Hlavní obsah

man

Zájmeno

  1. neosobní podmět, užívá se jako označení osoby nebo skupiny osobWie macht man das?Jak se to dělá?Man hat mir das Fahrrad gestohlen.Ukradli mi kolo.
  2. lidé veřejnost, společnostMan lobt ihn.Lidé ho chválí.Man sagt ...Lidé říkají ..., Říká se ...
  3. užívá se k označení vlastní osoby a zároveň vyjadřuje, že výpověď se týká i jiných lidíčlověkMan kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

Vyskytuje se v

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

betten: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

nehmen: wie man's nimmtjak se to vezme

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

sagen: Man sagt, dass...Říká se, že ...

sagen: Man kann sagen, was man will.Ať si říká, kdo chce, co chce.

Schaden: Durch Schaden wird man klug.Chybami se člověk učí.

spaßen: mit etw. ist nicht zu spaßen, mit etw. darf man nicht spaßens čím nejsou (žádné) žerty

Suppe: die Suppe auslöffeln (die man sich eingebrockt hat)muset sníst(, co si kdo navařil)

tun: Das tut man nicht!To se nedělá!

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

davon: Davon wird man dick.Z toho se tloustne.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

dürfen: In diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

harren: Man harrte auf Nachzügler.Čekalo se na opozdilce.

interpretieren: Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

lachen: Man lacht über ihn.Smějí se mu.

munkeln: Man munkelt (so) allerlei.Povídá se všelicos.

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

sinken: přen. Wie tief man nur sinken kann.Jak hluboko jen lze klesnout.

sollen: Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

überziehen: Man soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Rozlišujeme pět skupin.

unterschieben: Man hat ihm unlautere Absichten unterschoben.Podezírali ho z nekalých úmyslů.

wissen: Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

Zunge: hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!

leben: Man lebt nur einmal.Člověk žije jen jednou.