Hlavní obsah

in

Předložka

  1. v(e) čem, na čem o území, oblasti, prostoru ap.in diesem Buchv této knizein Italien lebenžít v Itálii
  2. v čem, u čeho, členem čehoEr ist in der Armee.Slouží v armádě.
  3. vyjadřuje určité časové obdobíin den Ferieno prázdnináchim Jahre 1977v roce 1977
  4. za jak dlouhoin zwei Wochenza dva týdny
  5. vyjadřuje způsobein Glas in einem Zug austrinkenvypít sklenici jedním lokemIn aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.
  6. vyjadřuje stavDie Maschine ist in Betrieb.Stroj je v provozu.Er ist in Schwierigkeiten.Má potíže.
  7. do vesnice ap., na sever ap., vin die Stadt gehenjít do městain den Urlaub fahrenjet na dovolenou
  8. do školy ap.in einen Verein eintretenvstoupit do spolkubis spät in die Nacht feiernslavit až dlouho do nociDer Umbau reichte bis in den April.Přestavba trvala až do dubna.in j-n verliebt seinbýt zamilován do kohoin der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

Vyskytuje se v

Acht: etw. Akk in Acht nehmendávat pozor na co

all: alles in allemcelkově (vzato), v celku, z celkového pohledu

all: in allen Ehrenve vší počestnosti

all: in aller Stillev tichosti

all: in alle Weltdo celého světa

Anbetracht: in Anbetracht etw. Gens ohledem, se zřetelem na co

Angriff: etw. Akk in Angriff nehmenzahájit co, pustit se do čeho do práce ap.

Anspruch: j-n/etw. in Anspruch nehmenpoužít, využít koho/co

Apfel: in den sauren Apfel beißenkousnout do kyselého jablka

April: j-n in den April schickenvyvést koho aprílem

Arbeit: etw. Akk in Arbeit habenpracovat na čem, mít rozdělané co o řemeslníkovi ap.

Arsch: j-m in den Arsch kriechenlézt komu do prdele

Atem: j-n in Atem haltennedat komu vydechnout

Atem: in einem/im selben/im gleichen Atemjedním dechem téměř současně

Atemzug: in einem/im selben/im gleichen Atemzugzároveň, najednou, ve stejném okamžiku

aufgehen: j-m geht das Messer in der Tasche aufkomu se otevírá kudla v kapse

aufgehen: in (Rauch und) Flammen aufgehenlehnout popelem

Aufwasch: in einem Aufwaschnajednou, jedním vrzem, naráz

Auge: in j-s Augen steigenstoupnout v čích očích

bar: in barv hotovosti

Bart: etw. Akk in seinen Bart (hinein)brummenbručet si co pod vousy

Bein: die Beine in die Hand nehmenvzít nohy na ramena

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

Benehmen: sich mit j-m ins Benehmen setzendohodnout se s kým

Beschlag: j-n/etw. in Beschlag nehmenzabrat (si) koho/co jen pro sebe

Bewegung: in Bewegung kommendát se do pohybu, (po)hnout se situace, vyšetřování ap.

Bezug: in Bezug auf j-n/etw.s ohledem, se zřetelem na koho/co, co se týká koho/čeho

Blaue: ins Blaue (hinein)do větru

Blaue: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

Blei: Blei in den Gliedern habenmít nohy jako z olova

Blickfeld: j-n/etw. ins Blickfeld rückenobrátit pozornost na koho/co

Blut: blaues Blut in den Adern habenmít (v žilách) modrou krev aristokratický původ

Bockshorn: sich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen(ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strach

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

braten: in der Sonne bratensmažit se/péci se na slunci

Breite: in die Breite gehentloustnout, přibírat

bringen: etw. Akk in Erfahrung bringenvypátrat, vyzkoumat co

bringen: j-n in Fahrt bringenpřivést do varu, rozjet, rozparádit koho

bringen: etw. Akk in Fluss bringenrozproudit co rozhovor ap.

bringen: etw. Akk in Gang bringenco uvést do chodu

bringen: j-n ins Gerede bringenkoho dostat do řečí

bringen: j-n ins Grab bringenkoho přivést do hrobu

Bruch: in die Brüche gehenrozpadnout se, rozbít se vztah, talíř ap.

Brust: sich in die Brust werfenbít se v prsa naparovat se

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

Druck: in/im Druck seinbýt ve stresu, být pod tlakem

ein, eine, ein: in einem fortv jednom kuse

eingehen: in die Annalen eingehenvejít/vstoupit do análů

eingehen: in die Ewigkeit eingehenodejít na věčnost zemřít

Empfang: etw. Akk in Empfang nehmenpřijmout co

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Enge: j-n in die Enge treibenzahnat koho do úzkých

entflammen: in Liebe zu j-m entflammenvzplanout láskou ke komu

Erfüllung: in Erfüllung gehensplnit se, vyplnit se, naplnit se sen ap.

Ermangelung: in Ermangelung etw. Gen, von j-m/etw.pro nedostatek, při absenci koho/čeho

erst(er,e,es): in erster Liniev první řadě

ersticken: in Geld erstickentopit se v penězích

etwa: in etwazhruba, všeobecně, docela

Fabel: ins Reich der Fabel gehörenpatřit do říše pohádek

fahren: j-m in die Beine fahrenprojet kým až do morku kostí strach ap.

Fahrt: in Fahrt seinbýt v ráži v dobré náladě

Fahrt: j-n in Fahrt bringendostat koho do nálady

Fahrt: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

Fäustchen: sich Dat ins Fäustchen lachensmát se pod vousy

Feder: in die Federndo peřin

Fels: wie ein Fels in der Brandungpevný jako skála

Ferne: in weiter Fernev daleké budoucnosti/minulosti

Flamme: in (hellen) Flammen stehenbýt/stát v plamenech

fliegen: in Stücke fliegenrozletět se na kousky

fliegen: in die Luft fliegen(vy)letět do vzduchu

Flinte: die Flinte ins Korn werfenházet flintu do žita

Floh: j-m einen Floh ins Ohr setzennasadit komu brouka do hlavy

Fluss: in Fluss kommenrozhýbat se, dostat se do pohybu práce, události ap.

Form: in Form etw. Gen, von etw.v podobě/ve formě čeho

Form: in aller Formformálně, obřadně

fort: in einem fortpořád dál, neustále, bez ustání

Frage: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost co

Frage: für j-n/etw. in Frage kommenpřicházet v úvahu pro koho/co

Freie: ins Freieven

Frieden: j-n mit etw. in Frieden lassendát komu pokoj s čím, nechat koho na pokoji s čím

Frühe: in aller Frühebrzy zrána, za úsvitu

fühlen: sich in seinem Element fühlencítit se/být ve svém živlu

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

Gala: sich in Gala werfenhodit se do gala

Gang: etw. Akk in Gang bringenuvést co do chodu

Gang: etw. Akk in Gang haltenudržovat v chodu co

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

Gebet: j-n ins Gebet nehmenpromluvit komu do duše důrazně napomenout

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

Gehege: j-m ins Gehege kommenlézt do zelí komu