Hlavní obsah

noch

Částice

  1. ještě
  2. užívá se k vyjádření varování nebo napomenutíDu kommst noch zu spät!Ještě přijdeš pozdě!Ich komme noch darauf zurück.Hned se k tomu vrátím.
  3. užívá se k vyjádření, že se pravděpodobně v blízké době něco staneSie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.
  4. užívá se k vyjádření, že něco z něčeho zbylo nebo něco brzy skončíIch habe nur noch zwei Euro.Mám už jen dvě eura.Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?
  5. noch (viel) + Komparativ ještě (mnohem) + 2. stupeňEr spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.
  6. noch (ein)mal ještě jednouKönnten Sie das noch einmal wiederholen?Mohl byste to ještě jednou zopakovat?
  7. noch nie ještě nikdy (ne-), dosud nikdy (ne-)

Spojka

  • weder...noch... ani ... ani...Er besaß weder Geld noch Gut.Neměl ani peníze, ani majetek.Wir sind weder arm noch reich.Nejsme ani chudí, ani bohatí.

Vyskytuje se v

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

auch: Auch das noch!Ještě tohle!, Tohle ještě chybělo!

da sein: So was ist noch nie da gewesen!(Tak) to tady ještě nebylo!

eben: eben (noch)taktak, akorát, právě včas

erwarten: Du wirst es wohl noch erwarten können!Dočkej času!

Fell: nur noch Fell und Knochen seinbýt jen kost a kůže velmi hubený

Garde: noch (einer) von der alten Garde seinbýt (jedním) ze staré gardy

gerade: gerade nochještě, taktak

Haut: nur noch Haut und Knochen seinbýt jen kost a kůže

Herrgott: Herrgott noch mal!Hergot!, Zatraceně! zakletí

hören: (noch) von j-m höreno kom (ještě) (u)slyšet dostat zprávu

immer: immer noch, noch immerpořád ještě, stále ještě

kennenlernen: Du sollst mich (noch) kennenlernen!To mě ještě neznáš!, To ještě uvidíš!

kommen: So weit kommt's noch!K tomu nesmí dojít!, To se nesmí stát!

lachen: j-m vergeht (noch) das Lachenkoho (ještě) přejde smích

Mensch: nur (noch) ein halber Mensch seinbýt pouhým stínem být velmi vyčerpán

morgen: Morgen ist auch noch ein Tag.Zítra je taky den.

Schwalbe: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

Sinn: weder Sinn noch Verstand habennemít ani hlavu, ani patu

sonst: Sonst noch was?Ještě něco?, Ještě nějaké přání?

Steg: weder Weg noch Stegžádná cesta

Tag: Morgen ist auch noch ein Tag!Zítra je taky den!

warten: Worauf wartest du noch?Na co ještě čekáš?

weder: weder ... nochani ... ani

Wörtchen: Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden.Ještě na slovíčko.

zwei: Dazu gehören (immer noch) zwei.K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.

ander(er,e,es): weder das eine noch das andereani jedno, ani druhé

eins: noch einsještě něco

geben: j-m noch eine Chance gebendát komu ještě jednu šanci

ja: Ja, wie war das noch gleich!Hm, jak to jen bylo!

jaja: Jaja, das waren noch Zeiten.Jo jo, to bývaly časy.

lange: Das ist noch lange nicht alles.To ještě není zdaleka všechno.

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný

abgehen: Davon gehen noch 10% ab.Z toho se ještě odečítá 10%.

absehbar: Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

als: Als ich noch Kind war,...Když jsem byl ještě dítě,...

anrennen: Es kam noch ein Kunde angerannt.Přiběhl ještě jeden zákazník.

arbeiten: noch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat

austreiben: Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

binden: Ich will mich noch nicht binden.Ještě se nechci vázat.

dahaben: Haben wir noch Wein da?Máme tu ještě víno?

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

dass: Dass er doch noch bei uns wäre!Kdyby tak ještě byl u nás!

dauern: Wie lange dauert es noch?Jak dlouho to ještě potrvá?

dauern: Ein Weilchen wird es schon noch dauern.Chvilku to ještě potrvá.

dazu: Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

durchrechnen: die Kosten noch einmal durchrechnenještě jednou propočítat náklady

ein, eine, ein: Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.

eindringen: Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen.Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

es: Es (Das Kind) ist noch klein.(To dítě) Je ještě malé.

es: Du wirst es noch weit bringen.Ty to dotáhneš daleko.

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

etwas: Ich bin noch etwas müde.Jsem ještě trochu unavený.

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

gedulden: Gedulde dich (noch)!Měj ještě strpení!

Gras: Ich muss noch Gras mähen.Musím ještě posekat trávu.

hier sein: Gestern war er noch hier.Včera tady ještě byl.

hin: Wie weit ist es noch hin?Jak je to tam ještě daleko?

hin sein: Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

hören: Sie werden noch von mir hören!Vy o mně ještě uslyšíte!

je: Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.

jung: noch jung an Jahren seinbýt mladý věkem

Kilometer: Bis zum Flughafen sind es noch 20 Kilometer.Na letiště je to ještě 20 kilometrů.

kriegen: Ich kriege noch 5 Euro von dir.Dostanu od tebe ještě 5 euro., Dlužíš mi ještě 5 euro.

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

mehr: Sie liebte ihn noch mehr.Ještě víc ho milovala.

müssen: Wir müssen noch 20 Euro haben.Musíme mít ještě 20 eur.

müssen: Ich muss noch zum Arzt.Musím ještě k lékaři.

nachtragen: Nachzutragen wäre noch, dass ...Je třeba ještě dodat, že...

nachzählen: Zähl lieber noch einmal nach!Raději to ještě jednou přepočítej!

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

neuerdings: Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

rechnen: Dazu musst du noch die Kinder rechnen.K tomu musíš ještě připočíst děti.

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

Schaden: weder Schaden noch Nutzen von etw. habennemít z čeho ani škodu, ani užitek

schaffen: Ich schaffe den Bus noch.Ještě ten autobus stihnu.

schuldig: Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.Dlužím mu ještě pět eur.

sehen: Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.Vidí už jen na jedno oko.

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

sonst: Hast du sonst noch Fragen?Máš jinak ještě nějaké dotazy?

sprechen: Er hat noch kein Wort gesprochen.Nepromluvil ještě ani slovo.

sprechen: Darüber müssen wir noch sprechen.O tom si musíme ještě promluvit.