Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) schlecht, schlimm, schwachšpatný zrakschlechte Augenšpatné zdravíschwache Gesundheitmít špatnou náladuschlechte Laune haben, schlecht gelaunt seinšpatný vtipschlechter Witz
  2. (nečestný - člověk, čin ap.) schlecht, schlimm, übeldostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geratenšpatný skutekeine böse Tatšpatná pověstschlechter Ruf
  3. (nesprávný) falschšpatná odpověďeine falsche Antwortuvést špatná datafalsche Daten angeben
  4. (zpráva ap.) schlecht, schlimm, übelmít špatné svědomíein schlechtes Gewissen haben

Vyskytuje se v

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.

horší: dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

proklínat: proklínat špatné počasíschlechtes Wetter verwünschen

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

tělo: špatné držení tělafalsche Körperhaltung

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

vytočit: Vytočil jsem špatné číslo.Ich habe mich verwählt.

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

adresa: být na špatné adresean der falschen Adresse sein

cesta: být na špatné cestěauf dem falschen Weg sein

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

Adressat: falscher Adressat/Adressat unbekanntšpatný adresát/adresát neznámý

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

irreleiten: sich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassennechat se oklamat špatným dojmem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

Richtung: in die falsche Richtung gehenjít špatným směrem

schlecht: ein schlechtes Essen kochenuvařit špatné jídlo

schlecht: schlechtes Wetter im Urlaub habenmít na dovolené špatné počasí

schwach: schwache Augen habenmít špatné oči

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Stil: schlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

Tag: ein schwarzer Tagšpatný den, den blbec

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí