Hlavní obsah

Bleibe

Vyskytuje se v

bleiben: Wo bleibt j./etw.?Kde vězí kdo/co?

Erde: auf der Erde bleibenzůstat (nohama) na zemi

Pfeffer: Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!

Rahmen: im Rahmen bleiben, sich im Rahmen haltenzůstat/držet se v mezích

schleierhaft: j-m schleierhaft sein/bleibenbýt/zůstávat záhadou komu, pro koho

stehen bleiben: Wo sind wir stehen geblieben?Kde jsme skončili? v rozhovoru

Strecke: auf der Strecke bleibenzůstat v půli cesty, uvíznout

Teppich: Bleib auf dem Teppich!Zůstaň na zemi!

übrig: j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)komu nezbývá nic jiného, (než..)

unbenommen: etw. Nom ist/bleibt j-m unbenommenco je rozhodnutím/svobodnou volbou koho

Weg: auf halbem Weg(e) stehen bleibenzůstat trčet v půli cesty

Wort: j-m ist das Wort im Hals stecken gebliebenkomu uvízla slova v krku

cool: cool bleibenzůstat v pohodě

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Leder: dicht am Leder bleibenzůstat u míče

über: über Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma

unversöhnlich: unversöhnlich bleibenzůstat nesmiřitelným

bestehen bleiben: Die Lawinengefahr bleibt bestehen.Lavinové nebezpečí trvá.

bleiben lassen: hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.Měl bys toho kouření nechat.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

ehelos: ehelos bleibenzůstat svobodný/svobodná

Empfang: auf Empfang bleibenzůstat na příjmu

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Minderheit: in der Minderheit bleibenzůstat v menšině

mindestens: Er wird mindestens 2 Tage bleiben.Zůstane přinejmenším 2 dny.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Morast: im Morast stecken bleibenuvíznout v bahně

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

Sache: bei der Sache bleibenzůstat u tématu

Schlachtfeld: auf dem Schlachtfeld bleibenzůstat na bojišti, zemřít

Situation: Er blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.

sodass: Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.

solange: Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.

sollen: Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

Strafe: zur Strafe zu Hause bleiben (müssen)za trest (muset) zůstat doma

ungerührt: ungerührt bleibenzůstat netečný

unvollendet: unvollendet bleibenzůstat nedokončeno

wann: Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?

a: Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.Prší, a proto zůstaneme doma.

: bis zum Schluss bleibenzůstat až do konce

dílem: Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.Dílem zůstali, dílem odešli.

dlouho: Wie lange bleibst du (hier)?Jak dlouho (tu) zůstaneš?

hezky: Bleib nur schön zu Hause.Jen zůstaň hezky doma.

kéž: Möge es so bleiben!Kéž to tak zůstane!

na: bei j-m über Nacht bleibenzůstat u koho na noc

naráz: Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.Auto naráz zastavilo.

naživu: am Leben bleibenzůstat naživu

nemukat: Bleib sitzen und muckse dich nicht!Seď a nemukej!

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

noc: irgendwo über Nacht bleibenzůstat kde přes noc

osamět: Sie sind endlich allein geblieben.Konečně osaměli.

papat: Sitzen bleiben und essen!Seď a papej!

počítač: Mein PC bleibt ständig hängen.Pořád mi zamrzá počítač.

prostředek: (ganz) ohne Mittel/mittellos bleibenzůstat (zcela) bez prostředků

přebývat: Das Geld bleibt ihm nicht übrig.Peníze mu nepřebývají.

radno: Es ist nicht ratsam, hier zu bleiben.Není radno zde zůstávat.

rozvaha: besonnen bleibenzachovat rozvahu

sekat: eine saubere Weste haben, sauber bleibensekat dobrotu

tu: Er soll hier bleiben.Ať tu zůstane.

ustálit se: Der Zeiger der Waage blieb stehen.Ručička váhy se ustálila.

utkvět: im Gedächtnis haften bleibenutkvět v paměti

uváznout: auf einer Sandbank stecken bleibenuváznout na mělčině

vězet: Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.Zůstali jsme vězet na letišti.

vprostřed: mitten im Saal stehen bleibenzůstat stát vprostřed sálu

výběr: Mir bleibt keine (andere) Wahl.Nemám na výběr.

vybýt: Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.Na to nám už nevybyl čas.

vyřknout: Vieles blieb unausgesprochen.Mnohé zůstalo nevyřčeno.

vzadu: hinten bleibenzůstat vzadu

zácpa: im Stau stecken bleibenuvíznout v zácpě

zadrhnout se: Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.

zdržet se: Wie lange bleibst du?Jak dlouho se zdržíš?

změna: etw. bleibt unverändertco zůstává beze změny

zůstat: im Zimmer bleibenzůstat v pokoji

zůstávat: im Gedächtnis bleibenzůstávat v paměti

že: Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.Že se necítil dobře, zůstal doma.

dech: j-m bleibt die Luft wegkdo nemůže chytit dech

dlužný: niemandem etwas schuldig bleibennezůstat nikomu nic dlužen

kontakt: mit j-m in Kontakt bleibenzůstat v kontaktu s kým

přibitý: wie angenagelt sitzen bleibenpřen. zůstat sedět jako přibitý

rozum: Da bleibt einem der Verstand stehen.Zůstává nad tím rozum stát.

shůry: Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

angewurzelt: wie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben(zůstat) stát jako přikovaný

suchý: Kein Auge blieb trocken.Ani oko nezůstalo suché.

země: auf der Erde bleibendržet se při zemi