Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslo) Kommadvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünfžádná celá dvě setiny (0,02)null Komma null zwei
  2. ob.(hodina) volle Stunde

Vyskytuje se v

celý: vor etw. ganz außer sich seinbýt celý bez sebe z čeho

kmín: ganzer/zerstoßener/gemahlener Kümmelcelý/drcený/mletý kmín

pepř: ganzer/gemahlener Pfefferpotrav. celý/mletý pepř

řada: in einer (ganzen) Reihe von Fällenv (celé) řadě případů

svět: in aller Weltpo celém světě

ani: Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.Celý den nejedl ani nepil.

bavit: Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.Bavil celou společnost.

boží: den lieben langen Tagcelý boží den

cucat: ganzen Abend am Wein nippencucat celý večer víno

došlápnout: mit der ganzen Fußsohle auftretendošlápnout na celé chodidlo

dřevěný: ganz hölzern seinbýt celý dřevěný

fraška: Das Ganze war eine Farce!To celé byla fraška!

hnít: Er hockt tagelang zu Hause.Hnije celé dny doma.

chechtat se: aus vollem Halse lachenchechtat se na celé kolo

léto: jahrelangpo celá léta

náklad: Die Gesamtauflage wurde aufgekauft.Celý náklad byl rozebrán.

nula: null Komma fünfnula celá pět desetin

obnos: den ganzen Betrag bar auszahlenvyplatit celý obnos v hotovosti

odpoledne: den ganzen Nachmittag arbeitenpracovat celé odpoledne

odtud: Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.Šel celou cestu odtud pěšky.

ochrnout: am ganzen Körper gelähmt werdenochrnout na celé tělo

ostuda: Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.

otec: ganz der Vater seinbýt celý otec

partie: ganze Textteile auswendig kennenumět zpaměti celé partie

po: den ganzen Tag langpo celý den

poblinkat se: Er hat sich ganz bespeit.Celý se poblinkal.

pobočka: Unsere Firma hat Niederlassungen im ganzen Land.Naše firma má pobočky v celé zemi.

podvádět: Seit Jahren betrügt er seine Frau.Celá léta podvádí svou ženu.

popíjet: Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.Celý večer popíjel džus.

probdít: Sie hat die ganze Nacht durchwacht.Probděla celou noc.

procestovat: Sie sind den ganzen Urlaub durchgereist.Procestovali celou dovolenou.

prodražit: Der Transport verteuerte den ganzen Bau.Doprava prodražila celou stavbu.

prohledat: Die Polizisten haben die ganze Wohnung durchsucht.Policisté prohledali celý byt.

prokřehlý: Ich bin ganz durchgefroren.Jsem celá prokřehlá.

propít: Er hat die ganze Nacht durchgezecht.Propil celou noc.

prospat: den ganzen Nachmittag verschlafenprospat celé odpoledne

protancovat: Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.Protancovala celou noc.

prý: Es soll morgen ganz fertig sein.Má to prý být zítra celé hotové.

přicestovat: Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.Účastníci přicestovali z celého světa.

rozházet: ein ganzes Vermögen verprassenrozházet celé jmění

rozhlásit: die Nachricht im ganzen Lande verkündenrozhlásit zprávu po celé zemi

rozvedený: Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.Plyn je rozvedený po celé vesnici.

říct: j-m die volle Wahrheit sagenkomu říci celou pravdu

sjezdit: Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.Sjezdil v mládí celý svět.

skoupit: die Grundstücke im ganzen Land aufkaufenskoupit pozemky v celém kraji

strádat: Er schmachtet sein ganzes Leben lang.Celý život strádá.

škrtit se: Den ganzen Tag wurde er von der Krawatte eingeschnürt.Celý den se škrtil v kravatě.

trčet: den ganzen Tag zu Hause hockentrčet celý den doma

vypálit: Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.Vojáci vypálili celou vesnici.

vytírat: Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.Každou neděli vytírá celý byt.

vzbouřit: Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.Vzbouřila proti němu celou rodinu.

zahanbit: einen Schüler vor der ganzen Klasse bloßstellenzahanbit žáka před celou třídou

zachvátit: Der Brand ergriff den ganzen Wald.Požár zachvátil celý les.

známý: weltbekannt, weltberühmtznámý po celém světě

znechutit: Der Reiseleiter verekelte uns den ganzen Urlaub.Průvodce nám znechutil celou dovolenou.

život: lebenslangpo celý život

nemocný: vor etw. ganz krank seinbýt z čeho celý nemocný

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

celá: zwei Komma fünfdvě celé pět (desetin) (2,5)

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

Körper: am ganzen Körper zitterntřást se po celém těle

Stange: eine Stange Zimtcelá skořice

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

Welt: alle Weltcelý svět všichni

Zeit: eine ganze Zeitcelou věčnost

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

beherrschen: das ganze Land beherrschenvládnout celé zemi

durchlaufen: Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.Proběhla jsem celé město.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

durchschlafen: Das Baby hat (die ganze Nacht) durchgeschlafen.Dítě prospalo celou noc.

Ewigkeit: Es hat (ja) eine Ewigkeit gedauert.Trvalo to celou věčnost.

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

ganztägig: ganztägig geöffnet seinmít otevřeno (po) celý den

hetzen: Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.Štve se celý den, aniž by si odpočinula.

hindurch: die ganze Nacht hindurchpo celou noc

Leib: am ganzen Leib zitterntřást se po celém těle

Pfeffer: gemahlener/ganzer Pfeffermletý/celý pepř

regnen: Es regnet den ganzen Tag.Celý den prší.

Reihe: eine ganze Reihe typischer Merkmalecelá řada typických příznaků

Sommer: Sommer wie Winterv létě i v zimě, celý rok

Ton: ein halber/ganzer Tonpůltón/celý tón

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

Uhr: hovor. rund um die Uhrpo celý den, nonstop

unterschreiben: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat se celým jménem

verbringen: den ganzen Tag mit Aufräumen verbringenstrávit celý den uklízením

absacken: Er ist in Mathematik stark abgesackt.V matematice velmi polevil.

guláš: keinen Durchblick in Mathe habenmít v matematice guláš