Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (značných rozměrů) großvelký asi dvacet centimetrůetwa zwanzig Zentimeter großpsát velkými písmenygroßschreibenvelká vodadas Hochwasservelká ručičkagroßer Zeigerobchod ve velkémder Großhandelmat. velká násobilkagroßes Einmaleinscírk. Velký pátekder Karfreitag
  2. (intenzívní) groß, starkudělat velký dojem na kohoj-n stark beeindrucken
  3. (vlivný)žena velkého světaeine Dame von Welt

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelgrößter gemeinsamer Teiler

námaha: vynaložit velkou námahu k čemuviel Mühe auf etw. aufwenden

odběr: při odběru většího množstvíbei Abnahme größerer Menge

pátek: círk. Velký pátekder Karfreitag

radost: k velké radosti kohozu j-s großer Freude

stydký: malé/velké stydké pyskykleine/große Schamlippen

třesk: astron. velký třeskder Urknall

vápno: sport. velké vápnoder Strafraum

velký: psát velkými písmenygroßschreiben

voda: velká vodadas Hochwasser

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

doznat: doznat velkých změngroße Veränderungen erfahren

formát: vědec velkého formátuein Wissenschaftler von großem Format

hodně: být o hodně většíviel größer sein

medvědice: Velká medvědiceder Große Bär

mezera: velké mezery ve vědomostechgroße Wissenslücken

nadměrně: nadměrně velkýübermäßig groß

nadšení: velké nadšení pro cogroße Begeisterung für etw.

napomenout: Napomenul ho k větší píli.Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.

nepříliš: nepříliš velké nadějenicht zu große Hoffnungen

obliba: dělat co s velkou oblibouetw. mit großer Vorliebe tun

ostatní: Byl větší než ostatní.Er war größer als die Anderen.

písmeno: velké/malé písmenoder Kleinbuchstabe/Großbuchstabe

plus: To je pro tebe velké plus.Das ist ein großes Plus für dich.

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

poprask: udělat velký popraskgroßes Aufsehen machen

poutat: Poutá je k sobě velká láska.Große Liebe bindet sie aneinander.

protékat: Trubkou proteklo velké množství vody.Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.

představovat: To představuje velký problém.Das stellt ein großes Problem dar.

příliš: příliš velkýzu groß

přízvuk: hud. zahrát tón s větším přízvukemden Ton mit größerer Betonung spielen

rafička: velká/malá rafičkader große/kleine Zeiger

rošáda: malá/velká rošádakleine/große Rochade

rozčarování: prožít velké rozčarovánígroße Ernüchterung erleben

sláva: udělat co s velkou slávouetw. mit viel Pomp machen

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

středně: středně velkýmittelgroß

úsilí: vyvinout velké úsilígroße Anstrengungen machen

větší: koupit si větší byteine größere Wohnung kaufen

výběr: velký výběr čehoeine große Auswahl an etw., von etw.

vystěhovalecký: velká vystěhovalecká vlnaeine große Auswandererwelle

zabalit: zabalit velký souboreine große Datei packen

hluk: dělat co s velkým hlukemetw. mit großem Rummel machen

oblouk: vyhnout se komu/čemu velkým obloukemeinen großen Bogen um j-n/etw. machen

strana: jít na velkou stranusein großes Geschäft machen

beträchtlich: podstatně rychlejší/větší, než ...beträchtlich schneller/größer, als ...

Einmaleins: malá/velká násobilkadas kleine/große Einmaleins

Hunger: mít (velký) hlad(großen) Hunger haben

in: Ve velkém spěchu jsem balila tašky.In aller Eile packte ich die Taschen.

redlich: dát si velkou námahusich redliche Mühe geben

reichlich: dávat velké spropitnéreichliches Trinkgeld geben

Verantwortung: mít velkou (z)odpovědnosteine große Verantwortung haben

von: zpráva velké důležitostieine Nachricht von großer Wichtigkeit

Wirbel: dělat velký rozruch kolem koho/čehoviel Wirbel um j-n/etw. machen

Zeche: udělat velkou útratueine große Zeche machen

Zeiger: velká/malá hodinová ručičkader große/kleine Zeiger

zeitlich: velký časový odstupein großer zeitlicher Abstand

zu: příliš velkýzu groß

Bedeutung: muž velkého významuein Mann von großer Bedeutung

Beherrschung: říci co s velkým ovládánímetw. mit großer Beherrschung sagen

berufen: být povolaný k velkým činůmzu großen Taten berufen sein

Bier: velké/malé pivogroßes/kleines Bier

darunter: Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.

Dienst: prokázat komu dobrou/velkou službuj-m einen guten/großen Dienst erweisen

erfreuen: těšit se velké popularitěsich großer Popularität erfreuen

Erwartung: klást v koho/co velké nadějegroße Erwartungen in j-n/etw. setzen

etwa: Je přibližně tak velký jako já.Er ist etwa so groß wie ich.

Fähigkeit: Má velkou schopnost soustředit se.Sie hat die Fähigkeit zu hoher Konzentration.

Ferien: letní/velké prázdninydie großen Ferien

folgen: S velkým odstupem ho následovala do domu.Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.

gelten: Tato mince nemá velkou hodnotu.Diese Münze gilt nicht viel.

konsumieren: konzumovat pivo ve velké mířereichlich Bier konsumieren

lau: Poptávka je nevelká.přen. Die Nachfrage ist lau.

Nachfrage: velká poptávka po digitálních fotoaparátechgroße Nachfrage nach Digitalkameras

Not: velká bídagroße Not

schlingen: Zhltnul polévku ve velkém spěchu.Er schlang seine Suppe in großer Hast.

schon: Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.

so: Je tak velký jak jeho bratr.Er ist so groß wie sein Bruder.

stark: být velký a silnýgroß und stark sein

Stich: šít velkými stehymit großen Stichen nähen

Stück: uříznout velký kus koláčeein großes Stück von Kuchen abschneiden

überfallen: Přepadl ho velký hlad.Großer Hunger hat ihn überfallen.

Versprechung: dávat komu velké/plané slibyj-m große/leere Versprechungen machen

voraussagen: předpovídat komu velkou budoucnostj-m eine große Zukunft voraussagen

Vorrat: mít velkou zásobu potravineinen großen Vorrat an Lebensmitteln haben

Wahrscheinlichkeit: předpokládat co s velkou pravděpodobnostíetw. mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen

zuteilwerden: Dostalo se mu velké pocty.Ihm wurde eine hohe Auszeichnung zuteil.

Zuwachs: Boty pro malou koupím (o něco) větší.Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.