Hlavní obsah

jen, jenom

Příslovce

  • nurTen vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.Má jenom matku.Er hat nur die Mutter.

Částice

  • nurJen se neboj!Nur keine Angst!

Spojka

  • sobald, sowiePřijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

Vyskytuje se v

když: skromné uspokojení nur wennjen když

přece: zdůraznění platnosti dochpřece jen, přece jenom

fráze: nur abgeschliffene Floskeln faselnomílat jen otřelé fráze

aby: Hauptsache, es geht dir dort gut.Jen aby ses tam měl dobře.

běžet: Geh nur voraus.Jen běž napřed.

hezky: Bleib nur schön zu Hause.Jen zůstaň hezky doma.

hrnout se: Die Kunden laufen ihm nur so zu.Zákazníci se mu jen hrnou.

chabě: Er versteht nur dürftig deutsch.Rozumí německy jen chabě.

jen: Nur keine Angst!Jen se neboj!

jméno: j-n nur dem Namen nach kennenznát koho jen podle jména

kapka: Im Tee war nur ein Tropfen Rum.V čaji byla jen kapka rumu.

kdyby: Wenn du es nur gesehen hättest!Kdybys to jen viděl!

klidně: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

kusý: nur dürftige Nachrichten habenmít jen kusé zprávy

lehce: nur leicht angezogen seinbýt jen lehce oblečen

lepší: Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.Pohybuje se jen v lepší společnosti.

-li: Wenn du es nur schaffst.Jen zvládneš-li to.

málo: Ich halte Sie nur etwas auf.Zdržím vás jen málo.

malý: nur eine niedrige Geschwindigkeit erreichendosáhnout jen malé rychlosti

mlhavý: nur eine vage Hoffnung auf etw. habenmít jen mlhavou naději na co

nakrátko: Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.Přijeli jsme jen nakrátko.

napolovic: Du machst nur halbe Sachen!Všechno děláš jen napolovic!

napůl: Er macht alles nur halb.Všechno dělá jen napůl.

objevovat se: Er erscheint hier nur selten.Objevuje se tu jen zřídka.

odskočit si: Ich gehe nur kurz weg.Jen si na chvíli odskočím.

okraj: etw. (nur) am Rande bemerkenpoznamenat (jen) na okraj co

panika: Nur keine Panik!Jen žádnou paniku!

plácnout: Ich habe es nur so hingesagt.Jen jsem to tak plácl.

podvádět: Er betrügt nur sich selbst.Podvádí jen sám sebe.

pohodit: seine Sachen nur so im Zimmer herumwerfenpohodit své věci jen tak po pokoji

pohoršit: Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.Svou odpovědí situaci jen pohoršil.

poschodí: Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.Výtah jede jen do sedmého poschodí.

potud: Er hat nur insofern recht,...Má jen potud pravdu,...

povrchně: j-n/etw. nur flüchtig kennenznát jen povrchně koho/co

proklouznout: Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.

proletět: Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.Jen tudy proletěla a už je zase pryč.

provizorní: Das ist nur eine provisorische Lösung.Je to jen provizorní řešení.

předpis: nur gegen ärztliche Verordnungjen na lékařský předpis

představa: nur eine oberflächliche Vorstellung habenmít jen povrchní představu

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!Jen si představ, kam zítra jedu!

přechválit: Lobe ihn nicht zu früh!Jen ho nepřechval!

příkrý: Er hatte nur schroffe Worte für ihn.Měl pro něj jen příkrá slova.

případ: nur in Sonderfällenjen ve výjimečných případech

růst: nur auf sandigen Böden wachsenrůst jen v písčitých půdách

spěch: Nur keine Eile.Jen žádný spěch.

sršet: Er sprüht nur so vor guten Ideen.Srší jen dobrými nápady.

škrábnout: Er hat ihn nur geritzt.Jenom ho škrábnul.

tipovat: Weißt du es, oder tippst du nur?Víš to, nebo jen tipuješ?

upřesnění: Nur um genauer zu sein...Jen pro upřesnění...

výjimečně: etw. nur ausnahmsweise erlaubenco dovolit jen výjimečně

vyklouznout: Es ist mir einfach so herausgerutscht.To mi jen tak vyklouzlo.

vyklubat se: Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.Chci jen počkat, co se z toho vyklube.

vymluvit se: Er musste sich nur aussprechen.Musel se jen vymluvit.

vzácně: nur selten vorkommenvyskytovat se jen vzácně

z, ze: j-n/etw. nur vom Hörensagen kennenznát koho/co jen z doslechu

zabolet: Der Stich schmerzte nur ein bisschen.Píchnutí zabolelo jen trochu.

zadní: nur im äußersten Falljen v nejzazším případě

zahledět se: Sie ist nur in sich selbst vertieft.Je zahleděna jen do sebe.

zachtít se: Er macht nur, was er will.Dělá, jen co se mu zachce.

zaprášit se: Die Torte verschwand im Nu.Po dortu se jen zaprášilo.

zasvěcenec: Die Informationen sind nur den Eingeweihten zugänglich.Informace jsou přístupné jen zasvěcencům.

zdvořilost: nur aus Höflichkeitjen ze zdvořilosti

zkouška: nur so, auf Probejen tak, na zkoušku

znát: j-n nur vom Sehen kennenznát koho jen od vidění

ztěžka: Ich erinnere mich nur sehr schlecht an sie.Jen ztěžka si na ni vzpomínám.

zvědavost: aus (reiner) Neugierjen ze zvědavosti

zvnějšku: den Zaun nur von außen anstreichennatřít plot jenom zvnějšku

život: (nur) das nackte Leben rettenzachránit (jen) holý život

dělat: etw. nur zum Schein tundělat co jen naoko

dohodit: Es ist nur ein Katzensprung.Je to jen, co by kamenem dohodil.

figura: nur eine Figur im Spiel seinbýt jen figurou ve hře

ledovec: Das ist nur die Spitze des Eisbergs.Je to jen špička ledovce.

mrtvola: Nur über meine Leiche!Jen přes mou mrtvolu!

mrtvý: Über die Toten nur Gutes.O mrtvých jen dobře.

oko: So weit das Auge reicht...Kam jen oko dohlédne...

půl: nur mit halbem/einem Ohr zuhörenposlouchat jen na půl ucha

vidění: Wir kennen uns nur vom Sehen.Známe se jen od vidění.

vnější: Nur zur äußerlichen Anwendung!Jen pro vnější použití!

zůstat: Das bleibt nur unter uns.Zůstane to jen mezi námi.

Ach: eine Prüfung mit Ach und Krach bestehenjen taktak složit zkoušku

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

dünn: nur einen dünnen Kaffee trinkenpít jen slabou kávu

einfach: nur eine einfache Fahrkarte kaufenkoupit jen jednoduchou jízdenku

Hälfte: etw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

ja: Ja, wie war das noch gleich!Hm, jak to jen bylo!

literweise: nur literweise verkaufenprodávat jen po litrech

ungern: etw. (nur) ungern tun(u)dělat co (jen) nerad

Zeit: j-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

angeben: Gib bloß nicht so an!Jen se tak nechlub!

ansehen: Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.Znám ho jen od vidění.

auffallen: Bloß nicht auffallen!Jen nebýt nápadný!

berechnen: Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.Účtuji vám za to jen deset eur.

Bereich: Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.Jízdenka platí jen na území města.

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

bewegen: Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?Co ho jen přimělo k odjezdu?

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

darunter: Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.Měla na sobě jen župan a nic pod tím.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

durchblättern, durchblättern: Ich habe das Buch nur durchgeblättert/durchblättert.Knihu jsem jen prolistovala.

durchreisen: Wir sind durch Rom nur durchgereist.Římem jsme jen projeli. bez zastavení

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

einbilden: Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.

einlassen: Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!

einrosten: přen. Hier rostest du nur ein.Tady jenom zrezavíš.

erwähnen: etw. nur beiläufig erwähnenzmínit co jen mimochodem

Frage: Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

Führer: Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.Výstup na horu je možný jen s průvodcem.

ihn: Sie dachte nur an ihn.Myslela jen na něho.

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

kennen: etw. nur vom Hörensagen kennenznát co jen z doslechu

Konfektion: Ich trage nur Konfektion.Nosím jen konfekci.

leben: Er lebt nur seiner Musik.Žije jen svou hudbou.

meinesgleichen: Ich verkehre nur mit meinesgleichen.Stýkám se jen se sobě rovnými.

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

neuerdings: Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.

noch: Ich habe nur noch zwei Euro.Mám už jen dvě eura.

Notfall: Bremse nur im Notfall ziehen!Brzdit jen v případě nouze!

nur: Ich war nicht krank, nur müde.Nebyla jsem nemocná, jen unavená.

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

Rezept: Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept.Tento lék je jen na recept.

ruhig: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

Scherz: etw. (nur) aus Scherz sagenříci co (jen) z legrace

schinden: Sie schindet nur Zeit.Jenom hraje o čas.

schließen: Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.To se z toho nedá jen tak vyvodit.