Hlavní obsah

Rede

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. řeč, projeveine feierliche Rede auf der Versammlung haltenpronést na shromáždění slavnostní řeč
  2. rétorika, řeč
  3. mluvení, řeč, hovordie Rede auf j-n/etw. bringenzavést řeč na koho/co
  4. řeči, klepy, pomluvyEs geht die Rede, dass...Říká se, že...

Vyskytuje se v

Buch: wie ein Buch redenmluvit jako kniha

fusselig: sich den Mund fuss(e)lig redenumluvit si pusu, hučet do koho

leicht: Du hast leicht reden!Tobě se to lehce řekne!

Punkt: ohne Punkt und Komma redenmlít bez přestání mluvit

Rätsel: in Rätseln sprechen/redenmluvit v hádankách

Schnabel: reden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen istmluvit, jak člověku zobák narostl

Seele: sich Dat die Seele aus dem Leib redenvymluvit si duši z těla

Wand: gegen eine Wand redenmluvit (jako) do zdi

Wind: in den Wind redenmluvit do větru

Wörtchen: Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden.Ještě na slovíčko.

feierlich: feierliche Rede haltenpronést slavnostní řeč

flammend: eine flammende Rede haltenmít plamennou řeč

Wort: ein offenes Wort mit j-m redenmluvit s kým otevřeně

Zeug: dummes Zeug redenmluvit blbosti

aufsässig: aufsässige Redenrebelantské řeči

dumm: hovor. dummes Zeug redenříkat hlouposti/kraviny

Ernst: mit feierlichem Ernst redenhovořit se slavnostní vážností

frei: eine freie Rede haltenpromluvit spatra

Gabe: die Gabe der Rededar řeči

großspurig: großspurige Reden führenvést arogantní řeči

hören: sich gern reden hörenrád se poslouchat

indirekt: indirekte Rede anwendenpoužít nepřímou řeč

langatmig: langatmig redenzdlouhavě mluvit

Nonsens: Nonsens redenmluvit nesmysly

Quark: Rede keinen Quark !Nemluv nesmysly!

reden: Unsinn redenříkat nesmysly

reden: im Schlaf redenmluvit ze spaní

reden: kein Wort redenneříci ani slovo

reden: Reden wir nicht mehr darüber!Už o tom nemluvme!

ungehemmt: ungehemmt über etw. redennerušeně mluvit o čem

ungezwungen: frei und ungezwungen redensvobodně a nenuceně mluvit

nepřímý: ling. nepřímá řečindirekte Rede

přímý: ling. přímá řečdirekte Rede

řeč: ling. přímá/nepřímá řečdirekte/indirekte Rede

řeč: nenadělat moc řečínicht viele Reden machen

řeč: To nestojí za řeč!Das ist nicht der Rede wert!

divný: vést divné řečiseltsame Reden führen

hovořit: hovořit o budoucnostiüber die Zukunft reden

hrdý: hrdá řečeine hochmütige Rede

chytrý: chytrá řečeine kluge Rede

jalový: hanl. jalové řeči/slibyleere/eitle Reden/Versprechen

končit: končit slavnostní řečeine feierliche Rede schließen

marně: marně mluvitvergeblich reden

mravokárný: mravokárné řečimoralisierende Reden

namlouvat: Nenamlouvej si, že se ozve!Rede dir nicht ein, dass er anruft!

namluvit: Moc toho nenamluví.Er macht nicht viele Reden.

narážka: mluvit v narážkáchin Anspielungen reden

nekonečný: nekonečný projeveine endlose Rede

nemastný: nemastné řečifade Reden

nudný: poslouchat nudnou řečeiner öden Rede zuhören

obřadný: pronést obřadnou řečeine zeremonielle Rede halten

opilost: vykládat v opilosti nesmysly komuj-m in der Betrunkenheit Unsinn reden

ostošest: Mluvil ostošest.Er redete ohne Punkt und Komma.

planě: planě řečniteitel/leer reden

povídat: Povídal nesmysly.Er hat Unsinn geredet.

póza: mluvit bez pózyohne Pose reden

projev: mít projeveine Rede halten

prošpikovat: prošpikovat řeč citátyseine Rede mit Zitaten spicken

rozumný: Není s ním rozumná řeč.Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.

řeč: skočit komu do řečij-m in die Rede fallen

řečnit: řečnit na téma svobodaeine Rede über die Freiheit halten

říkat: říkat hloupostidummes Zeug reden

se, si: Vypovídala jsem se a je mi mnohem líp.Ich redete mich aus und es geht mir schon viel besser.

silácký: vést silácké řečigroße Reden schwingen

srdce: mluvit od srdcevom Herzen reden

sugerovat si: Sugeruje si, že ho miluje.Sie redet sich ein, dass sie ihn liebt.

vést: hovor. vést řečisonderbare Reden führen

vmíchat: vmíchat do projevu spoustu cizích slovviele Fremdwörter in die Rede einfügen