Hlavní obsah

man

Zájmeno

  1. neosobní podmět, užívá se jako označení osoby nebo skupiny osobWie macht man das?Jak se to dělá?Man hat mir das Fahrrad gestohlen.Ukradli mi kolo.
  2. lidé veřejnost, společnostMan lobt ihn.Lidé ho chválí.Man sagt ...Lidé říkají ..., Říká se ...
  3. užívá se k označení vlastní osoby a zároveň vyjadřuje, že výpověď se týká i jiných lidíčlověkMan kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

Vyskytuje se v

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...

vzít: Přijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

leda: To je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

moct: Může se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

najíst se: Kde se ve městě levně najíme?Wo kann man in der Stadt billig essen?

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

nosit se: To už nenosí.Das trägt man heute nicht mehr.

obsluha: Platí se zvlášť za obsluhu?Muss man den Service extra bezahlen?

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

paragraf: Dle toho a toho paragrafu je možno...Nach Paragraph soundso kann man...

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

předem: Nastupuje se předem.Man steigt vorne ein.

předpokládat: To se dalo předpokládat.Das konnte man voraussetzen.

rozepínat: Jak se to rozepíná?Wie macht man das auf?

rozumný: Není s ním rozumná řeč.Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.

se, si: Každý pátek se chodí do hospody.Man geht jeden Freitag in die Kneipe.

slučovat: Tyto pojmy nelze slučovat.Diese Begriffe kann man nicht verbinden.

smět: Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

souhrnem: Souhrnem lze říci, že...Zusammengenommen kann man sagen, dass...

spolehnout (se): Dá se na něj spolehnout?Kann man sich auf ihn verlassen?

spravit: Fotoaparát už se nedá spravit.Den Fotoapparat kann man nicht mehr reparieren.

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

tradovat se: Traduje se, že...Man sagt, dass ...

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

vychladlý: Vychladlý popel je třeba vynést.Die ausgekühlte Asche muss man wegräumen.

vyjednávat: S teroristy nelze vyjednávat.Mit Terroristen darf man nicht verhandeln.

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

vytknout: Jemu se nedá nic vytknout.Ihm kann man nichts vorwerfen.

zavděčit se: Jemu se nezavděčíš.Man kann ihm nichts recht machen.

zaznačit: V testu lze zaznačit více možností.Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

že: Že by byla pilná, to se nedá říct.Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.

žertovat: O tom se nežertuje.Darüber scherzt man nicht.

dělat: Nedá se nic dělat.Man kann nichts machen.

den: Nechval dne před večerem.Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

chlupatý: hanl. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Man muss ihm die Würmer aus der Nase ziehen.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.

lapat: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.Mit Speck fängt man Mäuse.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

les: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.

nadělat: Co naděláš!Was kann man machen!

opatrnost: Opatrnosti nikdy nezbývá.Man kann nie genug vorsichtig sein.

řezat: řezat si pod sebou větevden Ast absägen, auf dem man sitzt

říct si: Dá si říct.Mit ihm kann man reden.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

věk: Nevypadá na svůj věk.Man sieht ihr ihr Alter nicht an.

větev: uřezávat si pod sebou větevden Ast absägen, auf dem man sitzt

vlk: My o vlku a vlk za humny.Wenn man den Esel nennt (kommt er gerennt).

železo: Kout železo, dokud je žhavé.Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

behandeln: Ví, jak se musí na šéfa.Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.

brauchen: U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.

davon: Z toho se tloustne.Davon wird man dick.

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

dürfen: V této místnosti se nesmí kouřit.In diesem Raum darf man nicht rauchen.

erleben: Už jste něco takového zažili/viděli?Hat man so etwas schon erlebt?

etwas: S něčím takovým je třeba počítat.Mit so etwas muss man rechnen.

fühlen: Ta boule na hlavě se dala nahmatat.Man konnte die Beule am Kopf fühlen.

harren: Čekalo se na opozdilce.Man harrte auf Nachzügler.

interpretieren: Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.

je: Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je älter man wird, desto erfahrener wird man.

können: Jeden nikdy neví.hovor. Man kann nie wissen.

lachen: Smějí se mu.Man lacht über ihn.

man: Jak se to dělá?Wie macht man das?

munkeln: Povídá se všelicos.Man munkelt (so) allerlei.

na: No no, to se přece nedělá!Na, na, nu, das tut man aber nicht!

niederprasseln: Bylo slyšet padat kroupy na střechu.Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

pflegen: jak se říkáwie man zu sagen pflegt

riechen: Je cítit, že pil kořalku.Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.

sagen: Jak se tak říká.Wie man so schön sagt.

sinken: Jak hluboko jen lze klesnout.přen. Wie tief man nur sinken kann.

sollen: To by měli zakázat.Das sollte man verbieten.

überziehen: Člověk nemá přehánět svou kritiku.Man soll seine Kritik nicht überziehen.

unterscheiden: Můžeme stanovit pět skupin.Man kann fünf Gruppen unterscheiden.

unterschieben: Podezírali ho z nekalých úmyslů.Man hat ihm unlautere Absichten unterschoben.

wissen: Jeden nikdy neví.Man kann nie wissen.

Zunge: Na tom by si člověk zlomil jazyk!hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!

leben: Člověk žije jen jednou.Man lebt nur einmal.

Bein: Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.

betten: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

Gaul: Darovanému koni na zuby nehleď!Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!

nehmen: jak se to vezmewie man's nimmt

recht: Nelze se zavděčit všem.Man kann es nicht allen recht machen.

Schaden: Chybami se člověk učí.Durch Schaden wird man klug.

spaßen: s čím nejsou (žádné) žertymit etw. ist nicht zu spaßen, mit etw. darf man nicht spaßen

Suppe: muset sníst(, co si kdo navařil)die Suppe auslöffeln (die man sich eingebrockt hat)

tun: To se nedělá!Das tut man nicht!

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte