Hlavní obsah

vyjádřit

Vyskytuje se v

postoj: vyjádřit svůj postoj k čemuseine Stellungnahme zu etw. abgeben

jasně: jasně se vyjádřitsich deutlich ausdrücken

politování: vyjádřit politování nad kým/čímsein Bedauern über j-n/etw. ausdrücken

případně: případně se vyjádřitsich treffend ausdrücken

vděk: vyjádřit (svůj) vděk(seinen) Dank abstatten

abfällig: sich über j-n abfällig äußernvyjádřit se o kom opovržlivě

stellen: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit co

undeutlich: sich undeutlich ausdrückenneurčitě se vyjádřit

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

ausdrücken: etw. in Prozenten ausdrückenvyjádřit co v procentech

Bedauern: (sein) Bedauern über etw. ausdrückenvyjádřit (své) politování nad čím

bekunden: j-m sein Beileid bekundenvyjádřit komu (svou) soustrast

bestimmt: Er muss sich bestimmter ausdrücken.Musí se vyjádřit jasněji.

Dank: j-m seinen Dank ausdrückenvyjádřit komu svůj dík

erklären: Erkläre dich deutlicher!Vyjádři se jasněji!

erklären: sich mit j-m einverstanden erklärenvyjádřit komu (svůj) souhlas

fassen: seine Gedanken in Worte fassenslovy vyjádřit své myšlenky

fassen: etw. in Verse fassenvyjádřit co ve verších

Meinung: zu etw. keine Meinung habennemít na co žádný názor, nevyjádřit se k čemu

Prozent: etw. in Prozenten ausdrückenvyjádřit v procentech co

tun: eine Äußerung tunvyjádřit se

undifferenziert: sich undifferenziert über etw. äußernvšeobecně se vyjádřit o čem