Hlavní obsah

jasně

Příslovce

  1. (světle, zářivě) hell, grelljasně zářícíhell leuchtendjasně modrá oblohahellblauer Himmel
  2. (zřetelně) klar, deutlichjasně se vyjádřitsich deutlich ausdrückenmluvit jasně a srozumitelněklar und verständlich sprechen

Částice

  • souhlasklarNo jasně!(Ja) Klar!

Vyskytuje se v

stručně: kurz und bündig, klipp und klarstručně a jasně

jasně: (Ja) Klar!No jasně!

jasný: ein klarer Tagjasný den

příznak: deutliche/sichere Zeichenjasné/jisté příznaky

vzplanout: Das Feuer loderte hell auf.Oheň jasně vzplál.

zřetelně: klar und deutlich sprechenmluvit jasně a zřetelně

mysl: sich ein heiteres Gemüt bewahrenuchovat si jasnou mysl

slunce: Es ist sonnenklar.Je to nad slunce jasnější.

deutlich: eine deutliche Ahnung habenmít jasné tušení

ja: Ja klar!No jasně!

sinnfällig: etw. sinnfällig zum Ausdruck bringenjasně dát najevo co

verstehen: Verstanden?Jasné?, Rozuměl jsi?, Rozuměli jste?

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

bestimmt: Er muss sich bestimmter ausdrücken.Musí se vyjádřit jasněji.

bündig: kurz und bündigstručně (a jasně)

darstellen: Argumente klar darstellenjasně vyložit argumenty

erklären: Erkläre dich deutlicher!Vyjádři se jasněji!

Gemüt: ein heiteres Gemüt habenmít jasnou mysl

klar: etw. wird j-m klarco je komu jasné

logo: Das ist logo!To je jasný!

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

taghell: taghell erleuchtet seinbýt jasně osvětlený

trennen: Begriffe klar trennenrozlišovat jasně pojmy

verständlich: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně