Hlavní obsah

celý

Přídavné jméno

  1. (úplný, veškerý) ganz, komplettcelá rodinadie ganze Familiepodepsat celým jménemmit vollem Namen unterschreibenpo celý denden ganzen TagTrvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.
  2. (v celku, neporušený) ganz, heilVyvázl celý.Er kam mit heiler Haut davon.
  3. expr.(všecek, ve velkém množství) ganz, völligbýt celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

Vyskytuje se v

kmín: celý/drcený/mletý kmínganzer/zerstoßener/gemahlener Kümmel

pepř: potrav. celý/mletý pepřganzer/gemahlener Pfeffer

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

svět: po celém světěin aller Welt

ani: Celý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

bavit: Bavil celou společnost.Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.

boží: celý boží denden lieben langen Tag

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

celá: žádná celá dvě setiny (0,02)null Komma null zwei

cucat: cucat celý večer vínoganzen Abend am Wein nippen

došlápnout: došlápnout na celé chodidlomit der ganzen Fußsohle auftreten

dřevěný: být celý dřevěnýganz hölzern sein

facebookovat: Facebookoval celou noc.Er hat die ganze Nacht gefacebookt.

fraška: To celé byla fraška!Das Ganze war eine Farce!

hledaný: zločinec hledaný po celé Evropěein in ganz Europa gesuchter Verbrecher

hnít: Hnije celé dny doma.Er hockt tagelang zu Hause.

chechtat se: chechtat se na celé koloaus vollem Halse lachen

léto: po celá létajahrelang

náklad: Celý náklad byl rozebrán.Die Gesamtauflage wurde aufgekauft.

nula: nula celá pět desetinnull Komma fünf

obnos: vyplatit celý obnos v hotovostiden ganzen Betrag bar auszahlen

odpoledne: pracovat celé odpoledneden ganzen Nachmittag arbeiten

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

ochrnout: ochrnout na celé těloam ganzen Körper gelähmt werden

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

otec: být celý otecganz der Vater sein

partie: umět zpaměti celé partieganze Textteile auswendig kennen

po: po celý denden ganzen Tag lang

poblinkat se: Celý se poblinkal.Er hat sich ganz bespeit.

pobočka: Naše firma má pobočky v celé zemi.Unsere Firma hat Niederlassungen im ganzen Land.

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

popíjet: Celý večer popíjel džus.Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.

probdít: Probděla celou noc.Sie hat die ganze Nacht durchwacht.

procestovat: Procestovali celou dovolenou.Sie sind den ganzen Urlaub durchgereist.

prodražit: Doprava prodražila celou stavbu.Der Transport verteuerte den ganzen Bau.

prohledat: Policisté prohledali celý byt.Die Polizisten haben die ganze Wohnung durchsucht.

prokřehlý: Jsem celá prokřehlá.Ich bin ganz durchgefroren.

propít: Propil celou noc.Er hat die ganze Nacht durchgezecht.

prospat: prospat celé odpoledneden ganzen Nachmittag verschlafen

protancovat: Protancovala celou noc.Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

přicestovat: Účastníci přicestovali z celého světa.Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.

rozházet: rozházet celé jměníein ganzes Vermögen verprassen

rozhlásit: rozhlásit zprávu po celé zemidie Nachricht im ganzen Lande verkünden

rozvedený: Plyn je rozvedený po celé vesnici.Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.

řada: celou řadu dníeine ganze Reihe von Tagen

říct: komu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen

sjezdit: Sjezdil v mládí celý svět.Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.

skoupit: skoupit pozemky v celém krajidie Grundstücke im ganzen Land aufkaufen

strádat: Celý život strádá.Er schmachtet sein ganzes Leben lang.

škrtit se: Celý den se škrtil v kravatě.Den ganzen Tag wurde er von der Krawatte eingeschnürt.

trčet: trčet celý den domaden ganzen Tag zu Hause hocken

vypálit: Vojáci vypálili celou vesnici.Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.

vytírat: Každou neděli vytírá celý byt.Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.

vzbouřit: Vzbouřila proti němu celou rodinu.Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.

zahanbit: zahanbit žáka před celou třídoueinen Schüler vor der ganzen Klasse bloßstellen

zachvátit: Požár zachvátil celý les.Der Brand ergriff den ganzen Wald.

známý: známý po celém světěweltbekannt, weltberühmt

znechutit: Průvodce nám znechutil celou dovolenou.Der Reiseleiter verekelte uns den ganzen Urlaub.

život: po celý životlebenslang

nemocný: být z čeho celý nemocnývor etw. ganz krank sein

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

durch: die ganzen Ferien durch zu Hause seinbýt celé prázdniny doma

Körper: am ganzen Körper zitterntřást se po celém těle

Stange: eine Stange Zimtcelá skořice

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

Welt: alle Weltcelý svět všichni

Zeit: eine ganze Zeitcelou věčnost

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

beherrschen: das ganze Land beherrschenvládnout celé zemi

durchlaufen: Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.Proběhla jsem celé město.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

durchschlafen: Das Baby hat (die ganze Nacht) durchgeschlafen.Dítě prospalo celou noc.

Ewigkeit: Es hat (ja) eine Ewigkeit gedauert.Trvalo to celou věčnost.

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

ganztägig: ganztägig geöffnet seinmít otevřeno (po) celý den

hetzen: Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.Štve se celý den, aniž by si odpočinula.

hindurch: die ganze Nacht hindurchpo celou noc

Leib: am ganzen Leib zitterntřást se po celém těle

Pfeffer: gemahlener/ganzer Pfeffermletý/celý pepř

regnen: Es regnet den ganzen Tag.Celý den prší.

Reihe: eine ganze Reihe typischer Merkmalecelá řada typických příznaků

Sommer: Sommer wie Winterv létě i v zimě, celý rok

Ton: ein halber/ganzer Tonpůltón/celý tón

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

Uhr: hovor. rund um die Uhrpo celý den, nonstop

unterschreiben: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat se celým jménem

verbringen: den ganzen Tag mit Aufräumen verbringenstrávit celý den uklízením