Hlavní obsah

mysl

Vyskytuje se v

hnutí: die Gemütsbewegunghnutí mysli

veselý: frohen Mutes seinbýt veselé mysli

být: Ich denke, also bin ich.Myslím, tedy jsem.

doopravdy: Sie meint es mit ihm ernst.Myslí to s ním doopravdy.

myslet: Ich glaube, es ist nicht wahr.Myslím, že to není pravda.

myslím: Die Mutter ist wohl zu Hause.Matka je myslím doma.

uchovaný: im Gedächtnis bewahrte Erinnerungvzpomínka uchovaná v mysli

zklidnit: seinen Geist beruhigenzklidnit svou mysl

oko: Aus den Augen, aus dem Sinn.Sejde z očí, sejde z mysli.

proti: Es ist mir zuwider.Je mi to proti mysli.

deiner: Ich gedenke/erinnere mich deiner.Myslím/Vzpomínám na tebe.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

Gemüt: ein heiteres Gemüt habenmít jasnou mysl

glauben: Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.

Mut: den Mut sinken lassen/verlierenztratit odvahu, klesnout na mysli

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

mysl: j-m in den Sinn kommenpřijít komu na mysl