Hlavní obsah

vysoký

Přídavné jméno

  1. (velký na výšku) hoch, Hoch-, großvysoký člověkein großer Menschmuž vysoké postavyein Mann von hoher Gestaltvěž vysoká 60 metrůein sechzig Meter hoher TurmJak jsi vysoký?Wie groß bist du?Vysoké Tatrydie Hohe Tatrasport. skok vysokýder Hochsprung
  2. (značný, velký)dožít se vysokého věkuein hohes Alter erreichenzastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleidenvysoká školadie Hochschulemed. vysoký krevní tlakder Bluthochdruckpráv. Nejvyšší souddas Oberste Gericht, das Höchstgericht
  3. (ušlechtilý) hoch, Hoch-

Vyskytuje se v

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

napětí: nízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostniedrige/hohe Wolken

pás: meteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchuder Hochdruckgürtel

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

úroveň: vysoká životní úroveňein hoher Lebensstandard

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

kredit: mít vysoký krediteinen großen Kredit haben

likvidnost: vysoká likvidnosthohe Liquidität

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nepoměrně: nepoměrně vysokýunverhältnismäßig groß

odbornost: vysoká odbornosthohe Gelehrsamkeit

opěradlo: vysoké opěradloeine hohe Lehne

otáčka: motor., tech. ve vysokých otáčkáchauf hohen Touren

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

prohra: těsná/nečekaná/vysoká prohraeine knappe/unerwartete/hohe Niederlage

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

rychlost: nejvyšší dovolená rychlostzulässige Höchstgeschwindigkeit

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

uvalit: uvalit na koho vysoké daněj-m hohe Steuern auferlegen

výběžek: meteor. výběžek vyššího tlakuder Ausläufer eines Hochdruckgebietes

vyměřit: Vyměřili mu vysoký trest.Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.

vysoká: studovat vysokouan der Uni studieren

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotaein hoher/niedriger Nährwert

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako já.Er ist ebenso groß wie ich.

noha: žít na vysoké nozeauf großem Fuß(e) leben

anstacheln: j-n zu größeren Leistungen anstachelnpobídnout koho k vyšším výkonům

Härte: von großer Härte seinmít vysokou tvrdost

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Achtung: Achtung, Hochspannung!Pozor, vysoké napětí!

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

Dach: ein hohes/flaches Dachvysoká/plochá střecha

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

hoch: eine hohe Stirnvysoké čelo

Hochschule: Sie studiert an einer Hochschule.Studuje na vysoké škole.

Konsum: einen hohen Konsum an Alkohol habenmít vysokou spotřebu alkoholu

Lebensgefahr: Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!

Nummer: eine hohe Nummervysoké číslo

Profit: hohe Profite erzielendosáhnout vysokých zisků

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

überspringen: Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.

verbrauchen: Der Motor verbraucht zu viel Benzin.Motor má vysokou spotřebu benzinu.

verlangen: mehr Lohn/eine Erklärung verlangenpožadovat vyšší mzdu/vysvětlení

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.