Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (vyjádřit slovy) sagenkomu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen
  2. přen.(jinak než řečí) sagenCo tím chceš říct?Was willst du damit sagen?
  3. řekni, řekněte (pobídka k potvrzení) sag mal, sagt mal, sagen Sie mal
  4. (slíbit) sagen, zusagen

Vyskytuje se v

dát: sich zu etw. bewegen lassendát si říci

jednoduše: einfach gesagtjednoduše řečeno

jinak: anders gesagtjinak řečeno

mírně: gelinde gesagtmírně řečeno

naplno: etw. rundheraus sagenříci co naplno

obecně: allgemein gesagtobecně řečeno

upřímně: ehrlich gesagtupřímně řečeno

: Sag ihm, dass er bald kommen soll.Řekni mu, ať brzy přijde.

beznadějně: etw. hoffnungslos sagenříci co beznadějně

co: Was er sagt, das gilt.Co řekne, to platí.

což: Hat es uns jemand gesagt?Což nám o tom někdo řekl?

hodný: Seien Sie so nett und sagen Sie mir...Buďte tak hodný a řekněte mi...

ironie: etw. mit/ohne Ironie sagenříci co s ironií/bez ironie

jak: Wie sie sagten, so haben sie auch getan.Jak řekli, tak udělali.

již: Wie schon gesagt wurde.Jak již bylo řečeno.

kloudný: Er sagte nichts Vernünftiges.Neřekl nic kloudného.

krátce: kurz gesagt/gefasstkrátce řečeno

lidé: Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?Co tomu řeknou lidé?

mít: Ich habe dazu etwas zu sagen.Mám k tomu co říct.

nadsázka: Ohne Übertreibung kann man sagen...Bez nadsázky lze říci...

naschvál: Er hat es mit Absicht gesagt.Řekl to naschvál.

nehorázný: eine bodenlose/ungeheure Lüge sagenříci nehoráznou lež

nechť: Sag ihm, er soll sofort herkommen!Řekni mu, nechť se okamžitě dostaví.

obhajoba: etw. zu seiner Verteidigung sagenříci co na svou obhajobu

oklika: Sag es ohne Umschweife!Řekni to bez oklik!

omluva: etw. zur Entschuldigung sagenříci co na omluvu

on, ona, ono: Das ist leicht gesagt...Ono se snadno řekne...

ostych: etw. ohne Scheu sagenříci co bez ostychu

ostýchat se: sich scheuen, seine Meinung zu sagenostýchat se říct svůj názor

pak: Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.

pouhý: reine Wahrheit sagenříci pouhou pravdu

předběhnout: Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.

rovnou: j-m etw. direkt ins Gesicht sagenříci komu co rovnou do očí

říct si: um Essen bittenříct si o jídlo

souhrnem: Zusammengenommen kann man sagen, dass...Souhrnem lze říci, že...

sprostý: eine gemeine Lüge sagenříct sprostou lež

strachovat se: Er hat Angst, die Wahrheit zu sagen.Strachuje se říct pravdu.

stručně: kurz gesagtstručně řečeno

stručnost: etw. in aller Kürze sagenco říct ve vší stručnosti

svůj, svá, své, svoje: Sag deine Meinung.Řekni svůj názor.

takový: Ich habe nichts dergleichen gesagt.Nic takového jsem neřekl.

vytáčka: etw. ohne Ausflüchte sagenříci co bez vytáček

že: Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.Že by byla pilná, to se nedá říct.

žertem: etw. aus Scherz sagenříci co žertem

klidný: etw. ruhigen Gewissens tun/sagenudělat/říct co s klidným svědomím

odstup: etw. mit Distanz sagenříct co s odstupem

plíce: j-m etw. frei von der Leber sagenříci komu co od plic

rovina: etw. geradeheraus sagenříci co na rovinu

těžce: Schwer zu sagen.Těžko říct.

hässlich: j-m hässliche Worte sagenříci komu ohavná slova

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

Beherrschung: etw. mit großer Beherrschung sagenříci co s velkým ovládáním

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

besser: Sag es besser!Řekni to lépe!

brauchen: Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

Ehre: Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...K jeho/její cti musím říci, že ...

eins: Eins muss ich dir sagen.Jedno ti říct musím., Jedno ti řeknu.

Evangelium: Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.Vše, co řekne, je pro něj evangelium.

heißen: Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

indirekt: etw. indirekt sagenříct co nepřímo

meinen: Ich würde meinen, ...Myslel bych, ..., Řekl bych, ...

mögen: Ich möchte sagen...Chtěl bych říci...

nicht: Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.Nikdo neměl odvahu říci ne.

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

reden: kein Wort redenneříci ani slovo

Respekt: etw. mit Respekt sagenříci s respektem co

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...

Sache: etw. zur Sache sagenříci co k tématu/věci

sagen: j-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ráno

Scherz: etw. (nur) aus Scherz sagenříci co (jen) z legrace

sollen: (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.

ungeschminkt: j-m ungeschminkt seine Meinung sagenříci komu na rovinu svůj názor

uns: Er hat uns alles gesagt.Všechno nám řekl.

Vertrauen: j-m etw. im Vertrauen sagendůvěrně říci komu co

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

können: nicht Nein sagen könnenneumět říci ne

říct: pobídka k potvrzení sag mal, sagt mal, sagen Sie malřekni, řekněte