Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) gutmyslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen
  2. (dovedně, řádně) gutDobře se učí.Er lernt gut.Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.
  3. (vhodně pro daný účel) gutdobře vodit teplo/elektřinuWärme/Strom gut leiten
  4. (bezchybně) gutvědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) gut, wohldobře myšlenýgut gemeintMějte se dobře!Leben Sie wohl!Má se dobře.Es geht ihm gut.Není mi dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

Částice

  • anorichtig, gutDobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

Vyskytuje se v

dobře: myslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen

chuť: Dobrou chuť!Guten Appetit!

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Nur dass es dir dort gut geht.

bavit se: Dobře se bavte!Viel Vergnügen/Spaß!

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kondice: mít dobrou kondicieine gute Kondition haben

koulet: Koulí to s ním dobře.Er geht mit ihm geschickt um.

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

lepit: Sekundové lepidlo dobře lepí.Der Sekundenkleber klebt gut.

lepší: Je lepší než ty.Er ist besser als du.

lepšit se: Počasí se lepší.Das Wetter bessert sich.

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

cena: udělat komu dobrou cenuj-m einen guten Preis machen

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

den: Dobrý den.Guten Tag.

dostat: dostat dobrou školueine gute Erziehung bekommen

dřív: Čím dříve, tím lépe.Je früher, desto besser.

holub: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.Ende gut, alles gut.

koště: pořek. Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

mést: Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

aber: drahý, ale dobrýteuer, aber gut

auseinandergehen: rozejít se v dobrémim Guten auseinandergehen

ausschlagen: obrátit se k dobrémuzum Guten ausschlagen

besser: dostat se do lepší společnostiin bessere Gesellschaft kommen

dank: díky jeho dobré vůlidank seinem guten Willen/seines guten Willens

desto: Čím dříve, tím lépe.Je eher, desto besser.

Ding: dobré/užitečné věcigute/nützliche Dinge

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

günstig: v nejlepším případěim günstigsten Fall(e)

gütlich: urovnat co po dobrémetw. gütlich schlichten

halbwegs: jakž takž dobré počasíhalbwegs gutes Wetter

heiter: být v dobré náladěin einer heiteren Laune sein

Herr: Dobrý večer, pane řediteli!Guten Abend, Herr Direktor!

Idee: mít dobrý nápadeine gute Idee haben

können: umět dobře mluvit německygut Deutsch sprechen können

Kraft: poradit komu podle nejlepšího vědomí a svědomíj-n nach besten Kräften beraten

Morgen: Dobré ráno!Guten Morgen!

recht: dobře (po)rozumět komu/čemuj-n/etw. recht verstehen

Stück: celý/dobrý kus cestyein ganzes/gutes Stück des Weges

übersichtlich: velmi dobře přehledný plán městaein sehr schön übersichtlicher Stadtplan

unwohl: Necítím se dobře.Ich fühle mich unwohl.

weitaus: daleko lépeweitaus besser

Wertung: umístit se v klasifikaci dobře/špatněin der Wertung vorne/hinten liegen

wohl: cítit se dobřesich wohl fühlen

dobrý: dobré bydlodas Wohlleben

abgeben: Je ukázkou dobrého policisty.Er gibt einen guten Polizisten ab.

abheilen: dobře se hojící ránygut abheilende Wunden

Abschnitt: Tento ústřižek dobře uschovejte!Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!

all: přát komu všechno dobréj-m alles Gute wünschen

allerdings: Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.

allerseits: Dobrý večer vespolek!Guten Abend allerseits!

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

amüsieren: Bavte se dobře!, Hezky se bavte!Amüsiert euch gut!

anfangs: Zpočátku šlo všechno dobře.Anfangs ging alles gut.

ankommen: Dorazili jste dobře?Seid ihr gut angekommen?

Anlage: mít dobré psychické předpoklady k čemu, pro cogute geistige Anlagen zu etw. haben

Appetit: Dobrou chuť!Guten Appetit!

aufheben: Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.

befinden: shledat co dobrýmetw. für gut befinden

begreifen: Dobře svého přítele chápu.Ich kann meinen Freund gut begreifen.

behalten: uchovat si dobrou náladugute Laune behalten

beherrschen: umět se dobře ovládatsich gut beherrschen können

beraten: Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.

beschlagen: dobře se vyznat v přírodních vědáchauf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen sein

besinnen: Pokud si dobře vzpomínám...Wenn ich mich recht besinne...

best(er,e,es): moje nejlepší přítelkyněmeine beste Freundin

beziehen: brát dobrý platein gutes Gehalt beziehen

Beziehung: udržovat s kým dobré mezilidské vztahymit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhalten

billig: udělat dobrý kupeinen billigen Kauf machen

Blüte: v nejlepších letechpřen., kniž. in der Blüte seiner Jahre

bringen: přinést komu (dobrou) zprávuj-m eine (gute) Nachricht bringen

damit: Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

Dienst: prokázat komu dobrou/velkou službuj-m einen guten/großen Dienst erweisen

durchdenken: dobře promyšlený plánein gut durchdachter Plan

Eindruck: mít z čeho dobrý dojemeinen guten Eindruck von etw. haben

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

einig(er,e,es): s trochou dobré vůlemit einigem guten Willen

empfehlen: Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?

erhalten: Zachovej si dobrou náladu!Erhalte dir deine gute Laune!

erwachsen: Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.

es: Daří se jí dobře.Es geht ihr gut.

federn: dobře vypérovat vůzeinen Wagen gut federn

finden: považovat co za dobréetw. gut finden

Frau: Dobrý den, paní Meierová.Guten Tag, Frau Meier.

Freund: dobří přátelé/kamarádihovor. dicke Freunde

ganz: Děkuji, daří se mi docela dobře.Danke, es geht mir ganz gut.

Gebrauch: Před použitím (dobře) protřepat.Vor Gebrauch (gut) schütteln.