Hlavní obsah

man

Zájmeno

  1. neosobní podmět, užívá se jako označení osoby nebo skupiny osobWie macht man das?Jak se to dělá?Man hat mir das Fahrrad gestohlen.Ukradli mi kolo.
  2. lidé veřejnost, společnostMan lobt ihn.Lidé ho chválí.Man sagt ...Lidé říkají ..., Říká se ...
  3. užívá se k označení vlastní osoby a zároveň vyjadřuje, že výpověď se týká i jiných lidíčlověkMan kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

Vyskytuje se v

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

betten: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

nehmen: wie man's nimmtjak se to vezme

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

sagen: Man sagt, dass...Říká se, že ...

sagen: Man kann sagen, was man will.Ať si říká, kdo chce, co chce.

Schaden: Durch Schaden wird man klug.Chybami se člověk učí.

spaßen: mit etw. ist nicht zu spaßen, mit etw. darf man nicht spaßens čím nejsou (žádné) žerty

Suppe: die Suppe auslöffeln (die man sich eingebrockt hat)muset sníst(, co si kdo navařil)

tun: Das tut man nicht!To se nedělá!

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

davon: Davon wird man dick.Z toho se tloustne.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

dürfen: In diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

harren: Man harrte auf Nachzügler.Čekalo se na opozdilce.

interpretieren: Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

lachen: Man lacht über ihn.Smějí se mu.

munkeln: Man munkelt (so) allerlei.Povídá se všelicos.

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

sinken: přen. Wie tief man nur sinken kann.Jak hluboko jen lze klesnout.

sollen: Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

überziehen: Man soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Rozlišujeme pět skupin.

unterschieben: Man hat ihm unlautere Absichten unterschoben.Podezírali ho z nekalých úmyslů.

wissen: Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

Zunge: hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!

leben: Man lebt nur einmal.Člověk žije jen jednou.

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...

vzít: Přijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

leda: To je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

moct: Může se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

najíst se: Kde se ve městě levně najíme?Wo kann man in der Stadt billig essen?

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

nosit se: To už nenosí.Das trägt man heute nicht mehr.

obsluha: Platí se zvlášť za obsluhu?Muss man den Service extra bezahlen?

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

paragraf: Dle toho a toho paragrafu je možno...Nach Paragraph soundso kann man...

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

předem: Nastupuje se předem.Man steigt vorne ein.

předpokládat: To se dalo předpokládat.Das konnte man voraussetzen.

rozepínat: Jak se to rozepíná?Wie macht man das auf?

rozumný: Není s ním rozumná řeč.Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.

se, si: Každý pátek se chodí do hospody.Man geht jeden Freitag in die Kneipe.

slučovat: Tyto pojmy nelze slučovat.Diese Begriffe kann man nicht verbinden.

smět: Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

smět: To se nesmí!Das darf man nicht!

souhrnem: Souhrnem lze říci, že...Zusammengenommen kann man sagen, dass...

spolehnout (se): Dá se na něj spolehnout?Kann man sich auf ihn verlassen?

spravit: Fotoaparát už se nedá spravit.Den Fotoapparat kann man nicht mehr reparieren.

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

test: Je nutné prokázat se negativním testem na covid.Man muss einen negativen Corona-Test vorweisen.

tradovat se: Traduje se, že...Man sagt, dass ...

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

vychladlý: Vychladlý popel je třeba vynést.Die ausgekühlte Asche muss man wegräumen.

vyjednávat: S teroristy nelze vyjednávat.Mit Terroristen darf man nicht verhandeln.

vyočkovat: Musí se ještě vyočkovat zbývající dávky.Man muss die übrig gebliebenen Dosen noch verimpfen.

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

vytknout: Jemu se nedá nic vytknout.Ihm kann man nichts vorwerfen.

zavděčit se: Jemu se nezavděčíš.Man kann ihm nichts recht machen.

zaznačit: V testu lze zaznačit více možností.Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

že: Že by byla pilná, to se nedá říct.Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.

žertovat: O tom se nežertuje.Darüber scherzt man nicht.

dělat: Nedá se nic dělat.Man kann nichts machen.

den: Nechval dne před večerem.Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

chlupatý: hanl. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Man muss ihm die Würmer aus der Nase ziehen.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.

lapat: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.Mit Speck fängt man Mäuse.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.