Hlavní obsah

říkat

Vyskytuje se v

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

lidově: jak se lidově říkáim Volksmund

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

naposled: Říkám ti to naposled.Ich sage es dir zum letzten Mal.

obráceně: říkat co obráceněetw. umgekehrt sagen

proto: A proto to říkám.Und daher sage ich das.

prve: To už jsi říkal prve.Das hast du schon vorher gesagt.

pravda: říkat pravdudie Wahrheit sagen

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

dumm: hovor. dummes Zeug redenříkat hlouposti/kraviny

etwas: Hast du etwas gesagt?Říkal jsi něco?

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

lauter: lauter Lügen sagenříkat samé lži

man: Man sagt ...Lidé říkají ..., Říká se ...

nennen: Er nennt seinen Hund Max.Svému psovi říká Max.

nennen: Das nenne ich Ausdauer!Tomu říkám výdrž!

nichts: nichts sagennic neříkat

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

Rede: Es geht die Rede, dass...Říká se, že...

reden: Unsinn redenříkat nesmysly

sagen: Davon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

selbst: Du selbst hast es gesagt.Ty sám jsi to říkal.

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

Wahrheit: die Wahrheit sagenříkat pravdu