Hlavní obsah

man

Zájmeno

  1. neosobní podmět, užívá se jako označení osoby nebo skupiny osobWie macht man das?Jak se to dělá?Man hat mir das Fahrrad gestohlen.Ukradli mi kolo.
  2. lidé veřejnost, společnostMan lobt ihn.Lidé ho chválí.Man sagt ...Lidé říkají ..., Říká se ...
  3. užívá se k označení vlastní osoby a zároveň vyjadřuje, že výpověď se týká i jiných lidíčlověkMan kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

Vyskytuje se v

Bein: Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.

betten: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

Gaul: Darovanému koni na zuby nehleď!Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!

nehmen: jak se to vezmewie man's nimmt

recht: Nelze se zavděčit všem.Man kann es nicht allen recht machen.

sagen: Říká se, že ...Man sagt, dass...

Schaden: Chybami se člověk učí.Durch Schaden wird man klug.

spaßen: s čím nejsou (žádné) žertymit etw. ist nicht zu spaßen, mit etw. darf man nicht spaßen

Suppe: muset sníst(, co si kdo navařil)die Suppe auslöffeln (die man sich eingebrockt hat)

tun: To se nedělá!Das tut man nicht!

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

behandeln: Ví, jak se musí na šéfa.Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.

brauchen: U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.

davon: Z toho se tloustne.Davon wird man dick.

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

dürfen: V této místnosti se nesmí kouřit.In diesem Raum darf man nicht rauchen.

erleben: Už jste něco takového zažili/viděli?Hat man so etwas schon erlebt?

etwas: S něčím takovým je třeba počítat.Mit so etwas muss man rechnen.

fühlen: Ta boule na hlavě se dala nahmatat.Man konnte die Beule am Kopf fühlen.

harren: Čekalo se na opozdilce.Man harrte auf Nachzügler.

interpretieren: Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.

je: Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je älter man wird, desto erfahrener wird man.

können: Jeden nikdy neví.hovor. Man kann nie wissen.

lachen: Smějí se mu.Man lacht über ihn.

man: Jak se to dělá?Wie macht man das?

munkeln: Povídá se všelicos.Man munkelt (so) allerlei.

na: No no, to se přece nedělá!Na, na, nu, das tut man aber nicht!

niederprasseln: Bylo slyšet padat kroupy na střechu.Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

pflegen: jak se říkáwie man zu sagen pflegt

riechen: Je cítit, že pil kořalku.Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.

sinken: Jak hluboko jen lze klesnout.přen. Wie tief man nur sinken kann.

sollen: To by měli zakázat.Das sollte man verbieten.

Starterkabel: Jak správně zapojit startovací kabely?Wie schließt man die Starterkabel richtig an?

überziehen: Člověk nemá přehánět svou kritiku.Man soll seine Kritik nicht überziehen.

unterscheiden: Rozlišujeme pět skupin.Man kann fünf Gruppen unterscheiden.

unterschieben: Podezírali ho z nekalých úmyslů.Man hat ihm unlautere Absichten unterschoben.

wissen: Jeden nikdy neví.Man kann nie wissen.

Zunge: Na tom by si člověk zlomil jazyk!hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!

leben: Člověk žije jen jednou.Man lebt nur einmal.

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte