Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (zrakový orgán) das Augeotevřít/zavřít/klopit očidie Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagen
  2. (smyčka, kroužek) die Masche, die Schlingepuštěné okodie Laufmascheklást okaSchlingen legen
  3. (co připomíná oko) das Auge, die Ösetech.kuří okodas Hühneraugeelektr. kabelové okoder Kabelschuhgastr. volské okodas Spiegelei

Vyskytuje se v

magický: ladicí kříž magisches Augemagické oko

sklouznout: podívat se die Augen gleiten* lassen*sklouznout zrakem, sklouznout pohledem, sklouznout okem

třeštit: dívat se anstarren, anstieren, anglotzen j-n/etw.třeštit oči, třeštit zrak

valit: poulit große Augen machen, begaffenvalit oči

vyboulit: vytřeštit glotzenvyboulit oči

vypoulit: glotzenvypoulit oči

kuří: das Hühneraugekuří oko

mandlový: die Mandelaugenmandlové oči

mezi: unter vier Augenmezi čtyřma očima

mžiknutí: das Augenzwinkernmžiknutí oka

navrch: große Augen machenmít oči navrch hlavy

od, ode: nach dem Augenmaßod oka

oko: die Laufmaschepuštěné oko

partie: die Augenpartiepartie kolem očí

pastva: die Augenweidepastva pro oči

pomněnkový: die Vergissmeinnicht-Augenexpr. pomněnkové oči

pozorovatelný: mit bloßem Auge sichtbar/erkennbarpozorovatelný pouhým okem

psí: die Hundeaugenpsí oči

soví: die Eulenaugensoví oči

těleso: ein Fremdkörper im Augemed. cizí těleso v oku

vlastní: mit eigenen Augenna vlastní oči

zakoulet: die Augen verdrehenzakoulet očima

zatlačit: dem Verstorbenen die Augen zudrückenzatlačit mrtvému oči

ztratit: j-n aus den Augen verlierenztratit koho z očí

clonit: seine Augen mit der Hand abschirmenclonit (si) oči rukou

cudně: sittsam die Augen niederschlagencudně klopit oči

dohlédnout: So weit das Auge reicht.přen. Kam až oko dohlédne.

doširoka: Er hat die Augen weit geöffnet.Doširoka otevřel oči.

hltat: j-n mit Blicken verschlingenhltat koho očima

hnědý: braune Augen habenmít hnědé oči

jeho, její, jejich: ihre Augenjejí oči

klížit se: j-m fallen die Augen zukomu se klíží oči

klopit: Augen senkenklopit oči

kočičí: Katzenaugen habenmít kočičí oči

koulet: die Augen rollenexpr. koulet očima

kroutit: die Augen verdrehenkroutit očima

kruh: Augenschatten habenmít kruhy pod očima

lahodit: das Auge erfreuenlahodit oku

mít: Tränen in den Augen habenmít v očích slzy

mlsný: j-n gierig anschauendělat mlsné oči na koho

modrý: Er hat blaue Augen.Má modré oči.

naběhlý: vom Weinen angeschwollene Augenoči naběhlé pláčem

nabrat: die Laufmasche auffassennabrat oko na punčoše

nahodit: 50 Maschen aufschlagentext. nahodit 50 ok

namáhat: die Augen (bei der Arbeit) anstrengennamáhat oči (při práci)

napolo: die Augen halb öffnennapolo otevřít oči

napuchlý: vom Weinen verquollene Augenoči napuchlé od pláče

nastražit: die Augen offen habennastražit oči

ocelově: stahlgraue Augenocelově šedé oči

opuchlý: vom Weinen angeschwollene Augenpláčem opuchlé oči

oslepnout: auf einem Auge erblindenoslepnout na jedno oko

ospalý: schläfrige/verschlafene Augen habenmít ospalé oči

pěkný: schöne Augen habenmít pěkné oči

podívat se: j-m in die Augen schauenpodívat se komu do očí

podráždit: Das Licht hat meine Augen gereizt.Světlo mi podráždilo oči.

pohledět: der Wahrheit ins Auge sehenpřen. pohlédnout pravdě do očí

promnout: sich die Augen reibenpromnout si oči

přeběhnout: (mit den Augen) den Text überfliegenpřeběhnout text (očima)

přesvědčit se: sich von etw. mit eigenen Augen überzeugenpřesvědčit se o čem na vlastní oči

rovnou: j-m etw. direkt ins Gesicht sagenříci komu co rovnou do očí

rozespalý: sich die verschlafenen Augen reibenmnout si rozespalé oči

rozzářený: strahlende Augenrozzářené oči

rozzářit se: Ihre Augen strahlten freudig auf.Oči se jí rozzářily radostí.

sklopit: die Augen senkensklopit oči

sledovat: j-n mit den Augen verfolgensledovat koho očima

slepený: verklebte Augenslepené oči po probuzení

slepý: auf beiden Augen blindslepý na obě oči

slzet: In den verrauchten Räumen tränen mir die Augen.V zakouřeném prostředí mi slzí oči.

sršet: Seine Augen funkeln vor Zorn.přen. Jeho oči srší zlostí.

stříknout: einem Gewalttäter Tränengas in die Augen sprühenstříknout násilníkovi do očí slzný plyn

šilhat: auf einem Auge schielenšilhat na jedno oko

šlápnout: j-m auf das Hühnerauge tretenpřen. šlápnout na kuří oko komu

štípat: Die Seife beißt in den Augen.Mýdlo štípe do očí.

trkat: Die Werbung, die in die Augen sticht.Reklama, která trká do očí.

tryskat: Tränen sprudeln aus ihren Augen.Z očí jí tryskají slzy.

ulevit: Erleichterung für die Augen bringenulevit unaveným očím

utíkat: Bei dir läuft eine Masche am Strumpf.Utíká ti oko na punčoše.

uvyknout (si): Die Augen stellen sich allmählich auf die Dunkelheit ein.Oči časem uvyknou tmě.

vehnat: Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.Ta slova jí vehnala slzy do očí.

viditelný: ein mit bloßem Auge sichtbarer Sternhvězda viditelná pouhým okem

vypíchnout: j-m ein Auge ausstechenvypíchnout komu oko

zadívat se: sich j-m in die Augen vertiefenzadívat se komu do očí

zahledět se: sich in j-s Augen vertiefenzadívat se komu do očí

zakroutit: die Augen verdrehenzakroutit očima

zalít se: Ihre Augen füllten sich mit Tränen.Oči se jí zalily slzami.

zapadlý: eingefallene Augenzapadlé oči

zářit: Ihre Augen strahlten vor Glück.Oči jí zářily štěstím.

zazářit: Seine Augen erstrahlten vor Glück.Oči mu zazářily radostí.

zostra: j-m scharf in die Augen schauenpodívat se komu zostra do očí

zrudnout: Ihre Augen wurden vom Weinen rot.Oči jí pláčem zrudly.

zvýraznit: die Augen betonenzvýraznit si oči

bít: in die Augen stechenbít do očí

hovořit: mit j-m unter vier Augen sprechenhovořit s kým mezi čtyřma očima

jestřáb: Augen wie ein Luchs (haben)(mít) oči jak jestřáb

kulit: große Augen machenkulit oči

abspielen: sich vor j-s Augen abspielenodehrát se před očima koho

blind: auf einem Auge blind seinbýt slepý na jedno oko

bloß: etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

ablesen: j-m jeden Wunsch von den Augen ablesenvyčíst komu z očí každé přání

Auge: auf einem Auge blind seinbýt na jedno oko slepý

decken: Er deckte die Hand über die Augen.Zakryl si rukou oči.

erblinden: auf beiden Augen erblindenoslepnout na obě oči

erheben: zu j-m die Augen erhebenzvednout ke komu oči

erkennen: etw. mit bloßem Auge erkennenrozeznat co pouhým okem

Problem: Sie hat Probleme mit ihren Augen.Má problémy s očima.

rollen: die Augen/mit den Augen rollenkoulet očima

schließen: die Augen schließenzavřít oči

schminken: sich die Augen schminkenmalovat si oči

schwach: schwache Augen habenmít špatné oči

sehen: Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.Vidí už jen na jedno oko.

selbst: Sie hatte es selbst gesehen.Sama to viděla (na vlastní oči).

täuschen: Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...Pokud mě oči (ne)klamou, ...

Träne: Tränen in den Augen habenmít slzy v očích

träufeln: die Tropfen in die Augen träufelnnakapat kapky do očí

verdrehen: die Augen verdrehenobracet oči v sloup

verschwimmen: Die Zeilen verschwammen mir vor den Augen.Řádky mi splývaly před očima.

weiten: Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen.Hrůzou se jí zvětšovaly oči.

zufallen: Mir fallen schon die Augen zu.Už se mi zavírají oči.

aufreißen: die Augen aufreißenvytřeštit oči