Hlavní obsah

recht

Podstatné jméno, rod mužský nesklonné

Vyskytuje se v

pravda: mít pravduRecht haben

pravice: po pravici kohozu j-s Rechten

právo: podléhat mezinárodnímu právudem internationalen Recht unterliegen

právo: veškerá práva vyhrazenaalle Rechte vorbehalten

právo: právo na práci/na vzděláníRecht auf Arbeit/Bildung

pravý: pravidlo pravé rukydie Regel der rechten Hand

spravedlivý: být spravedlivý ke komugegenüber j-m gerecht sein

správný: správná míraein rechtes Maß

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

všichni, všechny, všechna: všechna práva vyhrazenaalle Rechte vorbehalten

z, ze: z pravé stranyvon der rechten Seite

dědičný: mít dědičné právo na coein angestammtes Recht auf etw. haben

dobře: Dobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

milý: To nemáš pravdu, můj milý!Da hast du nicht recht, mein Lieber!

minorita: práva národnostních minoritRechte der ethnischen Minderheiten

mít: mít pravduRecht haben

myš: pravé tlačítko myšidie rechte Maustaste

nakročit: nakročit pravou nohourechtes Bein vorstellen

náš, naše: naše práva a povinnostiunsere Rechte und Pflichten

nezadatelný: nezadatelná právaunveräußerliche Rechte

obhajoba: právo na obhajobudas Recht auf Verteidigung

obránce: pravý obráncerechter Verteidiger

paže: pravá/levá pažerechter/linker Arm

pořádný: naučit se něco pořádnéhoetwas Rechtes erlernen

posvátný: respektovat posvátná právaheilige Rechte respektieren

potud: Má jen potud pravdu,...Er hat nur insofern recht,...

pracující: práva a povinnosti pracujícíchdie Rechte und die Pflichten der Arbeitenden

pravačka: kopat pouze pravačkounur mit dem rechten Fuß spielen

právem: stěžovat si na koho/co plným právemsich über j-n/etw. mit vollem Recht beschweren

právem: právem se domáhat čehoetw. mit Recht anstreben

právem: být právem spokojený s kým/čímmit j-m/etw. zu Recht zufrieden sein

pravice: krajní praviceäußerste Rechte

pravý: pravá rukadie rechte Hand

prs: pravý/levý prsdie rechte/linke Brust

přednožit: přednožit pravou nohurechtes Bein vorstrecken

rezervovat: rezervovat komu právoj-m das Recht vorbehalten

shrábnout: shrábnout posečenou loukugemähte Wiese rechen

směr: V tomto směru měl pravdu.In dieser Hinsicht hatte er Recht.

spravedlivě: spravedlivě trestatgerecht bestrafen

stejný: mít stejná právagleiche Rechte haben

strana: na pravé straněauf der rechten Seite

tlačítko: pravé tlačítko myširechte Maustaste

to: To máš pravdu.Da hast du recht.

úplný: Máš úplnou pravdu.Du hast völlig recht.

včas: přijít právě včasgerade zur rechten Zeit kommen

vhod: Nic mu není vhod.Ihm ist nichts recht.

zavděčit se: Jemu se nezavděčíš.Man kann ihm nichts recht machen.

cesta: sejít z cestyvom rechten Weg abkommen

míra: uvést co na pravou míruetw. ins rechte Gleis bringen

místo: mít srdce na pravém místědas Herz am rechten Fleck haben

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

pravda: dát za pravdu komuj-m Recht geben

pravý: být čí pravou rukouj-s rechte Hand sein

pravý: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

geschehen: Das geschieht dir recht!Dobře ti tak!

Gleis: etw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringenvrátit co do starých kolejí dát do pořádku

Hand: j-s rechte Handčí pravá ruka pomocník

Herz: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

hören: Ich denk', ich hör nicht recht!Já snad špatně slyším!

Kind: das Kind beim (rechten) Namen nennennazývat věci pravým jménem

Recht: Recht sprechensoudit, vynášet rozsudky

Recht: von Rechts wegenpodle práva

Recht: sein Recht fordern/verlangenhlásit se o svá práva

Recht: zu seinem Recht kommendovolat se svého práva

Recht: mit/zu Rechtprávem, po právu, oprávněně

Recht: Recht habenbýt v právu

Recht: Recht behaltendostat za pravdu

Recht: j-m/etw. Recht gebendát komu/čemu za pravdu

schlecht: schlecht und rechthorko těžko, stěží

schlecht: mehr schlecht als rechtnic moc, žádná sláva

stimmen: Stimmt's, oder hab' ich recht?(Ne)Mám pravdu?

Zeit: zur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvíli

zu: zur Rechtenpo pravici

aberkennen: j-m ein Recht aberkennenodebrat komu právo

abgehen: vom rechten Weg abgehensejít ze správné cesty

Arm: der rechte/linke Armpravá/levá ruka

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

beanspruchen: sein Recht beanspruchendomáhat se svého práva

besinnen: Wenn ich mich recht besinne...Pokud si dobře vzpomínám...

da: Da hat er nicht recht.Tady v tom nemá pravdu.

denken: Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.

du: Du hast Recht.Máš pravdu.

gerade: Er kommt gerade zur rechten Zeit.Přichází zrovna v pravý čas.

glauben: Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

Recht: das bürgerliche/öffentliche Rechtobčanské/veřejné právo

Recht: j-s Rechte wahrenhájit čí práva

Recht: sein Recht auf etw. geltend machenuplatnit své právo na co

Recht: seine Rechte forderndožadovat se svých práv