: mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geratendostat se do konfliktu se zákonem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

schwanken: Er geriet ins Schwanken.Znejistěl., (Za)Váhal.

Schwierigkeit: in Schwierigkeiten geratendostat se do potíží/problémů

Sturm: in Sturm geratendostat se do bouřky

Vergessenheit: in Vergessenheit geraten/kommenupadnout v zapomnění

Verzug: mit etw. in Verzug geratendostat se s čím do skluzu

konflikt: mit j-m in Konflikt geratendostat se do konfliktu s kým

potíž: in Schwierigkeiten geratendostat se do potíží

citlivost: die Empfindlichkeit eines Gerätestech. citlivost přístroje

dostat se: Wie ist er hierher geraten?Jak se sem dostal?

léčka: in eine Falle geratenpadnout do léčky

ledovka: Das Auto geriet auf dem Glatteis ins Schleudern.Auto dostalo na ledovce smyk.

malér: Ärger bekommen, in Probleme geratendostat se do maléru

nářadí: an den (Sport)Geräten turnencvičit na nářadí

nešikovný: ein unhandliches Gerätnešikovný nástroj

ocitnout se: in Gefahr geratenoctnout se v nebezpečí

optický: optische Geräteoptické přístroje

ovládaný: ferngesteuertes Gerätdálkově ovládaný přístroj

podařit se: Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.Dort se ti dnes velmi podařil.

přesný: ein exaktes Gerätpřesný přístroj

přibalit: dem Gerät eine Anweisung beipackenpřibalit k přístroji návod

rozházet: Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.Nesmím si to rozházet u ředitele.

rvačka: in eine Prügelei mit j-m geratendát se do rvačky s kým

spletitý: in eine verwickelte Situation geratendostat se do spletité situace

společnost: in eine schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

špatný: in schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

tíseň: in Bedrängnis geratenocitnout se v tísni

vydařený: gut geratene Erntevydařená sklizeň

vydařit se: Der Kuchen ist gut geraten.Koláč se vydařil.

vymknout se: j-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geratenvymknout se čí kontrole

zabřednout: in Schulden geratenzabřednout do dluhů

zajetí: in Gefangenschaft geratendostat se do zajetí

zlost: in Zorn auf/über j-n geratendostat zlost na koho

zoufalství: in Verzweiflung geratenpropadnout zoufalství

ztráta: in Verlust geratendostat se do ztráty

zvrhnout se: Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.Syn se na vojně zvrhl.

bludný: in einen Teufelskreis geratendostat se do bludného kruhu

bod: in eine Sackgasse geratenpřen. uvíznout na mrtvém bodě

déšť: vom Regen in die Traufe geratendostat se z deště pod okap

kolej: aus dem Gleis geraten/kommenvybočit z kolejí

led: aufs Glatteis geratendostat se na tenký led

šikmý: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se/sklouznout na šikmou plochu

ulička: in eine Sackgasse geratendostat se do slepé uličky

vjet: sich in die Haare geratenpřen. vjet si do vlasů

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu