Hlavní obsah

können

Způsobové slovesokann, konnte, hat können

  1. umět, dovést být schopnýGitarre spielen könnenumět hrát na kytarugut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy
  2. moci mít možnost, být s toDu kannst dich auf mich verlassen.Můžeš se na mě spolehnout.hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.
  3. moci, smět mít svolení

Slovesokann, konnte, hat gekonnt

  1. hovor.umět, dovést, být schopnýWas kannst du eigentlich?Co vlastně umíš?
  2. hovor.irgendwohin moci, smět kam
  3. hovor.moci, vládnout mít dost silužívá se často v záporu

Vyskytuje se v

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte

ausstehen: nemoci vystát koho/coj-n/etw. nicht ausstehen können

Baum: moci skály lámat mít hodně silBäume ausreißen (können)

Bein: sotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.sich nicht (mehr) auf den Beinen halten können

Berg: umět hory přenášetBerge versetzen können

bleiben: kdo (si) může zůstat tam, kde jej. kann bleiben, wo der Pfeffer wächst

erwarten: Dočkej času!Du wirst es wohl noch erwarten können!

Gedanke: (umět) číst myšlenky kohoj-s Gedanken lesen (können)

genug: Ta nemá nikdy dost. chce stále vícSie kann nie genug bekommen.

gern: Trhni si! Ty mi můžeš...!Du kannst mich (mal) gern haben!

Gift: moci vzít na co jedauf etw. Akk Gift nehmen können

gratulieren: moci si gratulovat ke komu/čemu k manželce, úspěchu ap.sich zu j-m/etw. gratulieren können

Hals: nemít dostden Hals nicht voll kriegen (können)

ich: To bych určitě neudělal!Ich kann mich beherrschen!

kaufen: Za to si nic nekoupím.Dafür kann ich mir nichts kaufen.

Mondschein: Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!

Mühe: Nech to být., Ušetři si námahu., Nenamáhej se.Gib dir keine Mühe., Spar dir die Mühe., Die Mühe kannst du dir sparen.

Pfeffer: Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.

Pferd: dát za koho ruku do ohněmit j-m Pferde stehlen können

Puff: něco snést, nebýt žádná citlivkaeinen Puff vertragen (können)

recht: Nelze se zavděčit všem.Man kann es nicht allen recht machen.

Rede: O tom nemůže být ani řeč! To nepřichází v úvahu!Davon kann nicht die/keine Rede sein!

sagen: Ať si říká, kdo chce, co chce.Man kann sagen, was man will.

sehen: nemoci koho/co už ani vidětj-n/etw. nicht mehr sehen können

sehr: moc dobře vědět/umět coetw. Akk sehr wohl wissen/können

Sprung: nemoci si vyskakovatkeine großen Sprünge machen können

warten: To se načekáš!Da kannst du lange warten!

Wasser: nesahat komu ani po kotníkyj-m das Wasser nicht reichen können

zählen: neumět do pěti napočítatnicht bis drei zählen können

disponieren: moci disponovat peněziüber sein Geld disponieren können

können: umět hrát na kytaruGitarre spielen können

Zukunft: (umět) předpovídat budoucnostdie Zukunft voraussagen (können)

abladen: Kde vás mohu vyložit?přen. Wo kann ich Sie abladen?

abschminken: Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!hovor. Das kannst du dir abschminken!

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

anrufen: Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?

ausbleiben: Vždyť k tomu muselo dojít!Das konnte ja nicht ausbleiben!

ausdrücken: nemoci vyjádřit slovy coetw. kaum mit Worten ausdrücken können

aushelfen: Můžete mi půjčit známku?Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?

austragen: nemoci donosit dítěein Kind nicht austragen können

auswerfen: Zařízení USB nelze odebrat.Das USB-Laufwerk kann nicht ausgeworfen werden.

Auto: umět řídit autoAuto fahren können

beantworten: Na to nemohu/neumím odpovědět.Das kann ich nicht beantworten.

befahren: Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.

Begleitung: Mohu vám nabídnout doprovod?Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?

begreifen: Dobře svého přítele chápu.Ich kann meinen Freund gut begreifen.

behandeln: Nemohli bychom to probrat zítra?Können wir das nicht morgen behandeln?

beherrschen: umět se dobře ovládatsich gut beherrschen können

beide: Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.

bevor: Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.

denken: Pokud mi paměť sahá ...Solange ich denken kann ...

doch: Vždyť jsem to nemohl vědět!Ich konnte es doch nicht wissen!

durchfinden: nedokázat se zorientovat ve velkoměstě(sich) in der Großstadt nicht durchfinden können

einwechseln: Můžete mi proměnit stokorunu?Können Sie mir einen Hundertkronenschein einwechseln?

empfehlen: Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?

entbehren: Déle se už bez brýlí neobejdu.Ich kann die Brille nicht länger entbehren.

erwachsen: Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.

finanziell: moci si co finančně dovolitsich etw. finanziell leisten können

finden: Nemůže najít klid.Er kann keine Ruhe finden.

folgen: nemoci pochopit koho/coj-m/etw. nicht folgen können

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

fühlen: Ta boule na hlavě se dala nahmatat.Man konnte die Beule am Kopf fühlen.

halten: Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.

helfen: Můžete mi prosím pomoci?Können Sie mir bitte helfen?

immerhin: To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.

indem: Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.

indes, indessen: Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.Indes ich koche, kannst du den Tisch decken.

interpretieren: Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.

klagen: Nemohu si stěžovat.Ich kann nicht klagen.

konzentrieren: V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.

lesen: Dítě už umí číst.Das Kind kann schon lesen.

lösen: nemoci odtrhnout pohled od koho/čehoden Blick von j-m/etw. nicht lösen können

losgehen: A teď to může začít!Nun kann's losgehen!

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

nachempfinden: Dokážeš pochopit, co prožívám?Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?

nachts: Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.

noch: Mohl byste to ještě jednou zopakovat?Könnten Sie das noch einmal wiederholen?

obgleich: Nemohu přijít, přestože bych rád.Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

orientieren: neumět se orientovat bez mapy městasich ohne Stadtplan nicht orientieren können

passieren: To se může stát každému.Das kann jedem (mal) passieren.

radebrechen: (umět) lámanou italštinou pár slovein paar Worte Italienisch radebrechen (können)

rennen: Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.Ich rannte, so schnell ich konnte.

rücken: Můžeš se kousek posunout?Kannst du ein Stückchen rücken?

ruhig: Taky by ses mi mohl omluvit!Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!

rühren: (únavou) nemoci pohnout nohama(vor Müdigkeit) die Beine nicht mehr rühren können

scheiden: umět rozeznat dobré od zléhoGut von Böse scheiden können

schenken: Tu námahu sis mohl ušetřit.Die Mühe hättest du dir schenken können.

schrecken: To mě nemůže vystrašit.Das kann mich nicht schrecken.

selbst: Dítě už umí samo chodit.Das Kind kann schon selbst laufen.

Sicherheit: moci tvrdit co s jistotouetw. mit Sicherheit behaupten können

sinken: Jak hluboko jen lze klesnout.přen. Wie tief man nur sinken kann.

so weit: Můžeme teď jít, jsem připraven.Wir können jetzt gehen, ich bin so weit.

auskratzen: Vyškrábala bych mu/jí oči.Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

co: Vzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dobře: Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.

dočkat se: Nemůže se dočkat prázdnin.Sie kann die Ferien kaum erwarten.

dokázat: Dokaž, co umíš.Beweise, was du kannst.

doletět: Střela doletí daleko.Der Schuss kann weit fliegen.

domyslet si: Snadno si to domyslíš.Das kannst du dir leicht hinzudenken.

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dovolat se: Nemohu se nikam dovolat.Ich kann keine Verbindung bekommen.

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

chvíle: Můžeš chvíli počkat?Kannst du einen Moment warten?

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

kváknout: Neuměl maďarsky ani kváknout.Er konnte kein Wort Ungarisch.

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

minout: To nemůžete minout.Das können Sie nicht verfehlen.

moct: nemoct usnoutnicht einschlafen können

možná: Možná bychom mohli ...Vielleicht könnten wir ...

mýlit se: Každý se může mýlit.Jeder kann sich irren.

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.

nadít se, nadát se: Čeho se od tebe můžeme nadát?Was können wir dir zutrauen?

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

nahmatat: Nemohl ve tmě nahmatat kliku.Er konnte im Dunkeln die Klinke nicht ertasten.

najíst se: Kde se ve městě levně najíme?Wo kann man in der Stadt billig essen?

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

odemknout: Nejde mi to odemknout.Ich kann es nicht aufschließen.

odklidit: Mohl bys odklidit ze stolu?Könntest du den Tisch abräumen/abdecken?

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odolat: Nemohl odolat pokušení.Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.

odpoutat se: Nemohl se odpoutat od napínavé knížky.Er konnte sich von einem spannenden Buch nicht losreißen.

odřeknout si: Nemohl si odříci skleničku před spaním.Er konnte nicht auf den Schlaftrunk verzichten.

odtrhnout: Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.Ich konnte sie nicht auseinander reißen.

oplatit: Jak vám to oplatím?Wie kann ich es Ihnen vergelten?

osprchovat se: Kde se můžu osprchovat?Wo kann ich mich duschen?

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

paragraf: Dle toho a toho paragrafu je možno...Nach Paragraph soundso kann man...

pasivně: pasivně znát cizí jazykeine Fremdsprache passiv können

pětka: hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?Kannst du mir einen Zehner leihen?

pobrat: Nemůžu všechno pobrat.Ich kann nicht alles mitnehmen.

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

podpora: Podniky mohou zažádat o státní podporu.Die Unternehmen können staatliche Hilfe beantragen.

pochodit: S tím u mě nepochodíš.Damit kannst du bei mir nicht ankommen.