Hlavní obsah

schlecht

Vyskytuje se v

anschreiben: bei j-m schlecht/gut angeschrieben seinbýt u koho špatně/dobře zapsaný

beieinander sein: gut/schlecht beieinander seinbýt/nebýt fit zdravý

beraten: gut/schlecht beraten sein(u)dělat dobře/špatně

Scherz: ein schlechter Scherzšpatný vtip nepříjemnost

Wahl: eine schlechte Wahl treffenvybrat špatně

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

bekommen: Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

lesen: Die Handschrift ist schlecht zu lesen.Rukopis je špatně čitelný.

schlecht gehen: Es geht mir schlecht.Daří se mi špatně.

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Stil: schlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

träumen: schlecht träumenmít zlý sen

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

werden: Mir wird (es) schlecht.Dělá se mi špatně.

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

špatný: špatný vtipschlechter Witz

blbý: Mám dnes blbou náladu.Ich bin heute schlecht gelaunt.

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.

horší: dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

načasovat: Špatně sis to načasoval.Du hast es schlecht getimt.

nedoslýchat: nedoslýchat na jedno uchoauf einem Ohr schlecht hören

nepovedený: nepovedený žertschlechter Witz

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

osvětlený: Podchod je špatně osvětlený.Die Unterführung ist schlecht beleuchtet.

padnoucí: špatně padnoucí oblekein schlecht sitzender Anzug

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

pohoršit si: Změnou zaměstnání si pohoršil.Durch den Stellenwechsel ist er schlechter dran.

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

proklínat: proklínat špatné počasíschlechtes Wetter verwünschen

role: špatně obsazená roleschlecht besetzte Rolle

rozestavěný: špatně rozestavěný nábytekschlecht aufgestellte Möbel

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

špatně: špatně vařitschlecht kochen

špatně: špatně zacházet s kýmj-n schlecht behandeln

špatně: Daří se mi špatně.Mir geht es schlecht.

špatně: Je mi špatně.Mir ist schlecht/übel.

špatný: špatný zrakschlechte Augen

špatný: mít špatnou náladuschlechte Laune haben, schlecht gelaunt sein

špatný: dostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geraten

špatný: špatná pověstschlechter Ruf

špatný: mít špatné svědomíein schlechtes Gewissen haben

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

vést se: Vedlo se mu tam špatně.Es ist ihm dort schlecht ergangen.

vypérovaný: špatně vypérovaná sedadlaschlecht gefederte Sitze

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

zděsit se: Zděsil se, jak špatně vypadá.Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.

zle: Vede se mu zle.Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.

ztěžka: Jen ztěžka si na ni vzpomínám.Ich erinnere mich nur sehr schlecht an sie.