Hlavní obsah

mehr

Zájmeno

  • vyjadřuje skutečnost, že něco překračuje určitou míru nebo množstvívíc(e)mehr als genugvíce než dostimmer mehrstále víceWir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

Příslovce

  1. víc(e) větší měrouSie liebte ihn noch mehr.Ještě víc ho milovala.
  2. víc(e), lépe se soustředit ap.
  3. více než je zvykem ap.mehr als zwei Jahrevíce než dva roky
  4. již, více neužívá se ve spojení s negacíDie Gäste haben nichts mehr zu trinken.Hosté již nemají co pít.

Vyskytuje se v

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

beißen: Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.

empfinden: (sehr) viel für j-n empfindenmít (velmi) rád koho

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady

Holz: viel Holzstrašně moc peněz ap.

kennen: sich nicht mehr kennen (vor ...)neznat se, neovládnout se vzteky ap.

Lärm: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

mehr: mehr und mehrvíc(e) a víc(e), čím dál tím víc

mehren: sich mehrenmnožit se, rozmáhat se, přibývat stížnosti ap.

nichts: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

nie: nie wieder/mehruž nikdy, nikdy víc(e), víckrát ne

noch: noch (viel) + Komparativještě (mnohem) + 2. stupeň

Piep: keinen Piep mehr machenuž si ani nepípnout mlčet, umřít

sagen: sich nichts (mehr) zu sagen habennemít si (již) co říct

schlecht: mehr schlecht als rechtnic moc, žádná sláva

Schmalz: viel Schmalz kostenkoho pěkně vyšťavit

sehen: j-n/etw. nicht mehr sehen könnennemoci koho/co už ani vidět

Sinn: j-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehennejít komu z hlavy

Staub: viel Staub aufwirbelnzpůsobit velký rozruch, rozvířit stojaté vody

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

Stück: in vielen Stückenv mnoha směrech

verlieren: nichts (mehr) zu verlieren habennemít (už) co ztratit

viel: ein bisschen vieltrochu moc

wenig: nicht mehr und nicht wenigernic víc nic míň, ani více ani méně

Wesen: viel Wesen um etw. machendělat si těžkou hlavu z čeho

Wind: viel Wind um etw. machendělat mnoho povyku kolem čeho, pro co

zu viel: zu viel des Guten, des Guten zu viel seinbýt příliš

Ähnlichkeit: viel Ähnlichkeit mit j-m habenv mnohém se podobat komu

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

doppelt: doppelt so vieldvakrát tolik

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

Hälfte: um die Hälfte mehr habenmít o polovinu více

Herr: mein Herr und Meistermůj pán a vládce manžel

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

tausend: viel(e) tausend Zuschauertisíce diváků

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

Wirbel: viel Wirbel um j-n/etw. machendělat velký rozruch kolem koho/čeho

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

abfallen: In der Küche fällt immer viel ab.V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

Anlauf: mehr Anlauf nehmenvíce se rozběhnout

aufhaben: viel aufhabenmít hodně úkolů

aufhalsen: j-m viel Arbeit aufhalsenhodit komu na krk spoustu práce

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

befahren: Er hat viele Länder befahren.Sjel mnoho zemí.

beschäftigen: Wie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

bestellen: Bestelle ihm viele Grüße von mir!Moc ho ode mě pozdravuj!

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

bieten: Er hat nicht viel zu bieten.Nemá moc co nabídnout.

brennen: Das Gewürz in der Soße brennt viel.Koření v omáčce strašně pálí.

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

dazwischen: Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

dergleichen: und dergleichen mehr (u. dgl. m.)a podobně (apod.)

doch: Sie ist doch kein Kind mehr!Už přece není dítě!

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

aufwirbeln: viel Staub aufwirbeln(z)vířit prach, (z)působit velký rozruch událost, akce ap.

eben: Das ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.

einbilden: Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.Byla namyšlená na svou krásu.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

děkovat: Vielen Dank.Děkuji moc(krát).

dík: vielen Dankdíky moc

dost: mehr als genug habenmít víc než dost

existovat: Es gibt mehrere Möglichkeiten.Existuje více způsobů.

méně: viel wenigermnohem méně

mnoho: Viel Erfolg!Mnoho zdaru!

námaha: viel Mühe auf etw. aufwendenvynaložit velkou námahu k čemu

řeč: nicht viele Reden machennenadělat moc řečí

vědět: sich keinen Rat (mehr) wissennevědět si rady

bavit se: Viel Vergnügen/Spaß!Dobře se bavte!

daleko: weitaus besser/mehr/früherdaleko lépe/více/dříve

dáma: Der König zählt mehr als die Dame.Král má větší hodnotu než dáma.

dát: Wie viel hast du dafür bekommen?Co ti za to dali?

denně: Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?

dřív: Früher gab es hier mehr Leute.Dřív tu bylo víc lidí.

důvod: viele Gründe für etw. habenmít mnoho důvodů pro co

energie: viel Energie aufwendenvynaložit hodně energie

hodně: viel Geld/Zeithodně peněz/času

honička: viel Hetze in der Arbeit habenmít v práci honičku

jiný: mehr als jeder anderevíce než kdo jiný

již: Es regnet nicht mehr.Již neprší.

klad: j-m viel Positives bringenpřinášet komu mnoho kladů

kolik: Wie viel kostet das?Kolik to stojí?

lidé: Dort waren viele Leute.Bylo tam mnoho lidí.

málo: mehr oder wenigervíce či méně

mistr: ein Meister des Erzählensmistr ve vyprávění

mnohem: Es geht mir viel besser.Je mi mnohem lépe.

mnohý: viele von ihnenmnozí z nich

moc: Es waren dort viele Leute.Bylo tam moc lidí.

mockrát: Danke vielmals., Vielen Dank.Mockrát děkuji.

moct: Wie viel mag es kosten?Kolik to může stát?

nabrat: viel Arbeit auf sich nehmennabrat si mnoho práce

nachodit: viele Kilometer zurücklegennachodit mnoho kilometrů

namluvit: Er macht nicht viele Reden.Moc toho nenamluví.

napršet: In der Nacht hat es viel geregnet.V noci napršelo.

naráz: mehrere Dinge auf einmal tundělat víc věcí naráz

nejvíc: die meist besuchte Vorstellungnejvíce navštěvované představení

několikerý: auf mehrere Weisenna několikerý způsob

nemnoho: nicht viel älternemnoho starší

nést: Die Beine tragen ihn nicht mehr.Nohy už ho nenesou.

neznat se: Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.Když se rozčílí, tak se nezná.

nosit se: Das trägt man heute nicht mehr.To už nenosí.

obléhat: Das Hotel wurde von vielen Journalisten belagert.Mnoho novinářů obléhalo hotel.

obnášet: Wie viel beträgt das?Kolik to obnáší?

obtelefonovat: Er musste viel herumtelefonieren.Musel toho hodně obtelefonovat.

okořenit: Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.To jídlo jsi příliš okořenil.

páchnout: Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.Už tam nikdy nepáchnu.

pak: Dann komm(e) nicht mehr zu mir!Pak za mnou už nechoď!

pitvat se: Ich will nicht mehr darin herumrühren.Už se v tom nechci pitvat.

plno: viel Arbeit habenmít plno práce

po: Er hat keine Sorgen mehr.Má po starostech.

pojit se: Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.K městu se pojí řada pověstí.

postřílet: viel Wild erlegenpostřílet mnoho zvěře

práce: Ich habe viel zu tun.Mám spoustu práce.

proč: Weshalb magst du sie nicht mehr?Proč už ji nemáš rád?

prohovořit: viel Geld monatlich vertelefonierenprohovořit za měsíc hodně peněz

proměna: die Handlung in mehreren Umwandlungendějství v několika proměnách

promrhat: viel Zeit vertunpromrhat spoustu času

ažaž: Mir wird das zu viel.Mám toho ažaž.