Hlavní obsah

in

Vyskytuje se v

all: celkově (vzato), v celku, z celkového pohledualles in allem

Anbetracht: s ohledem, se zřetelem na coin Anbetracht etw. Gen

Angriff: zahájit co, pustit se do čeho do práce ap.etw. Akk in Angriff nehmen

Anspruch: použít, využít koho/coj-n/etw. in Anspruch nehmen

Apfel: kousnout do kyselého jablkain den sauren Apfel beißen

April: vyvést koho aprílemj-n in den April schicken

Arbeit: pracovat na čem, mít rozdělané co o řemeslníkovi ap.etw. Akk in Arbeit haben

Arsch: lézt komu do prdelej-m in den Arsch kriechen

Atem: nedat komu vydechnoutj-n in Atem halten

Atemzug: zároveň, najednou, ve stejném okamžikuin einem/im selben/im gleichen Atemzug

aufgehen: komu se otevírá kudla v kapsej-m geht das Messer in der Tasche auf

Aufwasch: najednou, jedním vrzem, narázin einem Aufwasch

Auge: stoupnout v čích očíchin j-s Augen steigen

bar: v hotovostiin bar

Bart: bručet si co pod vousyetw. Akk in seinen Bart (hinein)brummen

Bein: vzít nohy na ramenadie Beine in die Hand nehmen

Benehmen: dohodnout se s kýmsich mit j-m ins Benehmen setzen

Beschlag: zabrat (si) koho/co jen pro sebej-n/etw. in Beschlag nehmen

Bewegung: dát se do pohybu, (po)hnout se situace, vyšetřování ap.in Bewegung kommen

Bezug: s ohledem, se zřetelem na koho/co, co se týká koho/čehoin Bezug auf j-n/etw.

Blaue: do větruins Blaue (hinein)

Blei: mít nohy jako z olovaBlei in den Gliedern haben

Blickfeld: obrátit pozornost na koho/coj-n/etw. ins Blickfeld rücken

Blut: mít (v žilách) modrou krev aristokratický původblaues Blut in den Adern haben

Bockshorn: (ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strachsich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen

Boot: Všichni jsme na jedné lodi.Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.

braten: smažit se/péci se na slunciin der Sonne braten

Breite: tloustnout, přibíratin die Breite gehen

bringen: vypátrat, vyzkoumat coetw. Akk in Erfahrung bringen

Bruch: rozpadnout se, rozbít se vztah, talíř ap.in die Brüche gehen

Brust: bít se v prsa naparovat sesich in die Brust werfen

Butter: Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.(Es ist) Alles in Butter.

Druck: být ve stresu, být pod tlakemin/im Druck sein

ein, eine, ein: v jednom kusein einem fort

eingehen: vejít/vstoupit do análůin die Annalen eingehen

Empfang: přijmout coetw. Akk in Empfang nehmen

Enge: dostat se do úzkýchin die Enge geraten

entflammen: vzplanout láskou ke komuin Liebe zu j-m entflammen

Erfüllung: splnit se, vyplnit se, naplnit se sen ap.in Erfüllung gehen

Ermangelung: pro nedostatek, při absenci koho/čehoin Ermangelung etw. Gen, von j-m/etw.

erst(er,e,es): v první řaděin erster Linie

ersticken: topit se v penězíchin Geld ersticken

etwa: zhruba, všeobecně, docelain etwa

Fabel: patřit do říše pohádekins Reich der Fabel gehören

fahren: projet kým až do morku kostí strach ap.j-m in die Beine fahren

Fahrt: být v ráži v dobré náladěin Fahrt sein

Fäustchen: smát se pod vousysich Dat ins Fäustchen lachen

Feder: do peřinin die Federn

Fels: pevný jako skálawie ein Fels in der Brandung

Ferne: v daleké budoucnosti/minulostiin weiter Ferne

Flamme: být/stát v plamenechin (hellen) Flammen stehen

fliegen: rozletět se na kouskyin Stücke fliegen

Flinte: házet flintu do žitadie Flinte ins Korn werfen

Floh: nasadit komu brouka do hlavyj-m einen Floh ins Ohr setzen

Fluss: rozhýbat se, dostat se do pohybu práce, události ap.in Fluss kommen

Form: v podobě/ve formě čehoin Form etw. Gen, von etw.

fort: pořád dál, neustále, bez ustáníin einem fort

Frage: vyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost coj-n/etw. in Frage stellen

Freie: venins Freie

Frieden: dát komu pokoj s čím, nechat koho na pokoji s čímj-n mit etw. in Frieden lassen

Frühe: brzy zrána, za úsvituin aller Frühe

fühlen: cítit se/být ve svém živlusich in seinem Element fühlen

Gala: hodit se do galasich in Gala werfen

Gang: uvést co do choduetw. Akk in Gang bringen

Gaul: Darovanému koni na zuby nehleď!Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!

Gebet: promluvit komu do duše důrazně napomenoutj-n ins Gebet nehmen

Gedränge: dostat se s čím do časového presu/časové tísněmit etw. ins Gedränge kommen/geraten

Gehege: lézt do zelí komuj-m ins Gehege kommen

gehen: jít do šířky ztloustnoutin die Breite gehen

Geld: lézt do penězins Geld gehen

Gerede: přijít/dostat se do řečíins Gerede kommen/geraten

Geschichte: vejít do dějinin die Geschichte eingehen

Gewahrsam: vzít do vazby kohoj-n in (polizeilichen) Gewahrsam nehmen

Gewalt: mít co v moci, ovládat sesich/etw. Akk in der Gewalt haben

gießen: Lije jako z konve.Es gießt in Strömen.

Gleis: vrátit co do starých kolejí dát do pořádkuetw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringen

Gold: mít zlato v hrdle zpěvák ap.Gold in der Kehle haben

Acht: dávat pozor na coetw. Akk in Acht nehmen