Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) eigenpro vlastní potřebufür den eigenen Bedarfdo vlastních rukouin die eigenen Händevlastní vinouaus eigener Schuldna vlastní očimit eigenen Augenna vlastní nebezpečíauf eigene Gefahr
  2. (pokrevní) leiblich, eigen
  3. (osobně vytvořený) Eigen-, Selbst-, Auto-vlastní životopisdie Selbstbiographie, die Autobiographiesport. vlastní brankadas Eigentor

Vyskytuje se v

či: či vlastněoder eigentlich

dcera: nevlastní dceradie Stieftochter

dítě: nevlastní dítědas Stiefkind

nevlastní: nevlastní rodičedie Stiefeltern

sestra: nevlastní sestradie Stiefschwester

smysl: ve vlastním/přeneseném smysluim eigentlichen/übertragenen Sinn(e)

syn: nevlastní synder Stiefsohn

bratr: vlastní/nevlastní bratrleiblicher Bruder/der Stiefbruder

donést: donést si vlastní náčinísich eigenes Werkzeug mitbringen

iniciativa: z vlastní iniciativyaus eigener Initiative

likvidní: vlastnit likvidní akcieliquide Aktien besitzen

majetek: spravovat/vlastnit majetekein Vermögen verwalten/besitzen

matka: vlastní/svobodná/nastávající matkaeigene/alleinerziehende/werdende Mutter

mít: mít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen

nebezpečí: na vlastní nebezpečíauf eigene Gefahr

odpovědnost: dělat co na vlastní odpovědnostetw. auf eigene Verantwortung machen

otec: nevlastní/adoptivní otecder Stiefvater/Adoptivvater

ožebračit: ožebračit vlastní rodinueigene Familie ruinieren

podusit: podusit maso ve vlastní šťávěFleisch im eigenen Saft anschmoren

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

přičinění: vlastním přičiněnímaus eigener Kraft

půle: hrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielen

režie: ve vlastní režiiauf eigene Kosten

rodič: nevlastní rodičedie Stiefeltern

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

ruka: podepsat se vlastní rukoumit eigener Hand unterschreiben

řada: čistka ve vlastních řadáchSäuberung in den eigenen Reihen

slovo: vylíčit co vlastními slovyetw. mit eigenen Worten schildern

společně: společně vlastnit cogemeinsam besitzen etw.

úsudek: nemít vlastní úsudekkein eigenes Urteil haben

utvořit: utvořit si vlastní názorsich seine eigene Meinung bilden

vlastnit: vlastnit dům/autoein Haus/Auto besitzen

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

cesta: jít každý svou vlastní cestouseine eigenen Wege gehen

náklad: koupit co na vlastní nákladyetw. auf eigene Kosten kaufen

noha: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

pán: být svým vlastním pánemsein eigener Herr sein

pěst: udělat co na vlastní pěstetw. auf eigene Faust tun

postavit se: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

práh: Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.Jeder kehre vor seiner Tür.

síť: chytit se do vlastní sítěsich im eigenen Netz verstricken

ucho: slyšet co na vlastní ušietw. mit eigenen Ohren hören

zamést: zamést si před vlastním prahemvor eigener Tür kehren

Initiative: z vlastní iniciativyaus eigener Initiative

unter: v ohrožení vlastního životaunter Gefahr für das eigene Leben

Vater: čí vlastní otecj-s leiblicher Vater

Achse: otáčet se kolem (své) vlastní osysich um (seine) eigene Achse drehen

Antrieb: udělat co z vlastního popuduetw. aus eigenem Antrieb tun

Bedarf: pro vlastní potřebufür den eigenen Bedarf

besitzen: vlastnit dům/pozemek/akcieein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzen

Courage: zaleknout se vlastní odvahyAngst vor der eigenen Courage kriegen

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

Eigenbau: svépomocí, vlastními silamiin Eigenbau

vlastní: vlastní vinouaus eigener Schuld

eigentlich: On je vlastně celkem milý.Er ist eigentlich ziemlich nett.

eigenverantwortlich: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

einbilden: Co si vlastně (o sobě) myslí!Was bildet er sich eigentlich ein!

einfallen: Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?Was fällt dir (eigentlich) ein?

erfahren: Zažila jsem to na vlastní kůži.Ich habe es am eigenen Leibe erfahren.

Erfahrung: mluvit z vlastní zkušenostiaus eigener Erfahrung sprechen

halten: Jednali s ním jako s vlastním synem.Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.

können: Co vlastně umíš?Was kannst du eigentlich?

Kosten: na vlastní nákladyauf seine Kosten

laufen: Co vlastně dávají dnes v televizi?Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?

Name: vlastním jménemim eigenen Namen

rotieren: otáčet se kolem vlastní osyum die eigene Achse rotieren

Sache: ve vlastním zájmuin eigener Sache

Schicksal: smířit se s vlastním osudemsich mit seinem Schicksal abfinden

schmeißen: vyhodit vlastního syna z domuden eigenen Sohn aus dem Haus schmeißen

Schuld: vlastní vinouaus eigener Schuld

selbst: Sama to viděla (na vlastní oči).Sie hatte es selbst gesehen.

Sohn: vlastní synein leiblicher/eigener/natürlicher Sohn

überlassen: podd(áv)at se (vlastní) bolestisich seinem Schmerz überlassen

Verantwortung: na vlastní (z)odpovědnostin eigener Verantwortung

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

fangen: chytit se do vlastní pastisich in der eigenen Schlinge fangen

fegen: Každý ať si zamete před vlastním prahem.Jeder fege vor seiner eigenen Tür.