Hlavní obsah

jméno

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (pojmenování) der Nameznát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennenkřestní/rodné jménoder Vorname/Geburtsnameekon. obchodní jménoder Handelsname
  2. (skloňované slovo) das Nomen, der Namepřídavné jménodas Eigenschaftswort/Adjektivpodstatné jménodas Hauptwort/Substantiv/Dingwort/Nennwort
  3. (pověst) der Name, der Rufmít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

Vyskytuje se v

přídavný: přídavné jménoadjektivum das Adjektiv, das Eigenschaftswort, das Beiwort

dědic: dědic jménader Namenserbe

dívčí: dívčí jménoder Mädchenname

hromadný: ling. podstatné jméno hromadnédas Kollektivum/der Sammelname

iniciála, iniciálka: iniciály jménadie Namensinitialen

krycí: krycí jménoder Deckname

křestní: křestní jménoder Vorname

místní: ling. místní jménadie Ortsnamen

podstatný: ling. podstatné jménodas Substantiv

rodný: rodné jménoder Geburtsname

shoda: shoda jmendie Namensgleichheit

celý: podepsat celým jménemmit vollem Namen unterschreiben

falešný: udat komu falešné jménoj-m einen falschen Namen angeben

heslo: Zadejte své uživatelské jméno a heslo.Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

hláskovat: hláskovat své jménoseinen Namen buchstabieren

jednat: jednat jménem kohoin j-s Namen handeln

módní: módní jménomodischer Name

můj, má, mé, moje: jménomein Name

odesílatel: adresa/jméno odesílateledie Adresse/der Name des Absenders

odškrtnout: odškrtnout si v seznamu jménoeinen Namen in der Liste abhaken

počeštit: ling. počeštit jménoden Namen tschechisieren

pokřtít: pokřtít syna jménem Janden Sohn auf den Namen Johann taufen

poplést: poplést si jménadie Namen verwechseln

pošramotit: pošramotit jméno firmydem Firmennamen schaden

poznačit: poznačit jména v seznamudie Namen in der Liste markieren

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.Ich habe Ihren Namen überhört.

přídavný: stupňování přídavných jmendie Steigerung der Adjektive

špinit: špinit čí jménoj-s Namen beschmutzen

ubýt: Ze seznamu ubylo několik jmen.Von der Liste sind einige Namen verschwunden.

uvést: uvést své jménoseinen Namen angeben

zaměnit: zaměnit jménadie Namen verwechseln

zapomenout: zapomenout jméno/adresuden Namen/die Adresse vergessen

zhanobit: zhanobit dobré jméno kohoj-s guten Namen schänden

změna: změna jménader Namen(s)wechsel, die Namenänderung

zostudit: zostudit jméno kohoj-s Name schmähen

věc: nazývat věci pravými jménydas Kind beim rechten Namen nennen

zákon: jménem zákonaim Namen des Gesetzes

namens: aus einer kleinen Stadt namens Feldkirch stammenpocházet z malého města jménem Feldkirch

abhaken: die Namen in einer Liste abhakenodškrtnout jména na seznamu

Angabe: Angabe des Namens und des Wohnortesudání jména a bydliště

Annahme: die Annahme eines anderen Namenspřijetí jiného jména

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

einordnen: die Namen alphabetisch in die Kartei einordnenzařadit jména abecedně do kartotéky

einschreiben: seinen Namen in die Liste einschreibenzapsat své jméno do seznamu

Name: seinen Namen angebenuvést své jméno

Name: im eigenen Namenvlastním jménem

Name: j-s Namen tragennosit čí jméno

schaden: j-s gutem Rufe schadenškodit dobrému jménu koho

schänden: den Namen der Familie schändenhanobit jméno rodiny

taufen: das Kind auf den Namen Michael taufenpokřtít dítě jménem Michael

tragen: seinen Namen tragennést jeho jméno

unterschreiben: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat se celým jménem