Hlavní obsah

Rede

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. řeč, projeveine feierliche Rede auf der Versammlung haltenpronést na shromáždění slavnostní řeč
  2. rétorika, řeč
  3. mluvení, řeč, hovordie Rede auf j-n/etw. bringenzavést řeč na koho/co
  4. řeči, klepy, pomluvyEs geht die Rede, dass...Říká se, že...

Vyskytuje se v

fusselig: sich den Mund fuss(e)lig redenumluvit si pusu, hučet do koho

leicht: Du hast leicht reden!Tobě se to lehce řekne!

Punkt: ohne Punkt und Komma redenmlít bez přestání mluvit

Rätsel: in Rätseln sprechen/redenmluvit v hádankách

Rede: große Reden schwingenmachrovat, vychloubat se

Schnabel: reden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen istmluvit, jak člověku zobák narostl

Seele: sich Dat die Seele aus dem Leib redenvymluvit si duši z těla

Wand: gegen eine Wand redenmluvit (jako) do zdi

Wind: in den Wind redenmluvit do větru

Wörtchen: Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden.Ještě na slovíčko.

feierlich: feierliche Rede haltenpronést slavnostní řeč

flammend: eine flammende Rede haltenmít plamennou řeč

Wort: ein offenes Wort mit j-m redenmluvit s kým otevřeně

Zeug: dummes Zeug redenmluvit blbosti

aufsässig: aufsässige Redenrebelantské řeči

dumm: hovor. dummes Zeug redenříkat hlouposti/kraviny

Ernst: mit feierlichem Ernst redenhovořit se slavnostní vážností

frei: eine freie Rede haltenpromluvit spatra

Gabe: die Gabe der Rededar řeči

großspurig: großspurige Reden führenvést arogantní řeči

hören: sich gern reden hörenrád se poslouchat

indirekt: indirekte Rede anwendenpoužít nepřímou řeč

langatmig: langatmig redenzdlouhavě mluvit

Nonsens: Nonsens redenmluvit nesmysly

Quark: Rede keinen Quark !Nemluv nesmysly!

reden: Unsinn redenříkat nesmysly

ungehemmt: ungehemmt über etw. redennerušeně mluvit o čem

ungezwungen: frei und ungezwungen redensvobodně a nenuceně mluvit

nepřímý: indirekte Redeling. nepřímá řeč

přímý: direkte Redeling. přímá řeč

řeč: direkte/indirekte Redeling. přímá/nepřímá řeč

divný: seltsame Reden führenvést divné řeči

hovořit: über die Zukunft redenhovořit o budoucnosti

hrdý: eine hochmütige Redehrdá řeč

chytrý: eine kluge Redechytrá řeč

jalový: leere/eitle Reden/Versprechenhanl. jalové řeči/sliby

končit: eine feierliche Rede schließenkončit slavnostní řeč

marně: vergeblich redenmarně mluvit

mravokárný: moralisierende Redenmravokárné řeči

namlouvat: Rede dir nicht ein, dass er anruft!Nenamlouvej si, že se ozve!

namluvit: Er macht nicht viele Reden.Moc toho nenamluví.

narážka: in Anspielungen redenmluvit v narážkách

nekonečný: eine endlose Redenekonečný projev

nemastný: fade Redennemastné řeči

nudný: einer öden Rede zuhörenposlouchat nudnou řeč

obřadný: eine zeremonielle Rede haltenpronést obřadnou řeč

opilost: j-m in der Betrunkenheit Unsinn redenvykládat v opilosti nesmysly komu

ostošest: Er redete ohne Punkt und Komma.Mluvil ostošest.

planě: eitel/leer redenplaně řečnit

povídat: Er hat Unsinn geredet.Povídal nesmysly.

póza: ohne Pose redenmluvit bez pózy

projev: eine Rede haltenmít projev

prošpikovat: seine Rede mit Zitaten spickenprošpikovat řeč citáty

rozumný: Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.Není s ním rozumná řeč.

Buch: wie ein Buch redenmluvit jako kniha

řečnit: eine Rede über die Freiheit haltenřečnit na téma svoboda

říkat: dummes Zeug redenříkat hlouposti

se, si: Ich redete mich aus und es geht mir schon viel besser.Vypovídala jsem se a je mi mnohem líp.

silácký: große Reden schwingenvést silácké řeči

srdce: vom Herzen redenmluvit od srdce

sugerovat si: Sie redet sich ein, dass sie ihn liebt.Sugeruje si, že ho miluje.

vést: sonderbare Reden führenhovor. vést řeči

vmíchat: viele Fremdwörter in die Rede einfügenvmíchat do projevu spoustu cizích slov

vymlouvat se: Rede dich nicht immer auf deine Arbeit aus.Nevymlouvej se pořád na svou práci.

zestručnit: die Rede abkürzenzestručnit řeč

kniha: wie ein Buch redenmluvit jako kniha

mluvit: wie ein Buch redenmluvit jako kniha

plácat: (w)irres Zeug redenplácat páté přes deváté

říct si: Mit ihm kann man reden.Dá si říct.

stěna: wie gegen eine Wand redenjako když hrách na stěnu hází

stříbro: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.Mluvit stříbro, mlčet zlato.

vítr: in den Wind redenmluvit do větru

vskočit: Sie fiel ihm in die Rede/ins Wort.Vskočila mu do řeči.

zeď: gegen eine Wand redenmluvit jako do zdi