Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) eigenpro vlastní potřebufür den eigenen Bedarfdo vlastních rukouin die eigenen Händevlastní vinouaus eigener Schuldna vlastní očimit eigenen Augenna vlastní nebezpečíauf eigene Gefahr
  2. (pokrevní) leiblich, eigen
  3. (osobně vytvořený) Eigen-, Selbst-, Auto-vlastní životopisdie Selbstbiographie, die Autobiographiesport. vlastní brankadas Eigentor

Vyskytuje se v

či: oder eigentlichči vlastně

dcera: die Stieftochternevlastní dcera

dítě: das Stiefkindnevlastní dítě

nevlastní: die Stiefelternnevlastní rodiče

sestra: die Stiefschwesternevlastní sestra

smysl: im eigentlichen/übertragenen Sinn(e)ve vlastním/přeneseném smyslu

syn: der Stiefsohnnevlastní syn

bratr: leiblicher Bruder/der Stiefbrudervlastní/nevlastní bratr

donést: sich eigenes Werkzeug mitbringendonést si vlastní náčiní

iniciativa: aus eigener Initiativez vlastní iniciativy

likvidní: liquide Aktien besitzenvlastnit likvidní akcie

majetek: ein Vermögen verwalten/besitzenspravovat/vlastnit majetek

matka: eigene/alleinerziehende/werdende Muttervlastní/svobodná/nastávající matka

mít: eine eigene Wohnung besitzenmít vlastní byt

nebezpečí: auf eigene Gefahrna vlastní nebezpečí

odpovědnost: etw. auf eigene Verantwortung machendělat co na vlastní odpovědnost

otec: der Stiefvater/Adoptivvaternevlastní/adoptivní otec

ožebračit: eigene Familie ruinierenožebračit vlastní rodinu

podusit: Fleisch im eigenen Saft anschmorenpodusit maso ve vlastní šťávě

přesvědčení: gegen seine Überzeugung handelnjednat proti vlastnímu přesvědčení

přesvědčit se: sich von etw. mit eigenen Augen überzeugenpřesvědčit se o čem na vlastní oči

přičinění: aus eigener Kraftvlastním přičiněním

půle: in der eigenen Spielhälfte spielenhrát na vlastní půli hřiště

režie: auf eigene Kostenve vlastní režii

rodič: die Stiefelternnevlastní rodiče

rozhodnout: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

ruka: mit eigener Hand unterschreibenpodepsat se vlastní rukou

řada: Säuberung in den eigenen Reihenčistka ve vlastních řadách

slovo: etw. mit eigenen Worten schildernvylíčit co vlastními slovy

společně: gemeinsam besitzen etw.společně vlastnit co

úsudek: kein eigenes Urteil habennemít vlastní úsudek

utvořit: sich seine eigene Meinung bildenutvořit si vlastní názor

vlastnit: ein Haus/Auto besitzenvlastnit dům/auto

zkušenost: etw. aus eigener Erfahrung kennenznát co z vlastní zkušenosti

cesta: seine eigenen Wege gehenjít každý svou vlastní cestou

náklad: etw. auf eigene Kosten kaufenkoupit co na vlastní náklady

noha: sich auf eigene Füße stellenpostavit se na vlastní nohy

pán: sein eigener Herr seinbýt svým vlastním pánem

pěst: etw. auf eigene Faust tunudělat co na vlastní pěst

postavit se: sich auf eigene Füße stellenpostavit se na vlastní nohy

práh: Jeder kehre vor seiner Tür.Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.

síť: sich im eigenen Netz verstrickenchytit se do vlastní sítě

ucho: etw. mit eigenen Ohren hörenslyšet co na vlastní uši

zamést: vor eigener Tür kehrenzamést si před vlastním prahem

Initiative: aus eigener Initiativez vlastní iniciativy

unter: unter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života

Vater: j-s leiblicher Vaterčí vlastní otec

Achse: sich um (seine) eigene Achse drehenotáčet se kolem (své) vlastní osy

Antrieb: etw. aus eigenem Antrieb tunudělat co z vlastního popudu

Bedarf: für den eigenen Bedarfpro vlastní potřebu

besitzen: ein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzenvlastnit dům/pozemek/akcie

Courage: Angst vor der eigenen Courage kriegenzaleknout se vlastní odvahy

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

Eigenbau: in Eigenbausvépomocí, vlastními silami

vlastní: aus eigener Schuldvlastní vinou

eigentlich: Er ist eigentlich ziemlich nett.On je vlastně celkem milý.

eigenverantwortlich: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

erfahren: Ich habe es am eigenen Leibe erfahren.Zažila jsem to na vlastní kůži.

Erfahrung: aus eigener Erfahrung sprechenmluvit z vlastní zkušenosti

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

können: Was kannst du eigentlich?Co vlastně umíš?

Kosten: auf seine Kostenna vlastní náklady

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

Name: im eigenen Namenvlastním jménem

rotieren: um die eigene Achse rotierenotáčet se kolem vlastní osy

Sache: in eigener Sacheve vlastním zájmu

Schicksal: sich mit seinem Schicksal abfindensmířit se s vlastním osudem

schmeißen: den eigenen Sohn aus dem Haus schmeißenvyhodit vlastního syna z domu

Schuld: aus eigener Schuldvlastní vinou

selbst: Sie hatte es selbst gesehen.Sama to viděla (na vlastní oči).

Sohn: ein leiblicher/eigener/natürlicher Sohnvlastní syn

überlassen: sich seinem Schmerz überlassenpodd(áv)at se (vlastní) bolesti

Verantwortung: in eigener Verantwortungna vlastní (z)odpovědnost

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

fangen: sich in der eigenen Schlinge fangenchytit se do vlastní pasti

fegen: Jeder fege vor seiner eigenen Tür.Každý ať si zamete před vlastním prahem.