Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (značných rozměrů) großvelký asi dvacet centimetrůetwa zwanzig Zentimeter großpsát velkými písmenygroßschreibenvelká vodadas Hochwasservelká ručičkagroßer Zeigerobchod ve velkémder Großhandelmat. velká násobilkagroßes Einmaleinscírk. Velký pátekder Karfreitag
  2. (intenzívní) groß, starkudělat velký dojem na kohoj-n stark beeindrucken
  3. (vlivný)žena velkého světaeine Dame von Welt

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelgrößter gemeinsamer Teiler

námaha: vynaložit velkou námahu k čemuviel Mühe auf etw. aufwenden

odběr: při odběru většího množstvíbei Abnahme größerer Menge

pátek: círk. Velký pátekder Karfreitag

průkaz: (velký) technický průkazdie Zulassungsbescheinigung (Teil 2), der Fahrzeugbrief

radost: k velké radosti kohozu j-s großer Freude

stydký: malé/velké stydké pyskykleine/große Schamlippen

technický: (velký) technický průkazdie Zulassungsbescheinigung (Teil 2), der (Kraft)Fahrzeugbrief

třesk: astron. velký třeskder Urknall

vápno: sport. velké vápnoder Strafraum

voda: velká vodadas Hochwasser

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

doznat: doznat velkých změngroße Veränderungen erfahren

formát: vědec velkého formátuein Wissenschaftler von großem Format

hodně: být o hodně většíviel größer sein

medvědice: Velká medvědiceder Große Bär

mezera: velké mezery ve vědomostechgroße Wissenslücken

nadměrně: nadměrně velkýübermäßig groß

nadšení: velké nadšení pro cogroße Begeisterung für etw.

napomenout: Napomenul ho k větší píli.Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.

obliba: dělat co s velkou oblibouetw. mit großer Vorliebe tun

ostatní: Byl větší než ostatní.Er war größer als die Anderen.

písmeno: velké/malé písmenoder Kleinbuchstabe/Großbuchstabe

plus: To je pro tebe velké plus.Das ist ein großes Plus für dich.

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

poprask: udělat velký popraskgroßes Aufsehen machen

poutat: Poutá je k sobě velká láska.Große Liebe bindet sie aneinander.

protékat: Trubkou proteklo velké množství vody.Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.

představovat: To představuje velký problém.Das stellt ein großes Problem dar.

příliš: příliš velkýzu groß

přízvuk: hud. zahrát tón s větším přízvukemden Ton mit größerer Betonung spielen

rafička: velká/malá rafičkader große/kleine Zeiger

rošáda: malá/velká rošádakleine/große Rochade

rozčarování: prožít velké rozčarovánígroße Ernüchterung erleben

sláva: udělat co s velkou slávouetw. mit viel Pomp machen

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

středně: středně velkýmittelgroß

úsilí: vyvinout velké úsilígroße Anstrengungen machen

větší: koupit si větší byteine größere Wohnung kaufen

výběr: velký výběr čehoeine große Auswahl an etw., von etw.

vystěhovalecký: velká vystěhovalecká vlnaeine große Auswandererwelle

zabalit: zabalit velký souboreine große Datei packen

hluk: dělat co s velkým hlukemetw. mit großem Rummel machen

oblouk: vyhnout se komu/čemu velkým obloukemeinen großen Bogen um j-n/etw. machen

strana: jít na velkou stranusein großes Geschäft machen

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

Einmaleins: das kleine/große Einmaleinsmalá/velká násobilka

Hunger: (großen) Hunger habenmít (velký) hlad

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

reichlich: reichliches Trinkgeld gebendávat velké spropitné

Verantwortung: eine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnost

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

Wirbel: viel Wirbel um j-n/etw. machendělat velký rozruch kolem koho/čeho

Zeche: eine große Zeche machenudělat velkou útratu

Zeiger: der große/kleine Zeigervelká/malá hodinová ručička

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

zu: zu großpříliš velký

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Beherrschung: etw. mit großer Beherrschung sagenříci co s velkým ovládáním

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Bier: großes/kleines Biervelké/malé pivo

Coronavirus: Alle Großveranstaltungen wurden wegen des Coronavirus abgesagt.Všechny velké akce byly kvůli koronaviru zrušeny.

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

erfreuen: sich großer Popularität erfreuentěšit se velké popularitě

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

etwa: Er ist etwa so groß wie ich.Je přibližně tak velký jako já.

Fähigkeit: Sie hat die Fähigkeit zu hoher Konzentration.velkou schopnost soustředit se.

Ferien: die großen Ferienletní/velké prázdniny

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

gelten: Diese Münze gilt nicht viel.Tato mince nemá velkou hodnotu.

konsumieren: reichlich Bier konsumierenkonzumovat pivo ve velké míře

lau: přen. Die Nachfrage ist lau.Poptávka je nevelká.

Nachfrage: große Nachfrage nach Digitalkamerasvelká poptávka po digitálních fotoaparátech

Not: große Notvelká bída

schlingen: Er schlang seine Suppe in großer Hast.Zhltnul polévku ve velkém spěchu.

so: Er ist so groß wie sein Bruder.Je tak velký jak jeho bratr.

stark: groß und stark seinbýt velký a silný

Stich: mit großen Stichen nähenšít velkými stehy

Stück: ein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláče

überfallen: Großer Hunger hat ihn überfallen.Přepadl ho velký hlad.

Versprechung: j-m große/leere Versprechungen machendávat komu velké/plané sliby

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

Vorrat: einen großen Vorrat an Lebensmitteln habenmít velkou zásobu potravin

Wahrscheinlichkeit: etw. mit großer Wahrscheinlichkeit annehmenpředpokládat co s velkou pravděpodobností

zuteilwerden: Ihm wurde eine hohe Auszeichnung zuteil.Dostalo se mu velké pocty.

Zuwachs: Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.