Hlavní obsah

nicht

Částice

  1. ne-užívá se k vyjádření negaceFährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?
  2. nicht..., sondern ne- ..., aleSchnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.
  3. nicht ein nikdo, ani jeden, žádnýNicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.Nikdo neměl odvahu říci ne.

Částice

  1. ne-užívá se v otázkách při očekávání pozitivní odpovědi
  2. ... nicht (wahr)? ...ne?, ...že?, ...co?Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?
  3. nicht einmal aniEr hat sich nicht einmal entschuldigt.Ani se neomluvil.

Spojka

  1. nicht, dass... iron.ne, že by ...užívá se v ironickém smyslu slova
  2. nicht nur ... sondern auch nejen ... ale i, nejen ... nýbrž i

Vyskytuje se v

abgeneigt: j-m/etw. (nicht) abgeneigt sein(ne)být proti, nemít nic proti čemu návrhu ap.

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

alt: Alte Liebe rostet nicht.Stará láska nerezaví.

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

ausdenken: etw. Akk ist nicht auszudenkentěžko jen pomyslet na co, co raději ani nedomýšlet

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

ausstehen: j-n/etw. nicht ausstehen könnennemoci vystát koho/co

beieinander: nicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander habennemít všech pět pohromadě

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

beschreiben: nicht zu beschreiben seinbýt nepopsatelný radost ap.

besonders: nicht besondersnijak zvlášť, nic moc

bevor: bevor nichtdokud ne..., dříve než ne...

Bier: Das ist/ist nicht mein Bier.To je/není moje věc.

Blutgruppe: (nicht) j-s Blutgruppe seinnebýt čí krevní skupina

Bockshorn: sich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen(ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strach

brauchen: Das braucht's nicht.To není třeba.

Brot: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.Nejen chlebem živ je člověk.

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.

durchaus: durchaus nichtvůbec (ne), naprosto ne, v žádném případě

eben: (oder) eben nichtprávě že ne

Engel: (auch) nicht gerade ein Engel seinnebýt zrovna anděl

fallen: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

Feder: nicht aus den Federn kommennevylézat z peřin

Fleck: mit etw. nicht vom Fleck kommennehnout se s čím z místa

fragen: Danach frage ich nicht.Na to se neptám.

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

fünf: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

ganz: ganz und gar nichtvůbec ne, naprosto ne

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

geben: Das gibt's ja gar nicht!To teda nepůjde!, To není možné!

gerade: nicht geradene- zrovna upřímný ap.

gering: nicht im Geringstenani v nejmenším, ani náhodou

gescheit: aus j-m/etw. nicht gescheit werdennebýt moudrý, nemít rozum z koho/čeho nerozumět

Hals: den Hals nicht voll kriegen (können)nemít dost

halten: sich nicht halten lassen, nicht zu halten seinnebýt k zastavení/udržení

haltmachen: vor j-m/etw. nicht Halt machennezastavit se před kým/čím

hängen: Lass den Kopf nicht hängen!Nevěš hlavu!

heiß: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!Co oči nevidí, to srdce nebolí!

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady

hierher: bis hierher und nicht weiteraž sem a ani o krok dál

hinten: hinten und vorn(e) nichtvůbec ne, ani trochu

Holz: nicht aus Holz seinnebýt z kamene

hören: Ich denk', ich hör nicht recht!Já snad špatně slyším!

irgendjemand: nicht irgendjemand seinnebýt jen tak někdo

kehren: sich an etw. Akk nicht kehrennevšímat si čeho pomluv ap., obrátit se zády k čemu

kennen: sich nicht mehr kennen (vor ...)neznat se, neovládnout se vzteky ap.

klug: aus j-m/etw. nicht klug werdennebýt z koho/čeho moudrý

Kopf: nicht wissen, wo einem der Kopf stehtnevědět, kde člověku hlava stojí

Kragenweite: (nicht) j-s Kragenweite sein(ne)být čí krevní skupina

kratzen: etw. Nom kratzt j-n nichtco nepálí, netíží, neštve koho

lachen: Dass ich nicht lache!Dovol, abych se zasmál(a)!, To je směšné!

Lage: (nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun(ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co

längst: längst nicht(ani) zdaleka ne

lockerlassen: nicht lockerlassenneustoupit, nepovolit, nevzdat

nagelfest: (alles,) was nicht niet- und nagelfest istvšechno, co není přibito ukrást ap.

nehmen: sich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tunnenechat si ujít (příležitost) co udělat

nicht: nicht..., sondernne- ..., ale

nur: nicht nur... sondern auchnejen ale i

ob: (egal) ob... oder nichtať ... nebo ne

Ohr: seinen Ohren nicht/kaum trauennevěřit svým (vlastním) uším

Pappe: nicht von/aus Pappe seinnebýt k zahození, nebýt žádné béčko

partout: partout nichtza žádnou cenu, v žádném případě, vůbec

Pfennig: nicht für fünf Pfennigani co by se za nehet vešlo

Pott: (nicht) zu Pott(e) kommen(ne)poradit si s čím

Problem: (nicht) j-s Problem sein(ne)být problémem koho

Rahmen: nicht in den Rahmen passenbýt mimo rámec, nebýt v normě

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

Rede: Davon kann nicht die/keine Rede sein!O tom nemůže být ani řeč! To nepřichází v úvahu!

Rose: (nicht) auf Rosen gebettet sein(ne)mít na růžích ustláno

Ruhe: sich nicht aus der Ruhe bringen lassennenechat se vyvést z míry

Sache: nicht jedermanns Sache seinnebýt pro každého, nelíbit se každému hra na housle ap.

Schaden: Es soll dein Schaden nicht sein.Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.

schlecht: Nicht schlecht, Herr Specht!To není špatné!, To by šlo!

sehen: j-n/etw. nicht mehr sehen könnennemoci koho/co už ani vidět

sein: Sei doch nicht so!Nebuď (přece) takový!, No tak!

Seite: j-m nicht von der Seite gehennehnout se od koho ani na krok

Sinn: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

spaßen: mit j-m ist nicht zu spaßen, j. lässt nicht mit sich spaßens kým nejsou žerty

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

člověk: Mensch, ärgere dich nicht!Člověče, nezlob se!

dát: nicht anders erlaubennedat jinak

ale: Nicht ich, sondern du bist daran schuld.Ne já, ale tys to zavinil!

ani: Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.Ani nevím, kolik je hodin.

ano: Gehst du nicht mit? – Doch.Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.

: Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.

bavit se: Schwatz nicht!, Halt den Mund!hovor. Nebav se!

bázlivý: Sei nicht so ängstlich.Nebuď tak bázlivý.

být: Gespenster gibt es nicht.Strašidla nejsou.

cítit se: Ich fühle mich nicht wohl.Necítím se dobře.

co: Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.Co má novou práci, neviděl jsem ho.

či: Sein oder nicht sein?Být, či nebýt?

délka: In der Länge reicht es nicht aus.Na délku to nevystačí.

dobře: Ich fühle mich nicht wohl.Není mi dobře.

dohlédnout: Ich kann nicht weit sehen.Daleko nedohlédnu.

dopadnout: Das kann nicht gut ausgehen.To nemůže dopadnout dobře.

dopustit: Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!To nikdy nedopustím!

dostřelit: Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.Brokovnice nemůže dostřelit daleko.

dozrát: Die Zeit ist noch nicht reif.Čas ještě nedozrál.

drobit: Krümele nicht so rum!Nedrob tolik!

druhý: Sie wissen voneinander nicht.Jeden o druhém nevědí.

existovat: Das kommt nicht in Frage!To neexistuje!

hned: Das sieht man nicht so oft.To se hned tak nevidí.

hodit se: Es schickt sich nicht.To se nehodí.

hrozba: j-s Drohungen nicht fürchtennebát se hrozeb koho

chtít: Das will ich gar nicht glauben.Nechci tomu ani věřit.

chvála: mit Lob nicht geizennešetřit chválou

jak: Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.Ještě nevím, jak se rozhodnu.

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

jaký: Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.Nevím, jaké to má výhody.

jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

jezdit: Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.Autobus v neděli nejezdí.

jinak: Anders geht es nicht.Jinak to nejde.

jistě: Er vergisst es sicher nicht.Jistě na to nezapomene.

jít: So geht es nicht weiter.Tak to dál nepůjde.

již: Es regnet nicht mehr.Již neprší.

kápnout: Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.Doufám, že mi z toho něco kápne.

klamat: Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...Neklame-li mne zrak, ...

klopit: Nicht kippen!Neklopit!

konat se: Die Vorstellung findet nicht statt.Představení se nekoná.

ladit: Die Instrumente klingen nicht zusammen.Hudební nástroje neladí dohromady.

-li: Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.

líto: Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.Je mi líto, že jsi nepřišel.

makat: Rühre es nicht an!Nemakej na to!

manipulovat: Lassen Sie sich nicht manipulieren.Nenechte sebou manipulovat.

marnit: Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!Nesmíš marnit čas!

milý: Da hast du nicht recht, mein Lieber!To nemáš pravdu, můj milý!

minout: Das können Sie nicht verfehlen.To nemůžete minout.

mnoho: Ich habe nicht viel Geld mit.Nemám s sebou mnoho peněz.

moc: Das steht nicht in meiner Macht.To není v mé moci.

moct: nicht einschlafen könnennemoct usnout

motat se: Mische dich darin nicht ein.Nemotej se do toho.

mračit se: Schau nicht so finster drein!Nemrač se!

muknout: Er muckste nicht.přen. Ani nemukl.

muset: Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.

myslet: Ich glaube, es ist nicht wahr.Myslím, že to není pravda.

nabažit se: Er kann von dir nicht genug bekommen.Nemůže se tě nabažit.

nafoukaný: Sei nicht eingebildet!Nebuď nafoukaný!

nahlas: Das darfst du nicht laut sagen!To nesmíš říkat nahlas!

aby: Nur nicht, dass ihm was zustößt!Aby se mu tak něco stalo!