Hlavní obsah

in

Předložka

  1. v(e) čem, na čem o území, oblasti, prostoru ap.in diesem Buchv této knizein Italien lebenžít v Itálii
  2. v čem, u čeho, členem čehoEr ist in der Armee.Slouží v armádě.
  3. vyjadřuje určité časové obdobíin den Ferieno prázdnináchim Jahre 1977v roce 1977
  4. za jak dlouhoin zwei Wochenza dva týdny
  5. vyjadřuje způsobein Glas in einem Zug austrinkenvypít sklenici jedním lokemIn aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.
  6. vyjadřuje stavDie Maschine ist in Betrieb.Stroj je v provozu.Er ist in Schwierigkeiten.Má potíže.
  7. do vesnice ap., na sever ap., vin die Stadt gehenjít do městain den Urlaub fahrenjet na dovolenou
  8. do školy ap.in einen Verein eintretenvstoupit do spolkubis spät in die Nacht feiernslavit až dlouho do nociDer Umbau reichte bis in den April.Přestavba trvala až do dubna.in j-n verliebt seinbýt zamilován do kohoin der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

Vyskytuje se v

all: celkově (vzato), v celku, z celkového pohledualles in allem

Anbetracht: s ohledem, se zřetelem na coin Anbetracht etw. Gen

Angriff: zahájit co, pustit se do čeho do práce ap.etw. Akk in Angriff nehmen

Anspruch: použít, využít koho/coj-n/etw. in Anspruch nehmen

Apfel: kousnout do kyselého jablkain den sauren Apfel beißen

April: vyvést koho aprílemj-n in den April schicken

Arbeit: pracovat na čem, mít rozdělané co o řemeslníkovi ap.etw. Akk in Arbeit haben

Arsch: lézt komu do prdelej-m in den Arsch kriechen

Atem: nedat komu vydechnoutj-n in Atem halten

Atemzug: zároveň, najednou, ve stejném okamžikuin einem/im selben/im gleichen Atemzug

aufgehen: komu se otevírá kudla v kapsej-m geht das Messer in der Tasche auf

Aufwasch: najednou, jedním vrzem, narázin einem Aufwasch

Auge: stoupnout v čích očíchin j-s Augen steigen

bar: v hotovostiin bar

Bart: bručet si co pod vousyetw. Akk in seinen Bart (hinein)brummen

Bein: vzít nohy na ramenadie Beine in die Hand nehmen

Benehmen: dohodnout se s kýmsich mit j-m ins Benehmen setzen

Beschlag: zabrat (si) koho/co jen pro sebej-n/etw. in Beschlag nehmen

Bewegung: dát se do pohybu, (po)hnout se situace, vyšetřování ap.in Bewegung kommen

Bezug: s ohledem, se zřetelem na koho/co, co se týká koho/čehoin Bezug auf j-n/etw.

Blaue: do větruins Blaue (hinein)

Blei: mít nohy jako z olovaBlei in den Gliedern haben

Blickfeld: obrátit pozornost na koho/coj-n/etw. ins Blickfeld rücken

Blut: mít (v žilách) modrou krev aristokratický původblaues Blut in den Adern haben

Bockshorn: (ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strachsich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen

Boot: Všichni jsme na jedné lodi.Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.

braten: smažit se/péci se na slunciin der Sonne braten

Breite: tloustnout, přibíratin die Breite gehen

bringen: vypátrat, vyzkoumat coetw. Akk in Erfahrung bringen

Bruch: rozpadnout se, rozbít se vztah, talíř ap.in die Brüche gehen

Brust: bít se v prsa naparovat sesich in die Brust werfen

Butter: Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.(Es ist) Alles in Butter.

Druck: být ve stresu, být pod tlakemin/im Druck sein

ein, eine, ein: v jednom kusein einem fort

eingehen: vejít/vstoupit do análůin die Annalen eingehen

Empfang: přijmout coetw. Akk in Empfang nehmen

Enge: dostat se do úzkýchin die Enge geraten

entflammen: vzplanout láskou ke komuin Liebe zu j-m entflammen

Erfüllung: splnit se, vyplnit se, naplnit se sen ap.in Erfüllung gehen

Ermangelung: pro nedostatek, při absenci koho/čehoin Ermangelung etw. Gen, von j-m/etw.

erst(er,e,es): v první řaděin erster Linie

ersticken: topit se v penězíchin Geld ersticken

etwa: zhruba, všeobecně, docelain etwa

Fabel: patřit do říše pohádekins Reich der Fabel gehören

fahren: projet kým až do morku kostí strach ap.j-m in die Beine fahren

Fahrt: být v ráži v dobré náladěin Fahrt sein

Fäustchen: smát se pod vousysich Dat ins Fäustchen lachen

Feder: do peřinin die Federn

Fels: pevný jako skálawie ein Fels in der Brandung

Ferne: v daleké budoucnosti/minulostiin weiter Ferne

Flamme: být/stát v plamenechin (hellen) Flammen stehen

fliegen: rozletět se na kouskyin Stücke fliegen

Flinte: házet flintu do žitadie Flinte ins Korn werfen

Floh: nasadit komu brouka do hlavyj-m einen Floh ins Ohr setzen

Fluss: rozhýbat se, dostat se do pohybu práce, události ap.in Fluss kommen

Form: v podobě/ve formě čehoin Form etw. Gen, von etw.

fort: pořád dál, neustále, bez ustáníin einem fort

Frage: vyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost coj-n/etw. in Frage stellen

Freie: venins Freie

Frieden: dát komu pokoj s čím, nechat koho na pokoji s čímj-n mit etw. in Frieden lassen

Frühe: brzy zrána, za úsvituin aller Frühe

fühlen: cítit se/být ve svém živlusich in seinem Element fühlen

Gala: hodit se do galasich in Gala werfen

Gang: uvést co do choduetw. Akk in Gang bringen

Gaul: Darovanému koni na zuby nehleď!Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!

Gebet: promluvit komu do duše důrazně napomenoutj-n ins Gebet nehmen

Gedränge: dostat se s čím do časového presu/časové tísněmit etw. ins Gedränge kommen/geraten

Gehege: lézt do zelí komuj-m ins Gehege kommen

gehen: jít do šířky ztloustnoutin die Breite gehen

Geld: lézt do penězins Geld gehen

Gerede: přijít/dostat se do řečíins Gerede kommen/geraten

Geschichte: vejít do dějinin die Geschichte eingehen

Gewahrsam: vzít do vazby kohoj-n in (polizeilichen) Gewahrsam nehmen

Gewalt: mít co v moci, ovládat sesich/etw. Akk in der Gewalt haben

gießen: Lije jako z konve.Es gießt in Strömen.

Gleis: vrátit co do starých kolejí dát do pořádkuetw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringen

Gold: mít zlato v hrdle zpěvák ap.Gold in der Kehle haben

Acht: dávat pozor na coetw. Akk in Acht nehmen