Hlavní obsah

mehr

Zájmeno

  • vyjadřuje skutečnost, že něco překračuje určitou míru nebo množstvívíc(e)mehr als genugvíce než dostimmer mehrstále víceWir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

Příslovce

  1. víc(e) větší měrouSie liebte ihn noch mehr.Ještě víc ho milovala.
  2. víc(e), lépe se soustředit ap.
  3. více než je zvykem ap.mehr als zwei Jahrevíce než dva roky
  4. již, více neužívá se ve spojení s negacíDie Gäste haben nichts mehr zu trinken.Hosté již nemají co pít.

Vyskytuje se v

aufwirbeln: viel Staub aufwirbeln(z)vířit prach, (z)působit velký rozruch událost, akce ap.

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

beißen: Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.

empfinden: (sehr) viel für j-n empfindenmít (velmi) rád koho

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady

Holz: viel Holzstrašně moc peněz ap.

kennen: sich nicht mehr kennen (vor ...)neznat se, neovládnout se vzteky ap.

Lärm: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

mehren: sich mehrenmnožit se, rozmáhat se, přibývat stížnosti ap.

nichts: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

nie: nie wieder/mehruž nikdy, nikdy víc(e), víckrát ne

noch: noch (viel) + Komparativještě (mnohem) + 2. stupeň

Piep: keinen Piep mehr machenuž si ani nepípnout mlčet, umřít

sagen: sich nichts (mehr) zu sagen habennemít si (již) co říct

schlecht: mehr schlecht als rechtnic moc, žádná sláva

Schmalz: viel Schmalz kostenkoho pěkně vyšťavit

sehen: j-n/etw. nicht mehr sehen könnennemoci koho/co už ani vidět

Sinn: j-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehennejít komu z hlavy

Staub: viel Staub aufwirbelnzpůsobit velký rozruch, rozvířit stojaté vody

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

Stück: in vielen Stückenv mnoha směrech

verlieren: nichts (mehr) zu verlieren habennemít (už) co ztratit

viel: ein bisschen vieltrochu moc

viel: Es fehlte nicht viel...Nechybělo moc ...

viel: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

wenig: nicht mehr und nicht wenigernic víc nic míň, ani více ani méně

Wesen: viel Wesen um etw. machendělat si těžkou hlavu z čeho

Wind: viel Wind um etw. machendělat mnoho povyku kolem čeho, pro co

zu viel: zu viel des Guten, des Guten zu viel seinbýt příliš

Ähnlichkeit: viel Ähnlichkeit mit j-m habenv mnohém se podobat komu

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

doppelt: doppelt so vieldvakrát tolik

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

Hälfte: um die Hälfte mehr habenmít o polovinu více

Herr: mein Herr und Meistermůj pán a vládce manžel

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

tausend: viel(e) tausend Zuschauertisíce diváků

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

Wirbel: viel Wirbel um j-n/etw. machendělat velký rozruch kolem koho/čeho

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

Anlauf: mehr Anlauf nehmenvíce se rozběhnout

aufhaben: viel aufhabenmít hodně úkolů

aufhalsen: j-m viel Arbeit aufhalsenhodit komu na krk spoustu práce

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

befahren: Er hat viele Länder befahren.Sjel mnoho zemí.

beschäftigen: Wie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

bestellen: Bestelle ihm viele Grüße von mir!Moc ho ode mě pozdravuj!

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

bieten: Er hat nicht viel zu bieten.Nemá moc co nabídnout.

bieten: Wer bietet mehr?Kdo dá více?

brennen: Das Gewürz in der Soße brennt viel.Koření v omáčce strašně pálí.

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

dazwischen: Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

dergleichen: und dergleichen mehr (u. dgl. m.)a podobně (apod.)

doch: Sie ist doch kein Kind mehr!Už přece není dítě!

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

eben: Das ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.

einbilden: Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.Hodně si o sobě myslela, protože byla krásná.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

entbehren: Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.Už ho zde nemůžeme postrádat.