Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (sled hlásek, výraz) das Wortslovo za slovemWort für Wortposlouchat koho na slovoj-n aufs Wort folgen, j-m aufs Wort gehorchenpořádek slov (ve větě)die Wortstellung (im Satz)
  2. (řeč, mluva) das Wort, die Redevylíčit co vlastními slovyetw. mit eigenen Worten schildernujmout se slovadas Wort ergreifen(při)hlásit se o slovosich zu Wort(e) meldenjinými slovy ...mit anderen Worten ...slova útěchydie Trostworte
  3. (pokyn, vliv) das Wort, der Wink
  4. (slib) das Wort, das Versprechenčestné slovodas Ehrenwortdodržet své slovosein Wort halten
  5. slova (k písni ap.) die Worte, der Textautor slovder Autor des Textes

Vyskytuje se v

vzatý: hervorragend, exzellent, vorzüglichna slovo vzatý

cizí: das Fremdwortcizí slovo

čestný: das Ehrenwortčestné slovo

druh: die Wortartenling. druhy slov

hanlivý: das Pejorativumling. hanlivé slovo

inverzní: inverse Wortfolgeling. inverzní pořádek slov

jednoslabičný: einsilbiges Wortjednoslabičné slovo

klíčový: das Schlüsselwortklíčové slovo

osudový: das Schicksalswort/Schicksalstreffenosudové slovo/setkání

primární: primäre Wortbedeutungling. primární význam slova

prorocký: die Prophetenworteprorocká slova

průvodní: das Begleitwortprůvodní slovo

přejatý: das Lehnwortling. přejaté slovo

příval: der Wortschwallpříval slov

rozhraní: die Wortgrenzeling. rozhraní slov

slangový: das Slangwortslangové slovo

tvorba: die Wortbildungling. tvorba slov

tvoření: die Wortbildungling. tvoření slov

úvodní: das Einleitungswortúvodní slovo

bezcitný: kaltherzige Wortebezcitná slova

daný: gegebenes Wortdané slovo

dostat se: zu Wort kommendostat se ke slovu

hemžit se: Der Text wimmelt von Fremdwörtern.Text se hemží cizími slovy.

hlásit se: sich zu Wort meldenhlásit se ke slovu

horoucný: glühende Wortehoroucná slova

chápat: den Sinn der Wörter begreifenchápat smysl slov

jedovatý: giftige Wortejedovatá slova

jiný: mit anderen Wortenjinými slovy

končit: Das Wort endet auf einen Konsonanten.Slovo končí souhláskou.

libozvučný: wohlklingendes Wortlibozvučné slovo

medový: honigsüße Wortepřen. medová slova

nerozvážný: unbedachte Wortenerozvážná slova

neuvážený: unbedachte Worteneuvážená slova

nevěřit: Er glaubte ihr kein Wort.Nevěřil jí ani slovo.

něžný: zarte Worteněžná slova

obdivný: bewundernde Worteobdivná slova

očistit: die Sprache von Fremdwörtern säubernočistit jazyk od cizích slov

odstín: Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.Význam toho slova má jiný odstín.

odvozený: abgeleitetes Wortling. odvozené slovo

opsat: das Wort umschreibenling. opsat slovo

ošidný: trügerische Worteošidná slova

pár: ein paar Wortepár slov

planý: eitle Worteplaná slova

pojit se: Silben verbinden sich zu einem Wort.Slabiky se pojí v slovo.

posměšný: spöttische Worteposměšná slova

postavení: die Wortstellung im Satzpostavení slova ve větě

prohodit: ein Paar Worte einwerfenprohodit pár slov

průzračný: ein klares Wortprůzračné slovo

přehodit: Wörter im Satz umstellenpřehodit slova ve větě

příkrý: Er hatte nur schroffe Worte für ihn.Měl pro něj jen příkrá slova.

příponový: der Suffixteil eines Wortespříponová část slova

roztát: Nach diesen Worten taute sie auf.Po těchto slovech roztála.

rozumný: mit j-m ein vernünftiges Wort sprechenpromluvit s kým rozumné slovo

seřadit: die Worte alphabetisch (an)ordnen, alphabetisierenseřadit slova abecedně

skoupý: wortkargskoupý na slovo

souvislost: j-s Worte aus dem Kontext reißenvytrhnout slova koho ze souvislosti

synonymní: ein synonymes Wortsynonymní slovo

šuškat: j-m Kosewörter ins Ohr flüsternšuškat komu do ucha láskyplná slova

uposlechnout: aufs Wort gehorchenuposlechnout na slovo

utěšit: Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.Utěšil jeho bolest dobrým slovem.

utrousit: nur ein paar Worte fallen lassenutrousit pouze několik slov

utvořit: ein neues Wort bildenutvořit nové slovo

uvěřit: Sie glaubte ihm jedes Wort.Uvěřila mu každé slovo.

úvod: einige Worte zur Einführungněkolik slov úvodem

úzký: in engerem Sinn(e) des Wortesv užším slova smyslu

vehnat: Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.Ta slova jí vehnala slzy do očí.

virtuos: der Meister der Worte/Wortmeistervirtuos slova

vmíchat: viele Fremdwörter in die Rede einfügenvmíchat do projevu spoustu cizích slov

vrtat: Seine Worte gingen ihr im Kopf herum.Jeho slova jí vrtala hlavou.

vrýt se: Ihre Worte haben sich mir tief ins Herz eingeprägt.Její slova se mi vryla hluboko do srdce.

vystihnout: So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.Takový zážitek nelze vystihnout slovy.

významově: bedeutungsähnliche Wörtervýznamově podobná slova

zadrhnout se: Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.

závěrem: Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.Ještě pár slov závěrem.

zpět: das Wort zurücknehmenvzít slovo zpět

zpřeházet: die Worte im Satz umstellenzpřeházet slova ve větě

brát: j-n beim Wort nehmenbrát koho za slovo

dobrý: für j-n ein gutes Wort einlegenztratit za koho dobré slovo

držet: das Wort haltendržet slovo

jeden, jedna, jedno: mit einem Wortjedním slovem

mít: das Wort habenmít slovo

počátek: Im Anfang war das Wort.Na počátku bylo slovo.

poslední: Er muss das letzte Wort haben.Musí mít poslední slovo.

půda: Die Worte sind auf fruchtbaren Boden gefallen.Slova padla na úrodnou půdu.

široký: im weiteren Sinne des Wortesv širším smyslu slova

vlastní: sein eigenes Wort nicht verstehenneslyšet vlastního slova

ander(er,e,es): mit anderen Wortenjinými slovy

auslassen: ein Wort beim Schreiben auslassenvynechat při psaní slovo

beherzigen: j-s Worte beherzigenvzít si k srdci čí slova

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

eng: im engeren Sinn (des Wortes)v užším (slova) smyslu

ergreifen: das Wort ergreifenvzít si slovo v diskusi ap.

geben: j-m sein Wort gebendát komu své slovo

hässlich: j-m hässliche Worte sagenříci komu ohavná slova

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

Wort: etw. Wort für Wort wiederholenopakovat co slovo od slova

slovo: k písni ap. die Worte, der Textslova

Alphabet: Wörter nach dem Alphabet ordnenřadit slova podle abecedy

anfangen: Sie fing mit diesen Worten an...Začala těmito slovy...

anordnen: Wörter alphabetisch anordnenuspořádat slova podle abecedy

auffassen: j-s Worte als Vorwurf auffassenchápat čí slova jako výčitku

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

bedeuten: Was bedeutet das Wort?Co to slovo znamená?

bewegen: Die Worte haben uns bewegt.Ta slova nás dojala.

Bild: in Wort und Bildslovem a obrazem

brechen: sein Wort brechenporušit své slovo

daran: Kein Wort ist daran wahr.Není na tom slovo pravdy.

durchgehen: etw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehenprojít co bod po bodu/slovo od slova

Ehrenwort: j-m sein Ehrenwort auf etw. Akk gebendát komu čestné slovo na co

einklammern: ein Wort/einen Buchstaben einklammerndát slovo/písmeno do závorek

einsetzen: In dem Satz ist ein Wort einzusetzen.Do věty je třeba dosadit jedno slovo.

erklären: einem Schüler ein Wort erklärenvysvětlit žákovi slovo

Ernst: der Ernst ihrer Wortevážnost jejích slov

fassen: seine Gedanken in Worte fassenslovy vyjádřit své myšlenky

flektieren: ein Wort flektierenohýbat slovo

folgen: Sein Hund folgt ihm aufs Wort.Jeho pes ho poslouchá na slovo.

Gebrauch: der Gebrauch der Fremdwörteružívání cizích slov

Gegensatz: Der Gegensatz von schlank ist dick.Opakem slova hubený je tlustý.

glauben: j-m kein Wort glaubennevěřit komu ani slovo

kernig: zu j-m kernige Worte aussprechenpronést jadrná slova ke komu

paar: mit ein paar Worten etw. erklärenvysvětlit co pár slovy

radebrechen: ein paar Worte Italienisch radebrechen (können)(umět) lámanou italštinou pár slov

reden: kein Wort redenneříci ani slovo

reimen: Die beiden Wörter reimen sich nicht.Ta dvě slova se nerýmují.

rühren: Seine Worte rührten sie (zu Tränen).Jeho slova ji dojala (k slzám).

schlechthin: Van Gogh verkörpert den Künstler schlechthin.Van Gogh je ztělesněním umělce v pravém slova smyslu.

sprechen: Er hat noch kein Wort gesprochen.Nepromluvil ještě ani slovo.

Ton: hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!Už nechci slyšet ani slovo!

trauen: Ich traue seinen Worten nicht.Nevěřím jeho slovům.

übersetzen: einen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volně