Hlavní obsah

bringen

Slovesobrachte, h. gebracht

 1. přinést, donéstj-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu
 2. přivést, dovést, doprovoditj-n zum Bahnhof bringendoprovodit koho na nádražíEr hat das Mädchen nach Hause gebracht.Doprovodil dívku domů.
 3. dotáhnout to daleko ap.užívá se ve spojení s es
 4. hovor.udělat (to), vytáhnout (to) o výkonu ap.
 5. přivést, dostat rodinu do neštěstí ap.j-n in Gefahr bringendostat koho do nebezpečíj-n zum Lachen bringenrozesmát koho
 6. j-n um etw. připravit koho o co o úspory, zaměstnání ap.j-n um das Geld bringenpřipravit o peníze koho
 7. vynést, přinést zisk, úroky ap.
 8. neform.podat, předvést, odvést dobrý výkon ap., zvládnout, zmáknout úkol ap.etw. gut bringendobře zvládnout coDas bringts (voll)!To je super!

Slovesobrachte, h. gebracht

 1. etw. Akk an sich bringen hovor.přivlastnit si co
 2. etw. Akk hinter sich bringen hovor.zvládnout co, poradit si s čím
 3. etw. Akk mit sich bringen nést s sebou, mít za následek riziko ap.
 4. j-n/etw. zur Anzeige bringen oznámit, ohlásit koho/co
 5. etw. Akk zum Ausdruck bringen vyjádřit, projevit co
 6. j-n auf Draht bringen hovor.koho popohnat
 7. etw. Akk in Erfahrung bringen vypátrat, vyzkoumat co
 8. etw. Akk zum Erliegen bringen zastavit, přerušit co provoz ap.
 9. j-n in Fahrt bringen hovor.přivést do varu, rozjet, rozparádit koho
 10. etw. Akk in Fluss bringen rozproudit co rozhovor ap.
 11. etw. Akk in Gang bringen co uvést do chodu
 12. Geduld bringt Rosen. Trpělivost růže přináší.
 13. j-n ins Gerede bringen koho dostat do řečí
 14. j-n hinter Gitter bringen hovor.koho dostat za mříže
 15. j-n ins Grab bringen koho přivést do hrobu
 16. etw. Akk auf Hochglanz bringen co dát do pucu
 17. etw. Akk zur Kenntnis bringen oznámit, sdělit co novinu ap.
 18. j-n aus dem Konzept bringen koho vyvést z konceptu

Vyskytuje se v

Dach: dostat co pod střechu úspěšně dokončitetw. Akk unter Dach und Fach bringen

Entfaltung: rozvíjetzur Entfaltung bringen

Erde: přivést koho do hrobuj-n unter die Erde bringen

Fahrt: dostat koho do náladyj-n in Fahrt bringen

Gang: uvést co do choduetw. Akk in Gang bringen

Gleis: vrátit co do starých kolejí dát do pořádkuetw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringen

Glück: Střepy přinášejí štěstí.Scherben bringen Glück.

Grab: přivést koho do hrobuj-n ins Grab bringen

Hochglanz: dát do pucu, pořádně uklidit coetw. Akk auf Hochglanz bringen

Kandare: přitáhnout komu uzduj-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehen

Licht: vnést do čeho světloLicht in etw. Akk bringen

Misskredit: zdiskreditovat, připravit o dobrou pověstin Misskredit bringen

Ordnung: dát co do pořádkuetw. Akk in Ordnung bringen

Palme: vytočit, naštvat kohoj-n auf die Palme bringen

Papier: dát co na papír napsatetw. Akk zu Papier bringen

Pferd: koho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal cokeine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tun

Reihe: dát co (zase) do cajku opravitetw. Akk (wieder) in die Reihe bringen

rein: dát co do pucuetw. Akk ins Reine bringen

Rose: Trpělivost růže přináší.Geduld bringt Rosen.

Ruhe: nenechat se vyvést z mírysich nicht aus der Ruhe bringen lassen

Scherbe: Střepy přinášejí štěstí.Scherben bringen Glück.

Tapet: zavést řeč na coetw. Akk aufs Tapet bringen

Text: vyvést koho z konceptuj-n aus dem Text bringen

Trab: popohánět kohoj-n auf Trab bringen

Vordermann: postavit koho do latěj-n auf Vordermann bringen

Vorschein: odhalit, vynést na světlo coetw. Akk zum Vorschein bringen

Weg: uvést co do choduetw. Akk auf den Weg bringen

zuwege: dosáhnout čeho, uskutečnit, vykonat coetw. Akk zuwege, zu Wege bringen

Idee: přivést koho na myšlenkuj-n auf die Idee bringen

Post: (za)nést co na poštuetw. auf die/zur Post bringen

sinnfällig: jasně dát najevo coetw. sinnfällig zum Ausdruck bringen

Umlauf: dát co do oběhuetw. Akk in Umlauf bringen

Unglück: dostat koho do neštěstíj-n ins Unglück bringen

Verstand: připravit koho o rozumj-n um den Verstand bringen

Ablage: dát šaty do poličkyKleider in die Ablage bringen

Abschluss: dovést ke konci, skončit, uzavřít coetw. zum Abschluss bringen

Abstimmung: hlasovat o čemetw. Akk zur Abstimmung bringen

anlaufen: Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.

Anwendung: použít, upotřebitzur Anwendung bringen

aufbringen: Nerozčiluj mě!Bring mich nicht auf!

Besinnung: přivést koho k rozumuj-n zur Besinnung bringen

Elend: Přivedl svou rodinu na mizinu.Er hat seine Familie ins Elend gebracht.

es: Ty to dotáhneš daleko.Du wirst es noch weit bringen.

Gedanke: Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.

Gefahr: dostat koho do nebezpečíj-n in Gefahr bringen

Gefängnis: dostat nepřítele do vězeníeinen Feind ins Gefängnis bringen

Gespräch: přivést řeč/hovor na ten nový filmdas Gespräch auf den neuen Film bringen

Gleichgewicht: Nenechá se vyvést z rovnováhy.Sie lässt sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen.

Nenner: převést zlomky na společného jmenovateleBrüche auf einen Nenner bringen

Rede: zavést řeč na koho/codie Rede auf j-n/etw. bringen

Sicherheit: dostat koho/co do bezpečíj-n/etw. in Sicherheit bringen

Takt: vyvést koho z konceptupřen. j-n aus dem Takt bringen

umbringen: Tahle dřina mě snad zabije!přen. Diese Schufterei bringt mich noch um!

nést: Co nám neseš?Was bringst du uns?

ostuda: (u)dělat komu ostuduSchande über j-n bringen, j-m Schande bereiten

rozpaky: uvést koho do rozpakůj-n in Verlegenheit bringen

soud: hnát koho před soudj-n vor Gericht bringen

dotáhnout: dotáhnout to dalekoes weit bringen

dražba: dát co do dražbyetw. zur Versteigerung bringen

klad: přinášet komu mnoho kladůj-m viel Positives bringen

odnést: odnést balík na poštuein Paket zur Post bringen

odvést: odvést dívku domůdas Mädchen nach Hause bringen

odvézt: odvézt koho na letištěj-n zum Flughafen bringen

přinášet: Pavouk přináší štěstí.Die Spinne bringt Glück.

přinést: přinést komu dárekj-m ein Geschenk bringen

původní: uvést co do původního stavuetw. in den ursprünglichen Zustand/Urzustand bringen

rozechvět: rozechvět strunydie Saiten ins Schwingen bringen

rozesmát: rozesmát obecenstvodas Publikum zum Lachen bringen

rozházet: Nic ho nerozhází.Ihn bringt nichts aus der Ruhe.

rozhodit: Každý neúspěch ho rozhodí.Jeder Misserfolg bringt ihn durcheinander.

rozhoupat: rozhoupat loďkuein Boot ins Schaukeln bringen

rozproudit: rozproudit zábavudie Unterhaltung in Fluss bringen

rozvést: rozvést žáky po třídáchdie Schüler in die Klassen bringen

servis: dát auto do servisudas Auto zur Reparatur bringen

stav: dát co do původního stavuetw. in den Urzustand bringen

ulevit: ulevit unaveným očímErleichterung für die Augen bringen

umlčet: umlčet dítěein Kind zum Schweigen bringen

uspávat: Kdo dnes uspává děti?Wer bringt heute die Kinder ins Bett?

uvést: uvést vodu do varuWasser zum Sieden bringen

vykolejit: Zpráva ho úplně vykolejila.Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.

vyšvihnout se: Vyšvihl se docela vysoko.Er hat es ziemlich weit gebracht.

zanést: zanést balík na poštuein Paket zur Post bringen

zavést: zavést dítě do školydas Kind in die Schule bringen

zpřeházet: Zpřeházel všechny papíry na stole.Er brachte alle Papiere auf dem Tisch durcheinander.

zviklat: zviklat důvěru/víru kohoj-s Vertrauen/Glauben ins Wanken bringen

dostat: dostat koho do hrobuj-n unter die Erde bringen

duch: vnést kam nového duchafrischen Wind in etw. bringen

hanba: přivést koho do hanbyj-n in Schande bringen

klid: vyvést koho z kliduj-n aus der Ruhe bringen, j-m die Ruhe rauben

koncept: vyvést koho z konceptuj-n aus dem Konzept bringen

míra: uvést co na pravou míruetw. ins rechte Gleis bringen

oběť: přinášet oběti komu/čemufür j-n/etw. Opfer bringen

ovoce: přinést trpké ovocebittere Früchte bringen

papír: hodit co na papíretw. zu Papier bringen

pohyb: uvést do pohybu coetw. in Gang bringen

pořádek: dát věci do pořádkudie Sachen in Ordnung bringen

bringen: přivlastnit si coetw. Akk an sich bringen

rozum: přivést koho k rozumuj-n zur Vernunft bringen

růže: Trpělivost růže přináší.Geduld bringt Rosen.

světlo: přen. vnést světlo do čehoin etw. Licht bringen

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Geduld bringt Rosen.

zámek: dát koho pod zámekj-n hinter Schloss und Riegel bringen