Hlavní obsah

bleiben

Slovesoblieb, i. geblieben

  1. zůstat doma ap.Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!
  2. zbýt, zůstat naděje ap.Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.
  3. zbývat, zůstávat jako možnost, moci jen doufat ap.
  4. bei etw. zůstat u čeho, při čemWir bleiben beim Wein.Zůstaneme u vína.

Vyskytuje se v

angewurzelt: wie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben(zůstat) stát jako přikovaný

Erde: auf der Erde bleibenzůstat (nohama) na zemi

Pfeffer: Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!

Rahmen: im Rahmen bleiben, sich im Rahmen haltenzůstat/držet se v mezích

schleierhaft: j-m schleierhaft sein/bleibenbýt/zůstávat záhadou komu, pro koho

stehen bleiben: Wo sind wir stehen geblieben?Kde jsme skončili? v rozhovoru

Strecke: auf der Strecke bleibenzůstat v půli cesty, uvíznout

Teppich: Bleib auf dem Teppich!Zůstaň na zemi!

übrig: j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)komu nezbývá nic jiného, (než..)

unbenommen: etw. Nom ist/bleibt j-m unbenommenco je rozhodnutím/svobodnou volbou koho

Weg: auf halbem Weg(e) stehen bleibenzůstat trčet v půli cesty

Wort: j-m ist das Wort im Hals stecken gebliebenkomu uvízla slova v krku

cool: cool bleibenzůstat v pohodě

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Leder: dicht am Leder bleibenzůstat u míče

über: über Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma

unversöhnlich: unversöhnlich bleibenzůstat nesmiřitelným

bestehen bleiben: Die Lawinengefahr bleibt bestehen.Lavinové nebezpečí trvá.

bleiben lassen: hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.Měl bys toho kouření nechat.

bleiben lassen: die Kinder zu Hause bleiben lassennechat děti doma

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

ehelos: ehelos bleibenzůstat svobodný/svobodná

Empfang: auf Empfang bleibenzůstat na příjmu

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Minderheit: in der Minderheit bleibenzůstat v menšině

mindestens: Er wird mindestens 2 Tage bleiben.Zůstane přinejmenším 2 dny.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Morast: im Morast stecken bleibenuvíznout v bahně

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

Sache: bei der Sache bleibenzůstat u tématu

Schlachtfeld: auf dem Schlachtfeld bleibenzůstat na bojišti, zemřít

Situation: Er blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.

sodass: Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.

solange: Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.

sollen: Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

Strafe: zur Strafe zu Hause bleiben (müssen)za trest (muset) zůstat doma

ungerührt: ungerührt bleibenzůstat netečný

unvollendet: unvollendet bleibenzůstat nedokončeno

wann: Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

dílem: Dílem zůstali, dílem odešli.Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

na: zůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben

naráz: Auto naráz zastavilo.Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.

naživu: zůstat naživuam Leben bleiben

nemukat: Seď a nemukej!Bleib sitzen und muckse dich nicht!

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

noc: zůstat kde přes nocirgendwo über Nacht bleiben

osamět: Konečně osaměli.Sie sind endlich allein geblieben.

papat: Seď a papej!Sitzen bleiben und essen!

počítač: Pořád mi zamrzá počítač.Mein PC bleibt ständig hängen.

prostředek: zůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleiben

přebývat: Peníze mu nepřebývají.Das Geld bleibt ihm nicht übrig.

radno: Není radno zde zůstávat.Es ist nicht ratsam, hier zu bleiben.

rozvaha: zachovat rozvahubesonnen bleiben

sekat: sekat dobrotueine saubere Weste haben, sauber bleiben

tu: Ať tu zůstane.Er soll hier bleiben.

ustálit se: Ručička váhy se ustálila.Der Zeiger der Waage blieb stehen.

utkvět: utkvět v pamětiim Gedächtnis haften bleiben

uváznout: uváznout na mělčiněauf einer Sandbank stecken bleiben

uváznout: uváznout u sousedůbei den Nachbarn hängen bleiben

vězet: Zůstali jsme vězet na letišti.Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

výběr: Nemám na výběr.Mir bleibt keine (andere) Wahl.

vybýt: Na to nám už nevybyl čas.Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.

vyřknout: Mnohé zůstalo nevyřčeno.Vieles blieb unausgesprochen.

vzadu: zůstat vzaduhinten bleiben

zácpa: uvíznout v zácpěim Stau stecken bleiben

zadrhnout se: přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?Wie lange bleibst du?

změna: co zůstává beze změnyetw. bleibt unverändert

zůstat: zůstat v pokojiim Zimmer bleiben

zůstat: Zůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.

zůstat: zůstat naživuam Leben bleiben

zůstat: Vše zůstalo při starém.Alles blieb beim Alten.

zůstávat: zůstávat v pamětiim Gedächtnis bleiben

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

dech: kdo nemůže chytit dechj-m bleibt die Luft weg

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmmit j-m in Kontakt bleiben

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.

suchý: Ani oko nezůstalo suché.Kein Auge blieb trocken.