Hlavní obsah

Ruhe

Vyskytuje se v

Rast: ohne Rast und Ruhbez oddechu/přestání

zur: sich zur Ruhe begebenuložit se ke spánku

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

bedürfen: der Ruhe bedürfenpotřebovat klid

finden: Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.

Frieden: in Ruhe und Friedenv klidu a míru

mich: Lass mich in Ruhe!Nech mě na pokoji!

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

ruhen: přen. Die Nacht ruht auf der Stadt.Noc leží nad městem.

Sturm: die Ruhe vor dem Sturmklid před bouří

wollen: Wollt ihr Ruhe geben!Nechcete už dát pokoj!

pokoj: nechat koho/co na pokojij-n/etw. in Ruhe lassen

hlavně: Hlavně klid!Die Ruhe vor allem!

chtít: To chce klid.Das braucht Ruhe.

klid: žít v klidu a míruin Ruhe und Frieden leben

klid: zachovat klid v každé situaciin jeder Situation die Ruhe bewahren

nepřetržitý: nepřetržitý odpočinekununterbrochene Ruhe

ordinovat: Ordinoval jí klid.Er hat ihr Ruhe verordnet.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

poměrný: období poměrného klidueine Zeitspanne der verhältnismäßigen Ruhe

potřebovat: potřebovat k práci kliddie Ruhe zur Arbeit benötigen

přikázat: přikázat pacientovi kliddem Patienten Ruhe verordnen

rozházet: Nic ho nerozhází.Ihn bringt nichts aus der Ruhe.

spočinout: spočinout v křesleim Sessel ruhen

spočinout: spočinout pohledem na kom/čemauf j-m/etw. mit dem Blick ruhen

spočívat: spočívat na zemi a odpočívatauf dem Boden ruhen und sich erholen

ticho: ticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturm

ticho: Buď ticho.Sei still!, Ruhe!

klid: vyvést koho z kliduj-n aus der Ruhe bringen, j-m die Ruhe rauben

nechat: nechat koho/co na pokojij-n/etw. in Ruhe lassen

svátek: Dej mi svátek!Lass mich in Ruhe!