Hlavní obsah

nie

Vyskytuje se v

finden: kein/nie ein Ende findennemít konce

genug: Sie kann nie genug bekommen.Ta nemá nikdy dost. chce stále víc

nie: nie wieder/mehruž nikdy, nikdy víc(e), víckrát ne

nimmer: Nie und nimmer!Nikdy! zesílení záporu

noch: noch nieještě nikdy (ne-), dosud nikdy (ne-)

wieder: nie wiederuž nikdy (více)

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

herauskommen: Sie ist nie aus ihrer Heimatstadt herausgekommen.Nikdy se nedostala ze svého rodného města.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

Preis: Sie sieht nie auf den Preis.Nikdy nehledí na cenu.

sosehr: Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.

spät: hovor. besser spät als nielepší pozdě než nikdy

verschmerzen: Das kann ich nie verschmerzen.To mě nikdy nepřebolí.

vorkommen: Das kann mir nie vorkommen.To se mi nemůže nikdy stát.

wissen: Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

zutrauen: Das hätte ich ihm nie zugetraut!Toho bych se od něho nikdy nenadála!

entweder: Entweder jetzt oder nie(mals)!Buď teď, nebo nikdy!

bát se: Ich habe nie Angst gehabt.Nikdy jsem se nebál.

člověk: Man kann nie wissen.Člověk nikdy neví.

dopustit: Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!To nikdy nedopustím!

jaktěživ: Ich habe das nie gemacht.Jaktěživ jsem to nedělal.

kývnout: Das bejahe ich nie.Na to nikdy nekývnu.

ne: Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.No ne, to bych nikdy nečekal.

nikdy: nie Zeit habennemít nikdy čas

propůjčit se: Dazu würde ich mich nie hergeben.K tomu bych se nikdy nepropůjčil.

přebolet: Sein Verlust ist nie zu verschmerzen.Jeho ztráta nikdy nepřebolí.

rozchodit: Das werde ich nie los!To nerozchodím!

teď: Jetzt oder nie!Teď nebo nikdy!

trknout: Das ist mir nie eingefallen!Nikdy mě to netrklo!

zahálet: Er geht nie müßig.Nezahálí ani chvilku.

zahnout: Sie ist noch nie fremdgegangen.Ještě mu nezahnula.

zakřičet: Er hat sie nie angebrüllt.Nikdy na ni nezakřičel.

zamrzat: Manche Flüsse frieren nie zu.Některé řeky nikdy nezamrzají.

opatrnost: Man kann nie genug vorsichtig sein.Opatrnosti nikdy nezbývá.

da sein: So was ist noch nie da gewesen!(Tak) to tady ještě nebylo!