Hlavní obsah

cizí

Přídavné jméno

  1. (nevlastní) Fremd-, fremd
  2. (zahraniční, z jiného prostředí) fremd, Fremd-procestovat cizí městafremde Städte bereisenučit se cizí jazykyFremdsprachen lernencizí slovodas Fremdwort
  3. (neznámý, nepovědomý) fremdJsem tu cizí.Ich bin hier fremd.nedůvěřovat cizímden Fremden misstrauen

Vyskytuje se v

jazyk: die Fremdsprachecizí jazyk

řeč: die Fremdsprachecizí řeč

těleso: ein Fremdkörper im Augemed. cizí těleso v oku

znalost: die Sprachkenntnisseznalost cizích jazyků

hemžit se: Der Text wimmelt von Fremdwörtern.Text se hemží cizími slovy.

imitace: die Nachahmung eines fremden Vorbildsimitace cizího vzoru

komolit: die fremde Sprache radebrechenkomolit cizí jazyk

mluvit: mit fremdem Akzent sprechenmluvit s cizím přízvukem

očistit: die Sprache von Fremdwörtern säubernočistit jazyk od cizích slov

pasivně: eine Fremdsprache passiv könnenpasivně znát cizí jazyk

podstrčit: Ihr wurde ein fremdes Kind unterschoben.Podstrčili jí cizí dítě.

útrata: auf fremde Kosten lebenžít na cizí útraty

vletět: in fremden Luftraum einfliegenvletět do cizího vzdušného prostoru

vmíchat: viele Fremdwörter in die Rede einfügenvmíchat do projevu spoustu cizích slov

zastávat: fremde Ansichten vertretenzastávat cizí názory

zatoulat se: sich auf eine fremde Wiese verirrenzatoulat se na cizí louku

zavrčet: Der Hund knurrte den fremden Menschen an.Pes zavrčel na cizího člověka.

znát: Fremdsprachen kennenznát cizí jazyky

záležitost: sich in fremde Angelegenheiten (ein)mischenplést se do cizích záležitostí

Einbruch: der Einbruch in ein fremdes Landvpád do cizí země

einfliegen: Der Jumbojet ist in fremden Luftraum eingeflogen.Jumbo jet vlétl do cizího vzdušného prostoru.

fernliegen: Es lag ihr fern, ihren Kollegen zu beleidigen.Bylo jí cizí pomlouvat svého kolegu.

Gebrauch: der Gebrauch der Fremdwörteružívání cizích slov

stolpern: über ein Fremdwort stolpernzadrhnout se u cizího slovíčka

verständigen: sich in einer Fremdsprache verständigendorozumívat se cizím jazykem

cizí: das Fremdwortcizí slovo