Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) der Mensch
  2. (muž obecně) der Mensch, der Mann
  3. (kdokoli, jeden) manČlověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.
  4. člověče (oslovení) Mensch! Menschenskind!Člověče, nezlob se!Mensch, ärgere dich nicht!

Vyskytuje se v

ideový: ideový člověkder Ideenmensch

jeskynní: jeskynní člověkder Höhlenbewohner/Höhlenmensch

kulturní: kulturní člověkder Kulturmensch

městský: městský člověkder Stadtmensch

mezi: chodit mezi lidiunter die Leute gehen

průměrný: průměrný člověkder Durchschnittsmensch

rozumový: rozumový člověkder Verstandesmensch

společenský: společenský člověkein geselliger Mensch

šťastný: šťastný člověkdas Glückskind

výjimečný: výjimečný člověkder Ausnahmemensch

anatomie: anatomie člověkadie Anatomie des Menschen

bezvládný: bezvládný člověkein kraftloser Mensch

bodrý: bodrý člověkein gutmütiger Mensch

bohatý: bohatý člověkein reicher Mensch

bojácný: bojácný člověk/pohledein ängstlicher Mensch/Blick

co: Co je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

copak: Copak je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

domov: lidé bez domovaMenschen ohne Heim

domýšlivý: domýšlivý člověkein eingebildeter Mensch

dotěrný: dotěrný člověkein zudringlicher Mensch

dřív: Dřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.

důsledný: důsledný člověkein konsequenter Mensch

egocentrický: egocentrický člověkein egozentrischer Mensch

fajnový: fajnový člověkein feiner Mensch

hříšný: hříšný člověkein sündiger/sündhafter Mensch

inteligentní: považovat za inteligentního člověka kohoj-n für einen intelligenten Menschen halten

jindy: jindy tak klidný člověkder sonst so ruhige Mensch

klidný: klidný člověkein ruhiger Mensch

krutý: krutý člověk/panovníkein grausamer Mensch/Herrscher

ledabylý: ledabylý člověkein nachlässiger Mensch

lidé: Bylo tam mnoho lidí.Dort waren viele Leute.

melancholický: melancholický člověkein melancholischer Mensch

mladší: Je to mladší člověk.Es ist ein jüngerer Mensch.

moc: Bylo tam moc lidí.Es waren dort viele Leute.

morálně: morálně vyspělý člověkein moralisch reifer Mensch

moudrý: moudrý člověkein weiser Mensch

mravně: mravně zkažený člověkein moralisch verdorbener Mensch

mrzutý: mrzutý člověkein mürrischer Mensch

nechápavý: nechápavý člověkein begriffsstutziger Mensch

nechutný: nechutný člověkein unappetitlicher Mensch

nemravný: nemravný člověkein unmoralischer Mensch

nenávistný: nenávistný člověkein gehässiger Mensch

neprávem: neprávem odsouzený člověkzu Unrecht verurteilter Mensch

nervózní: nervózní člověkein nervöser Mensch

neřestný: neřestný člověkein lasterhafter Mensch

oběhnout: Musíš oběhnout důležité lidi.Du musst alle wichtigen Leute besuchen.

omezený: omezený člověkein beschränkter Mensch

ostýchavý: ostýchavý člověkschüchterner Mensch

ošklivý: ošklivý člověkein hässlicher Mensch

počestný: být počestný člověkein ehrsamer Mensch sein

pohodlný: duševně pohodlný člověkein seelisch bequemer Mensch

pohostinný: pohostinný člověkgastfreundlicher Mensch

povrchní: povrchní člověkein oberflächlicher Mensch

praktický: Je to praktický člověk.Er ist ein praktischer Mensch.

prolít: prolít krev nevinných lidíBlut der unschuldigen Menschen vergießen

prudký: prudký člověkein jähzorniger Mensch

předek: biol. přímý předek člověkadirekter Vorfahr des Menschen

převládající: převládající názor mezi lidmivorherrschende Meinung unter den Leuten

přímočarý: být přímočarý člověkein geradliniger Mensch sein

přisoudit: přisoudit člověku určité vlastnostieinem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechen

přívětivý: přívětivý člověk/personálein umgänglicher Mensch/umgängliches Personal

racionální: racionální člověkein rationaler Mensch

rasa: lidé rozdílných rasdie Menschen unterschiedlicher Rassen

rigidní: rigidní člověkein rigider Mensch

rovnost: rovnost mezi lidmidie Gleichheit unter den Menschen

rovný: Všichni lidé jsou si rovni.Alle Menschen sind gleich.

rozestoupit se: Skupinka lidí se rozestoupila.Die Menschengruppe ist auseinandergetreten.

rozumný: Je to rozumný člověk.Er ist ein vernünftiger/verständiger Mensch.

různý: lidé nejrůznějších národnostídie Menschen verschiedener Nationalitäten

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

shazovat: shazovat vzdělané lidigebildete Menschen herabsetzen

slábnout: Paměť starých lidí slábne.Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.

smýšlení: lidé stejného smýšleníMenschen gleicher Gesinnung

spolehlivý: obrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wenden

tvrdohlavý: velmi tvrdohlavý člověkein sehr dickköpfiger Mensch

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Setkával se stále s týmiž lidmi.Er traf immer dieselbe Leute.

uzavřený: (do sebe) uzavřený člověkein (in sich) verschlossener Mensch

varovat se: varovat se falešných lidífalsche Leute meiden

vážený: vážený člověkein angesehener Mensch

vroubit: Cesta je vroubena zástupy lidí.Viele Leute säumten den Weg.

všude: Všude bylo plno lidí.Überall waren viele Leute.

vyjít: Není snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.

vysoký: vysoký člověkein großer Mensch

vývoj: vývoj člověkadie Entwicklung des Menschen

vzrůst: člověk malého vzrůstuein Mensch von kleiner Gestalt

zabarikádovat: Lidé stihli zabarikádovat dveře.Die Menschen haben es geschafft, die Tür zu verbarrikadieren.

zapomnětlivý: zapomnětlivý člověkein vergesslicher Mensch

zavrčet: Pes zavrčel na cizího člověka.Der Hund knurrte den fremden Menschen an.

zděšení: Mezi lidmi zavládlo zděšení.Unter den Menschen brach Panik aus.

zdrcený: zdrcený člověkein gebrochener Mensch

zhýralý: zhýralý člověkein liederlicher Mensch

zchátralý: zchátralý člověkheruntergekommener Mensch

získat: získat lidi pro dobrou myšlenkuLeute für eine gute Idee gewinnen

energie: člověk plný energieein energiegeladener Mensch

pánbůh: Člověk míní, Pánbůh mění.Der Mensch denkt, Gott lenkt.

šaty: Šaty dělají člověka.Kleider machen Leute.

člověk: člověčeoslovení Mensch! Menschenskind!