Hlavní obsah

celý

Přídavné jméno

  1. (úplný, veškerý) ganz, komplettcelá rodinadie ganze Familiepodepsat celým jménemmit vollem Namen unterschreibenpo celý denden ganzen TagTrvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.
  2. (v celku, neporušený) ganz, heilVyvázl celý.Er kam mit heiler Haut davon.
  3. expr.(všecek, ve velkém množství) ganz, völligbýt celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

Vyskytuje se v

kmín: ganzer/zerstoßener/gemahlener Kümmelcelý/drcený/mletý kmín

pepř: ganzer/gemahlener Pfefferpotrav. celý/mletý pepř

řada: in einer (ganzen) Reihe von Fällenv (celé) řadě případů

svět: in aller Weltpo celém světě

ani: Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.Celý den nejedl ani nepil.

bavit: Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.Bavil celou společnost.

boží: den lieben langen Tagcelý boží den

celá: zwei Komma fünfdvě celé pět (desetin) (2,5)

cucat: ganzen Abend am Wein nippencucat celý večer víno

došlápnout: mit der ganzen Fußsohle auftretendošlápnout na celé chodidlo

dřevěný: ganz hölzern seinbýt celý dřevěný

fraška: Das Ganze war eine Farce!To celé byla fraška!

hnít: Er hockt tagelang zu Hause.Hnije celé dny doma.

chechtat se: aus vollem Halse lachenchechtat se na celé kolo

léto: jahrelangpo celá léta

náklad: Die Gesamtauflage wurde aufgekauft.Celý náklad byl rozebrán.

nula: null Komma fünfnula celá pět desetin

obnos: den ganzen Betrag bar auszahlenvyplatit celý obnos v hotovosti

odpoledne: den ganzen Nachmittag arbeitenpracovat celé odpoledne

odtud: Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.Šel celou cestu odtud pěšky.

ochrnout: am ganzen Körper gelähmt werdenochrnout na celé tělo

ostuda: Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.

otec: ganz der Vater seinbýt celý otec

partie: ganze Textteile auswendig kennenumět zpaměti celé partie

po: den ganzen Tag langpo celý den

poblinkat se: Er hat sich ganz bespeit.Celý se poblinkal.

pobočka: Unsere Firma hat Niederlassungen im ganzen Land.Naše firma má pobočky v celé zemi.

podvádět: Seit Jahren betrügt er seine Frau.Celá léta podvádí svou ženu.

popíjet: Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.Celý večer popíjel džus.

probdít: Sie hat die ganze Nacht durchwacht.Probděla celou noc.

procestovat: Sie sind den ganzen Urlaub durchgereist.Procestovali celou dovolenou.

prodražit: Der Transport verteuerte den ganzen Bau.Doprava prodražila celou stavbu.

prohledat: Die Polizisten haben die ganze Wohnung durchsucht.Policisté prohledali celý byt.

prokřehlý: Ich bin ganz durchgefroren.Jsem celá prokřehlá.

propít: Er hat die ganze Nacht durchgezecht.Propil celou noc.

prospat: den ganzen Nachmittag verschlafenprospat celé odpoledne

protancovat: Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.Protancovala celou noc.

prý: Es soll morgen ganz fertig sein.Má to prý být zítra celé hotové.

přicestovat: Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.Účastníci přicestovali z celého světa.

rozházet: ein ganzes Vermögen verprassenrozházet celé jmění

rozhlásit: die Nachricht im ganzen Lande verkündenrozhlásit zprávu po celé zemi

rozvedený: Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.Plyn je rozvedený po celé vesnici.

říct: j-m die volle Wahrheit sagenkomu říci celou pravdu

sjezdit: Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.Sjezdil v mládí celý svět.

skoupit: die Grundstücke im ganzen Land aufkaufenskoupit pozemky v celém kraji

strádat: Er schmachtet sein ganzes Leben lang.Celý život strádá.

škrtit se: Den ganzen Tag wurde er von der Krawatte eingeschnürt.Celý den se škrtil v kravatě.

trčet: den ganzen Tag zu Hause hockentrčet celý den doma

vypálit: Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.Vojáci vypálili celou vesnici.

vytírat: Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.Každou neděli vytírá celý byt.

vzbouřit: Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.Vzbouřila proti němu celou rodinu.

zahanbit: einen Schüler vor der ganzen Klasse bloßstellenzahanbit žáka před celou třídou

zachvátit: Der Brand ergriff den ganzen Wald.Požár zachvátil celý les.

známý: weltbekannt, weltberühmtznámý po celém světě

znechutit: Der Reiseleiter verekelte uns den ganzen Urlaub.Průvodce nám znechutil celou dovolenou.

život: lebenslangpo celý život

nemocný: vor etw. ganz krank seinbýt z čeho celý nemocný

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

Körper: am ganzen Körper zitterntřást se po celém těle

Stange: eine Stange Zimtcelá skořice

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

Welt: alle Weltcelý svět všichni

Zeit: eine ganze Zeitcelou věčnost

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

beherrschen: das ganze Land beherrschenvládnout celé zemi

durchlaufen: Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.Proběhla jsem celé město.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

durchschlafen: Das Baby hat (die ganze Nacht) durchgeschlafen.Dítě prospalo celou noc.

Ewigkeit: Es hat (ja) eine Ewigkeit gedauert.Trvalo to celou věčnost.

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

ganztägig: ganztägig geöffnet seinmít otevřeno (po) celý den

hetzen: Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.Štve se celý den, aniž by si odpočinula.

hindurch: die ganze Nacht hindurchpo celou noc

Leib: am ganzen Leib zitterntřást se po celém těle

Pfeffer: gemahlener/ganzer Pfeffermletý/celý pepř

regnen: Es regnet den ganzen Tag.Celý den prší.

Reihe: eine ganze Reihe typischer Merkmalecelá řada typických příznaků

Sommer: Sommer wie Winterv létě i v zimě, celý rok

Ton: ein halber/ganzer Tonpůltón/celý tón

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

Uhr: hovor. rund um die Uhrpo celý den, nonstop

unterschreiben: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat se celým jménem

verbringen: den ganzen Tag mit Aufräumen verbringenstrávit celý den uklízením

celý: vor etw. ganz außer sich seinbýt celý bez sebe z čeho