Hlavní obsah

matka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rodič) die Muttervlastní/svobodná/nastávající matkaeigene/alleinerziehende/werdende Muttermatka tří dětíMutter von drei Kindern
  2. (zvířecí) die Mutter, das Muttertiervčelí matkadie Bienenkönigin
  3. (pečovatelka, ochránkyně ap.) die Muttermatka představenáMutter Oberin
  4. (matice) die (Schrauben)Mutterkřídlová matkadie Flügelmutter

Vyskytuje se v

nevlastní: die Stiefmutternevlastní matka

představená: Mutter Oberinmatka představená

svátek: der MuttertagSvátek matek

být: Die Mutter ist heute traurig.Matka je dnes smutná.

jen: Er hat nur die Mutter.Má jenom matku.

jmenovat se: nach der Mutter heißenjmenovat se po matce

myslím: Die Mutter ist wohl zu Hause.Matka je myslím doma.

ohlížet se: Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.Musím se ohlížet na nemocnou matku.

pečlivý: eine sorgsame Mutterpečlivá matka

podobat se: Sie ähnelt ihrer Mutter., Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich.Podobá se své matce.

promrhat: mütterliches Erbe vergeudenpromrhat dědictví po matce

přisát se: Das Kind hat sich an der Brust der Mutter festgesaugt.Dítě se přisálo matce k prsu.

suplovat: j-m die Mutter ersetzensuplovat komu matku

tulit se: sich an die Mutter schmiegentulit se k matce

vstříc: seiner Mutter entgegenlaufenběžet vstříc matce

vylekat: die Mutter zu Tode erschreckenvylekat matku k smrti

vzrušit: Der Anruf von ihrer Mutter hat sie aufgeregt.Matčin telefonát ji vzrušil.

zarmoutit: die Mutter betrübenzarmoutit matku

zpovídat: Meine Mutter fragte mich lange aus.Matka mě dlouho zpovídala.

alleinerziehend: alleinerziehende Mutterosamělá matka

ledig: eine ledige Mutter werdenstát se svobodnou matkou

mütterlicherseits: die Oma mütterlicherseitsbabička z matčiny strany

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

benennen: die Tochter nach ihrer Mutter benennenpojmenovat dceru po matce

Ebenbild: Sie ist das Ebenbild ihrer Mutter.Je věrným obrazem své matky.

euer: eu(e)re Muttervaše matka

frech: zu seiner Mutter frech seinbýt drzý na svou matku

für: Ich habe es für Mutter unterschrieben.Podepsal jsem to za matku.

kleben: Das Kind klebt sehr an seiner Mutter.Dítě velmi visí na své matce.

Mutter: eine werdende Mutternastávající matka

prachtvoll: Sie ist eine prachtvolle Mutter.Je skvělá matka.

Vorsicht: hovor. žert. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!Opatrnost je matka moudrosti!

matka: die Bienenköniginvčelí matka