Hlavní obsah

mich

Zájmeno

  1. , mneLass mich los!Nechej mě!, Pusť mě!Lass mich in Ruhe!Nech mě na pokoji!
  2. sebe, seIch entschuldige mich.Omlouvám se.

Vyskytuje se v

abarbeiten: sich abarbeitenupracovat se, udřít se

abbrechen: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty

abfinden: sich abfindenmit j-m shodnout se, dohodnout se s kým

abfinden: sich abfindenmit j-m/etw. spokojit se, být spokojen s kým/čím

abflachen: sich abflachenzplošťovat se, vyrovnávat se, klesat břeh ap.

abflachen: sich abflachensnížit se, (po)klesnout koncentrace ap.

abgeben: sich abgebenmit j-m/etw. zabývat se kým/čím, věnovat se komu/čemu

abgrenzen: sich abgrenzenvon j-m/etw. distancovat se od koho/čeho

abheben: sich abhebenopadávat, odlepovat se

abheben: sich abhebenvon j-m/etw. odlišovat se, lišit se od koho/čeho, vyjímat se kde

abhetzen: sich abhetzenuhnat se, uštvat se od spěchu

abhungern: sich abhungernnašetřit si, naspořit si, ušetřit na jídle

abhungern: sich abhungernvyhladovět

abjagen: sich abjagenuštvat se, uhnat se

abkapseln: sich abkapselnopouzdřit se nádor ap.

abkapseln: sich abkapselngegen j-n/etw., von j-m/etw. uzavřít se, izolovat se před kým/čím před okolím ap., stranit se koho/čeho přátel ap.

abkühlen: sich abkühlenochladit se, zchladnout

ablagern: sich ablagernusazovat se, ukládat se vápník v trubkách ap.

ableiten: sich ableitenvon/aus etw. pocházet z čeho, být odvozený od čeho

ablösen: sich ablösenoddělovat se, odlupovat se, odprýskávat barva ap.

abmurksen: sich abmurksenmit etw. lopotit se, mordovat se, namáhat se s čím

abnabeln: sich abnabelnvon j-m/etw. odpoutat se, odstřihnout se od koho/čeho

abnutzen: sich abnutzenopotřebo(vá)vat se

abquälen: sich abquälenmit j-m/etw. natrápit se, nadřít se s kým/čím

abreagieren: sich abreagierenodreagovat se

abschleifen: sich abschleifenobrousit se obložení ap.

abschleppen: sich abschleppenmit etw., an etw. Dat nadřít se s čím, natahat se čeho

abschnellen: sich abschnellenvon etw. odrazit se od čeho nohama od země

abschwächen: sich abschwächenutišit se, zklidnit se, zmírnit se vítr, hluk ap.

abseilen: sich abseilenvypařit se, zmizet

absenken: sich absenkensvažovat se

absichern: sich absicherngegen etw. zabezpečit se, pojistit se proti čemu

absondern: sich absondernvon j-m/etw. stranit se koho/čeho, separovat se, izolovat se od koho/čeho

abspalten: sich abspaltenvon j-m/etw. odštěpit se od koho/čeho skupina od strany ap.

abspiegeln: sich abspiegelnzrcadlit se, odrážet se na vodní hladině ap.

abspielen: sich abspielendít se, odehrávat se, uskutečňovat se

absplittern: sich absplitternodštěpit se, odtrhnout se, oddělit se od politické strany ap.

absprechen: sich absprechenmit j-m domluvit se s kým

abspulen: sich abspulenodmotávat se, odvíjet se nit ap.

abstützen: sich abstützenvon etw. zapřít se, opřít se o co

abzeichnen: sich abzeichnenrýsovat se obrat, trend ap.

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu

agglomerieren: sich agglomerierenkupit se, shlukovat se, hromadit se

ähnlich: Das sieht dir ähnlich!To je ti podobné!

akkumulieren: sich akkumulierenhromadit se, kupit se

amüsieren: sich amüsierenbavit se

amüsieren: sich amüsierenüber j-n/etw. smát se, posmívat se komu/čemu

anbahnen: sich anbahnenzačínat, vznikat přátelství ap.

anbieten: sich anbietennabídnout se

anbieten: sich anbietennabízet se, připadat v úvahu řešení ap.

ändern: sich ändernměnit se člověk, počasí ap.

andeuten: sich andeutenrýsovat se, jevit se, hlásit se příznivý obrat ap.

aneinanderreihen: sich aneinanderreihenřadit se knihy podle velikosti ap.

anfassen: sich anfassenbýt na dotek hebký ap.

anfühlen: sich anfühlenbýt na dotek hebký ap.

angeln: sich angelnulovit (si) ženicha ap.

ängstigen: sich ängstigenvor j-m/etw., um j-n/etw. strachovat se, obávat se koho/čeho, o koho/co, mít strach z koho/čeho, o koho/co

angurten: (sich) angurtenpřipoutat (se), připásat (se) v autě, letadle ap.

anhäufen: sich anhäufenhromadit se, kupit se

anklammern: sich anklammernan j-m/etw., an j-n/etw. přimknout se ke komu/čemu, upnout se na koho/co

ankrallen: sich ankrallenzatnout drápy

ankünden: sich ankündenhlásit se, dávat o sobě vědět nemoc ap.

ankündigen: sich ankündigenhlásit se, dávat o sobě vědět podzim, bouřka ap.

anlachen: sich anlachenj-n sbalit koho, začít si s kým

anlegen: sich anlegenmit j-m navážet se do koho

anlernen: sich anlernenetw. Akk naučit se, osvojit si co

annähern: sich annähernetw. Dat přibližovat se k čemu k zemi ap.

annähern: sich annähernj-m/etw. sblížit se s kým, přiblížit se komu

anpassen: sich anpassenpřizpůsobit se okolnostem ap.

anreihen: sich anreihenzařadit se

ansagen: sich ansagenbei j-m ohlásit se u koho

ansammeln: sich ansammelnshromáždit se, nahrnout se, přivalit se dav, lidé ap.

ansammeln: sich ansammelnhromadit se, kupit se práce ap.

anschließen: sich anschließenj-m/etw. připojit se, přidružit se ke komu/čemu ke skupině, k názoru

ansehen: sich ansehenvypadat, zdát se

ansetzen: sich ansetzenusazovat se vápno ap., tvořit se, vznikat měděnka ap.

ansiedeln: sich ansiedelnusadit se

anspinnen: sich anspinnenrozvíjet se rozhovor ap., začínat, vyvíjet se spolupráce ap.

anstauen: sich anstauenhromadit se krev, voda ap.

anstecken: sich ansteckenbei j-m mit etw. nakazit se, infikovat se od koho čím

anstellen: sich anstellenum etw., nach etw. postavit se do řady na co, zařadit se u pokladny ap.

anstrengen: sich anstrengen(vyna)snažit se, namáhat se

antrinken: sich Dat einen antrinkennalít se, opít se, mít opičku

anvertrauen: sich anvertrauenj-m svěřit se, vypovídat se komu

anziehen: Gegensätze ziehen einander/sich an.Protiklady se přitahují.

arbeiten: sich arbeitenpropracov(áv)at se hromadou dopisů, sněhovými závějemi ap.

ärgern: sich ärgernüber j-n/etw. (roz)zlobit se, naštvat se, dopálit se kvůli komu/čemu

Ärmel: Leck mich am Ärmel!Polib mi prdel!

Ärmel: (sich Dat) etw. Akk aus dem Ärmel schütteln(vy)sypat co z rukávu

arrangieren: sich arrangierenmit j-m shodnout se, domluvit se s kým