Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) gutmyslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen
  2. (dovedně, řádně) gutDobře se učí.Er lernt gut.Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.
  3. (vhodně pro daný účel) gutdobře vodit teplo/elektřinuWärme/Strom gut leiten
  4. (bezchybně) gutvědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) gut, wohldobře myšlenýgut gemeintMějte se dobře!Leben Sie wohl!Má se dobře.Es geht ihm gut.Není mi dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

Částice

  • anorichtig, gutDobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

Vyskytuje se v

dobrý: dobré bydlodas Wohlleben

dobrý: mít dobrou náladugute Laune haben

dobrý: Dobré ráno!Guten Morgen!

dobrý: Dobrou chuť!Guten Appetit!, Mahlzeit!

chuť: Dobrou chuť!Guten Appetit!

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Hauptsache, es geht dir dort gut.

bavit se: Dobře se bavte!Viel Vergnügen/Spaß!

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

dobrý: dobrý příkladein gutes Beispiel

dobrý: Buď tak dobrý!Sei so gut!

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kondice: mít dobrou kondicieine gute Kondition haben

koulet: Koulí to s ním dobře.Er geht mit ihm geschickt um.

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

lepit: Sekundové lepidlo dobře lepí.Der Sekundenkleber klebt gut.

lepší: Je lepší než ty.Er ist besser als du.

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

lepší: Pohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.

lepší: tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

lepšit se: Počasí se lepší.Das Wetter bessert sich.

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

cena: udělat komu dobrou cenuj-m einen guten Preis machen

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

den: Dobrý den.Guten Tag.

dobré: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

dobrý: být v dobrých rukouin guten Händen sein

dobrý: pocházet z dobré rodinyaus einer guten Familie stammen

dobrý: být v nejlepších letechin den besten Jahren/in der Blüte seiner Jahre sein

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

dobrý: ztratit za koho dobré slovofür j-n ein gutes Wort einlegen

dobrý: ukázat dobrou vůlieinen guten Willen zeigen

dostat: dostat dobrou školueine gute Erziehung bekommen

dřív: Čím dříve, tím lépe.Je früher, desto besser.

holub: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.Ende gut, alles gut.

koště: pořek. Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.

mést: Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

aber: teuer, aber gutdrahý, ale dobrý

auseinandergehen: im Guten auseinandergehenrozejít se v dobrém

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

halbwegs: halbwegs gutes Wetterjakž takž dobré počasí

heiter: in einer heiteren Laune seinbýt v dobré náladě

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Idee: eine gute Idee habenmít dobrý nápad

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

recht: j-n/etw. recht verstehendobře (po)rozumět komu/čemu

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

übersichtlich: ein sehr schön übersichtlicher Stadtplanvelmi dobře přehledný plán města

unwohl: Ich fühle mich unwohl.Necítím se dobře.

weitaus: weitaus besserdaleko lépe

Wertung: in der Wertung vorne/hinten liegenumístit se v klasifikaci dobře/špatně

wohl: sich wohl fühlencítit se dobře

wohl: Mir ist nicht wohl.Není mi dobře.

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

all: j-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!