Hlavní obsah

aber

Spojka

  1. ale, avšakheute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra
  2. oslabuje tvrzeníale, (a)všakSie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.teuer, aber gutdrahý, ale dobrý
  3. vyjadřuje námitkuale

Částice

  1. vyjadřuje údivale, tedyIst das aber kalt!To je ale zima!
  2. užívá se v kombinaci s auch k vyjádření pohoršeníjen(om)Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!
  3. užívá se k zesílení odpovědi na zjišťovací otázkyKommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

Das, podstatné jméno~s, ~/hovor. ~s

  1. námitka, výhradaohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání
  2. háček zádrhel

Vyskytuje se v

dauern: To ale/zas trvá!Das dauert aber/wieder!

dreizehn: To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!

Geist: Člověk míní, pánbůh mění.Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach.

ich: (Ale) Prosím vás!(Aber) Ich bitte Sie!

aber: To je ale zima!Ist das aber kalt!

Aber: bez vykrucování/vymlouváníohne Wenn und Aber

dahinterkommen: Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.

der, die, das: Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.

doch: Má sice málo času, přesto přijde.Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.

durchbeißen: Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.

ersparen: Mě taky musí potkat všechno!hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!

Feierabend: Teď už je ale konec!, Dost!hovor. Jetzt ist aber Feierabend!

gesund: Ale jinak seš zdravej?přen. Aber sonst bist du gesund?

na: No no, to se přece nedělá!Na, na, nu, das tut man aber nicht!

noch: On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.

plötzlich: Hejbni kostrou!hovor. Aber ein bisschen plötzlich!

Sau: Ty jsi ale prase!Du bist aber eine Sau!

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

ale: Mluví potichu, ale zřetelně.Er spricht leise, aber deutlich.

cítit se: Ten se ale cítí!Der fühlt sich aber!

hned: Udělej to teď hned.Mach es (aber) sofort.

liška: Je to liška podšitá!Ist er aber ein schlauer Fuchs!

lump: To je ale lump!Das ist aber ein Gauner!

maličkost: Zní to jednoduše, ale není to žádná maličkost.Es klingt einfach, ist aber nicht so ohne.

mrsknout sebou: přen., expr. Mrskni sebou.Aber (ein bisschen) dalli!

načekat se: To se načekáš!Da wirst du aber lange warten!

náhoda: To je ale náhoda!Das ist aber ein Zufall!

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

obr: Ty jsi ale obr!Du bist mir aber ein Koloss!

osel: Ty jsi ale osel!Du bist aber ein Esel!

pozorný: Ty máš ale pozorného muže!Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

překvapení: To je ale překvapení!Das ist aber eine Überraschung!

tedy: To jsem tedy rád.Da bin ich aber froh.

určitě: Ale určitě!Aber gewiss!

vydařený: Ty jsi ale vydařené kvítko.Du bist aber ein pfiffiger Kerl.

vyděsit: Tys mě ale vyděsil!Du hast mich aber erschreckt!

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

obout se: Ten se do toho ale pořádně obul!Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!

pozdě: Pozdě, ale přece.Spät aber doch.

přetéct: Má trpělivost právě přetekla.Jetzt reißt mir aber die Geduld.