Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) schlecht, schlimm, übelšpatně vařitschlecht kochenšpatně zacházet s kýmj-n schlecht behandelnDaří se mi špatně.Mir geht es schlecht.
  2. (nesprávně, chybně) falschšpatně pochopit koho/coj-n/etw. falsch verstehen
  3. (nezdravě) schlecht, übel, miesJe mi špatně.Mir ist schlecht/übel.

Vyskytuje se v

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

špatný: špatný vtipschlechter Witz

dělat se: Dělá se jí špatně.Es wird ihr übel.

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.

horší: dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

načasovat: Špatně sis to načasoval.Du hast es schlecht getimt.

namazaný: Lyžař měl špatně namazáno.Der Skiläufer hat falsch gewachst.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

osvětlený: Podchod je špatně osvětlený.Die Unterführung ist schlecht beleuchtet.

padnoucí: špatně padnoucí oblekein schlecht sitzender Anzug

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

proklínat: proklínat špatné počasíschlechtes Wetter verwünschen

role: špatně obsazená roleschlecht besetzte Rolle

rozestavěný: špatně rozestavěný nábytekschlecht aufgestellte Möbel

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

špatný: špatný zrakschlechte Augen

špatný: špatné zdravíschwache Gesundheit

špatný: mít špatnou náladuschlechte Laune haben, schlecht gelaunt sein

špatný: dostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geraten

špatný: špatný skutekeine böse Tat

špatný: špatná pověstschlechter Ruf

špatný: špatná odpověďeine falsche Antwort

špatný: uvést špatná datafalsche Daten angeben

špatný: mít špatné svědomíein schlechtes Gewissen haben

tělo: špatné držení tělafalsche Körperhaltung

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

uskladněný: špatně uskladněné potravinyfalsch gelagerte Nahrungsmittel

vést se: Vedlo se mu tam špatně.Es ist ihm dort schlecht ergangen.

vypérovaný: špatně vypérovaná sedadlaschlecht gefederte Sitze

vytočit: Vytočil jsem špatné číslo.Ich habe mich verwählt.

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

zděsit se: Zděsil se, jak špatně vypadá.Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.

zle: Kdyby bylo nejhůř...(Aller) Schlimmstenfalls...

adresa: být na špatné adresean der falschen Adresse sein

cesta: být na špatné cestěauf dem falschen Weg sein

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen

špatný: vsadit na špatného koněaufs falsche Pferd setzen

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

špatný: ukázat se ve špatném světlein einem falschen Licht erscheinen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

falsch: falsch verbunden seinbýt špatně spojený telefonicky

Wahl: eine schlechte Wahl treffenvybrat špatně

Wertung: in der Wertung vorne/hinten liegenumístit se v klasifikaci dobře/špatně

Adressat: falscher Adressat/Adressat unbekanntšpatný adresát/adresát neznámý

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

einschätzen: j-n falsch einschätzenodhadnout koho špatně

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

irreleiten: sich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassennechat se oklamat špatným dojmem

lesen: Die Handschrift ist schlecht zu lesen.Rukopis je špatně čitelný.

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

Richtung: in die falsche Richtung gehenjít špatným směrem

schlecht: ein schlechtes Essen kochenuvařit špatné jídlo

schlecht: schlechtes Wetter im Urlaub habenmít na dovolené špatné počasí

schlecht gehen: Es geht mir schlecht.Daří se mi špatně.

schwach: schwache Augen habenmít špatné oči

schwindeln: Mir schwindelt.Dělá se mi špatně.

schwindlig: Mir ist schwindlig.Je mi špatně/mdlo, Motá se mi hlava.

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Stil: schlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

Tag: ein schwarzer Tagšpatný den, den blbec

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

übel: übel ausgehendopadnout špatně

unwohl: Es ist mir unwohl.Je mi nevolno/špatně.

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí