Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) gutmyslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen
  2. (dovedně, řádně) gutDobře se učí.Er lernt gut.Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.
  3. (vhodně pro daný účel) gutdobře vodit teplo/elektřinuWärme/Strom gut leiten
  4. (bezchybně) gutvědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) gut, wohldobře myšlenýgut gemeintMějte se dobře!Leben Sie wohl!Má se dobře.Es geht ihm gut.Není mi dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

Částice

  • anorichtig, gutDobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

Vyskytuje se v

dobře: es gut mit j-m meinenmyslet to s kým dobře

chuť: Guten Appetit!Dobrou chuť!

aby: Nur dass es dir dort gut geht.Jen aby ses tam měl dobře.

bavit se: Viel Vergnügen/Spaß!Dobře se bavte!

být: Wäre es so besser?Bylo by to tak lepší?

cítit se: Ich fühle mich nicht wohl.Necítím se dobře.

co: Je länger desto besser.Čím déle tím lépe.

daleko: weitaus besser/mehr/früherdaleko lépe/více/dříve

dobré: Alles Gute!Všechno dobré!

dopadnout: Das kann nicht gut ausgehen.To nemůže dopadnout dobře.

duše: Sie ist eine gute Seele.Je to dobrá duše.

dvakrát: doppelt so gut wie...dvakrát lepší než...

finančně: finanziell gut gestellt seinbýt finančně dobře zajištěný

jméno: einen guten/schlechten Namen habenmít dobré/špatné jméno

kamarád: ein guter Freunddobrý kamarád

kondice: eine gute Kondition habenmít dobrou kondici

koulet: Er geht mit ihm geschickt um.Koulí to s ním dobře.

kvalita: Waren guter Qualitätzboží dobré kvality

lepit: Der Sekundenkleber klebt gut.Sekundové lepidlo dobře lepí.

lepší: Er ist besser als du.Je lepší než ty.

lepšit se: Das Wetter bessert sich.Počasí se lepší.

mít: ein gutes Gehalt bekommenmít dobrý plat

cena: j-m einen guten Preis machenudělat komu dobrou cenu

dělat: j-n auf die Schippe/den Arm nehmendělat si z koho dobrý den

den: Guten Tag.Dobrý den.

dostat: eine gute Erziehung bekommendostat dobrou školu

dřív: Je früher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

holub: Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

konec: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

koště: Neue Besen kehren gut.pořek. Nové koště dobře mete.

mést: Neue Besen kehren gut.Nové koště dobře mete.

aber: teuer, aber gutdrahý, ale dobrý

auseinandergehen: im Guten auseinandergehenrozejít se v dobrém

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

gütlich: etw. gütlich schlichtenurovnat co po dobrém

halbwegs: halbwegs gutes Wetterjakž takž dobré počasí

heiter: in einer heiteren Laune seinbýt v dobré náladě

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Idee: eine gute Idee habenmít dobrý nápad

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

recht: j-n/etw. recht verstehendobře (po)rozumět komu/čemu

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

übersichtlich: ein sehr schön übersichtlicher Stadtplanvelmi dobře přehledný plán města

unwohl: Ich fühle mich unwohl.Necítím se dobře.

weitaus: weitaus besserdaleko lépe

Wertung: in der Wertung vorne/hinten liegenumístit se v klasifikaci dobře/špatně

wohl: sich wohl fühlencítit se dobře

dobrý: das Wohllebendobré bydlo

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

all: j-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

amüsieren: Amüsiert euch gut!Bavte se dobře!, Hezky se bavte!

anfangs: Anfangs ging alles gut.Zpočátku šlo všechno dobře.

ankommen: Seid ihr gut angekommen?Dorazili jste dobře?

Anlage: gute geistige Anlagen zu etw. habenmít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Appetit: Guten Appetit!Dobrou chuť!

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

befinden: etw. für gut befindenshledat co dobrým

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

behalten: gute Laune behaltenuchovat si dobrou náladu

beherrschen: sich gut beherrschen könnenumět se dobře ovládat

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

besinnen: Wenn ich mich recht besinne...Pokud si dobře vzpomínám...

best(er,e,es): meine beste Freundinmoje nejlepší přítelkyně

beziehen: ein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy

billig: einen billigen Kauf machenudělat dobrý kup

Blüte: přen., kniž. in der Blüte seiner Jahrev nejlepších letech

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

durchdenken: ein gut durchdachter Plandobře promyšlený plán

Eindruck: einen guten Eindruck von etw. habenmít z čeho dobrý dojem

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

einig(er,e,es): mit einigem guten Willens trochou dobré vůle

empfehlen: Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

erhalten: Erhalte dir deine gute Laune!Zachovej si dobrou náladu!

erwachsen: Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.

es: Es geht ihr gut.Daří se jí dobře.

federn: einen Wagen gut federndobře vypérovat vůz

finden: etw. gut findenpovažovat co za dobré

Frau: Guten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

Freund: hovor. dicke Freundedobří přátelé/kamarádi

ganz: Danke, es geht mir ganz gut.Děkuji, daří se mi docela dobře.

Gebrauch: Vor Gebrauch (gut) schütteln.Před použitím (dobře) protřepat.