Hlavní obsah

recht

Podstatné jméno, rod mužský nesklonné

Vyskytuje se v

Gleis: vrátit co do starých kolejí dát do pořádkuetw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringen

Hand: čí pravá ruka pomocníkj-s rechte Hand

Herz: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

hören: Já snad špatně slyším!Ich denk', ich hör nicht recht!

Kind: nazývat věci pravým jménemdas Kind beim (rechten) Namen nennen

recht: hodit se, vyhovovat, pasovat komuj-m recht sein

Recht: soudit, vynášet rozsudkyRecht sprechen

schlecht: horko těžko, stěžíschlecht und recht

stimmen: (Ne)Mám pravdu?Stimmt's, oder hab' ich recht?

Zeit: přijít v pravou chvílizur rechten Zeit kommen

zu: po pravicizur Rechten

aberkennen: odebrat komu právoj-m ein Recht aberkennen

abgehen: sejít ze správné cestyvom rechten Weg abgehen

Arm: pravá/levá rukader rechte/linke Arm

Art: To je ten správný způsob!Das ist die rechte Art und Weise!

beanspruchen: domáhat se svého právasein Recht beanspruchen

besinnen: Pokud si dobře vzpomínám...Wenn ich mich recht besinne...

da: Tady v tom nemá pravdu.Da hat er nicht recht.

denken: Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.

du: Máš pravdu.Du hast Recht.

gerade: Přichází zrovna v pravý čas.Er kommt gerade zur rechten Zeit.

glauben: Myslím, že jsem v právu.Ich glaube mich im Recht.

noch: On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.

überwechseln: přejet z pravého do levého pruhuvon der rechten auf die linke Spur überwechseln

verletzen: porušovat čí právaj-s Rechte verletzen

viel: V mnohém má pravdu.In vielem hat sie Recht.

vielleicht: Možná má pravdu.Er hat vielleicht recht.

vorbehalten: vyhradit si právo co udělatsich das Recht vorbehalten, etw. zu tun

zugeben: Uznávám, že máš pravdu.Ich gebe zu, dass du recht hast.

geschehen: Dobře ti tak!Das geschieht dir recht!

pravda: mít pravduRecht haben

pravice: po pravici kohozu j-s Rechten

právo: podléhat mezinárodnímu právudem internationalen Recht unterliegen

pravý: pravidlo pravé rukydie Regel der rechten Hand

spravedlivý: být spravedlivý ke komugegenüber j-m gerecht sein

správný: správná míraein rechtes Maß

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

všichni, všechny, všechna: všechna práva vyhrazenaalle Rechte vorbehalten

z, ze: z pravé stranyvon der rechten Seite

dědičný: mít dědičné právo na coein angestammtes Recht auf etw. haben

dobře: Dobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

milý: To nemáš pravdu, můj milý!Da hast du nicht recht, mein Lieber!

minorita: práva národnostních minoritRechte der ethnischen Minderheiten

mít: mít pravduRecht haben

myš: pravé tlačítko myšidie rechte Maustaste

nakročit: nakročit pravou nohourechtes Bein vorstellen

náš, naše: naše práva a povinnostiunsere Rechte und Pflichten

nezadatelný: nezadatelná právaunveräußerliche Rechte

obhajoba: právo na obhajobudas Recht auf Verteidigung

obránce: pravý obráncerechter Verteidiger

paže: pravá/levá pažerechter/linker Arm

pořádný: naučit se něco pořádnéhoetwas Rechtes erlernen

posvátný: respektovat posvátná právaheilige Rechte respektieren

potud: Má jen potud pravdu,...Er hat nur insofern recht,...

pracující: práva a povinnosti pracujícíchdie Rechte und die Pflichten der Arbeitenden

pravačka: kopat pouze pravačkounur mit dem rechten Fuß spielen

právem: stěžovat si na koho/co plným právemsich über j-n/etw. mit vollem Recht beschweren

prs: pravý/levý prsdie rechte/linke Brust

přednožit: přednožit pravou nohurechtes Bein vorstrecken

rezervovat: rezervovat komu právoj-m das Recht vorbehalten

shrábnout: shrábnout posečenou loukugemähte Wiese rechen

směr: V tomto směru měl pravdu.In dieser Hinsicht hatte er Recht.

spravedlivě: spravedlivě trestatgerecht bestrafen

stejný: mít stejná právagleiche Rechte haben

strana: na pravé straněauf der rechten Seite

tlačítko: pravé tlačítko myširechte Maustaste

to: To máš pravdu.Da hast du recht.

úplný: Máš úplnou pravdu.Du hast völlig recht.

včas: přijít právě včasgerade zur rechten Zeit kommen

vhod: Nic mu není vhod.Ihm ist nichts recht.

zavděčit se: Jemu se nezavděčíš.Man kann ihm nichts recht machen.

cesta: sejít z cestyvom rechten Weg abkommen

míra: uvést co na pravou míruetw. ins rechte Gleis bringen

místo: mít srdce na pravém místědas Herz am rechten Fleck haben

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

srdce: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

věc: nazývat věci pravými jménydas Kind beim rechten Namen nennen